Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Qëndrat këshilluese

Në Gjermani ka lloje të ndryshëm njerëzish që ju këshillojnë. Disa paguhen për atë, kurse disa nuk paguhen. Disa qëndra këshilluese janë vetëm në disa vende dhe vetëm për disa grupe.

Këshillimi në strehimin e pare

Në [glossary] [term] '26 ',' de '[/ term] [text] Erstaufnahme (EA) [/ text] [/ glossary] ka një shërbim social. Shkoni tek shërbimi social nëse keni pyetje ose problem. [break /]Në EA ka edhe këshillime për proceset. Shkoni tek këshillimi për proceset,

Shërbimi social në komunitetet ku jeni strehuar

Nëse nuk banoni më në një Erstaufnahme-Stelle, por banoni në një Gemeinschafts-Unterkunft (GU) (GU) ose në banesë, ka një tjetër punëtor ose puëtore për punë sociale. A

Qëndra këshilluese për migrimet

Qendra e Këshillimit për Migracionin quhet gjithashtu Këshilla për Migracionin për të rriturit (MBE). Nëse keni një lidhje [link] [/ href] [text] Aufenthaltserlaubnis [/ text] [/ link], ju mund të shkoni në MBE. Ato janë ekspertë për njerëzit me Aufentha

Këshillim për migrim për të rinjt dhe për të rriturit e ri (JMD)

Nëse jeni në mes 18 dhe 27 vjet, mund të shkoni tek JMD-ja. Ai ju këshillon. Në faqen e internetit JMDgjeni adresën e një JMD-së afër jush. Ju mund ta pyesni edhe shërbi

Qëndra të tjera këshilluese

Në disa qytete ka edhe qëndra të tjera këshilluese. Pyesni shërbimin social në GU, a ka qëndra të tjera këshilluese, që mund tju ndihmojnë. .
Shërbimi social paguhet që tju përkrahur juve. Për ju kjo nuk kushton asgjë.

Vullnetarë

Në shumë vende ka vullnetarë. Ato janë njerëz, që dëshirojnë të ndihmojnë, por të cilët nuk paguhen. Ju i takoni këto persona shpesh në GU..
Nëfaqen e internetit

Organizatat e refugjatëve

Në disa vende kanë bërë organizacione të refugjatëve për tu përkrahur në mes vete. Ato këshillojnë dhe punojnë për të drejtat e juaja politike. Disa organizata të refugjatëve punojnë vetëm në disa vende. Disa organizata të refugjatëve punojnë vetëm për n

Organizata joqeveritare

Në Gjermani ka NGOs (organizata joqeveritare), që ju ndihmojnë refugjatëve. Këto janë organizata që punojnë në mënyrë të pamvarur nga qeveria Gjermane. Ato këshillojnë dhe punojnë politikisht për të drejtat e refugjatëve. Organizata joqeveritare më e madh