Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Pas refuzimit të Asyl-Antrags-Ndihma në drejtësi dhe perspektiva të tjera

Fatkeqësisht Asyl-Antragu juaj u refuzua. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) thotë që arsyet e arratisjes tuaj janë të pamjaft

Aktet e refuzimit

Në Gjermani ka 3 lloje të refuzimit. Në Ablehnung-Bescheid shkruan se cilin lloj të refuzimit keni ju.

Padi kundër refuzimit

Ju mund të bëni padi kundër Asyl-Antrags juajin. Ju duhet ta bëni padin tek gjykata administrative. Nëse dëshironi të bëni një padi duhet ta bëni atë shpejt. Zakonisht ju keni kohë vetëm 7 ditë.
Fillimi i kohëzgjatjes për padin ju është shkruar në

Refuzimi dhe procedurat e padis në pika


1)Refuzimi si offensichtlich unbergründet
Në njoftimin tuaj per refuzimin shkruan: Kërkesa juaj për azil është refuzuar si offensichtlich unbegründet.
Nëse ankoheni keni kohë 7 ditë. Atëherë duhet të jetë ankesa

Duldung

Nëse keni një refuzim, do të merrni njëDuldung. Në Duldung, shkruan një datë. Data dmth vlefshmëri. Para se të ar

Perspektiva në Gjermani

Nëse keni marrë një refuzim, keni më pak mundësi në Gjermani. Në disa raste mund të dëboheni shpejt. Në disa raste të tjera mund të rini shumë gjatë në Gjermani. Por përsëri nuk ekzistojnë shumë mundësi. Pyesni një