Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Procedura e Dublinit

Shtetet europiane me Zvicrën, Islanda, Lichtenstein dhe Norvegjia janë të ashtuquajturat shtetet e Dublinit . Ato thanë që shteti I cili e bëri regjistrimin e refugjatit të parë duhet ti bëjë edhe

Kush është përgjegjës?

Ju duhet ta bëni procedurën e azilit në një shtet tjetër nëse ju vërtetojnë se ju keni qenur në atë shtet tjetër. Një prove për këtë është nëse keni Vizë për atë shtet Visum , nëse keni bërë aty nj

Bashkimi familiar

Për Procedurën Dublin-III mund ta merni Kern-Familie tuaj në Gjermani, nëse jeni në një shtet tjetër. Ju mund të shkoni te Kern-Familie juaj në një shtet tjetër. Ju të gjithë duhet të bëni një [gl

Afatatet në procedurat e Dublinit-III

Në procedurat e Dublinit ka afate të ndryshme. Nëse Gjermania edin që një shtet tjetër është përgjegjës për azilin tuaj, atëherë ka shum pak kohë për ta kontaktuar atë shtet. Së fundmi duhet ky shtet në mes një periudhe të përgjigjet.
Pas këtyre