Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Njohja e Asyl-Antrags

Urime. Keni njohjen. Nëse keni njohjen në Gjermani, merrni një Anerkennungsbescheid Anerkennungsbescheid. Njoftimi për njohjen ose pranimin është një letër Bund

Llojet e njohjes/pranimit

Në Gjermani ka 4 lloje të njohjes/pranimit. Cilin lloj të njohjes/pranimit keni mund ta shikoni në njoftimin tuaj për pranimin.

Njohja/pranimi e azilit dhe statusin refugjatit
Nëse e keni marrë pranimin e azilit os

Mundësitë për ankim

Kundër vendimit të BAMF-së mund të ankoheni në gjykatën administrative. Ndonjëherë ankimi ka shumë kuptim. Me rëndësi është që të vendosni shpejt. Zakonisht duhet të ankoheni mbrenda 2 javëve. Pastaj nuk mundeni më. Këshillohuni me

Bashkim familjar

Nëse e keni pranimin e azilit tuaj ose statusin e refugjatit, atëherë mund ta merrni Ihre Kern-Familie nachholen.

. Ju duhet ta bëni aplikimin mbrenda 3 muajve pasiqë e keni

Kurs të intergrimit

Ju mund të bëni tani një kurs integracioni. Nëse flisni gjuhën gjermane pak duhet të bëni një kurs integracioni. Nëse merrni para nga JobCenter ju nuk duhet të paguani asgjë për kursin. Pyesni një

Përforcimi i lejeqëndrimit

Në letërnjoftimin tuaj shkruan se për sa kohë e keni lejeqëndrimin. Nëse kalon kjo kohë, BAMF-ja kontrollon se a do tju zgjatet letërnjoftimi juaj. E kontrollon a i përmbushni akoma parakushtet. Gjithashtu BAMF-ja kontrollon a keni arsye të tjera për të q