Cookie ንጥቀም ኢና። ናትና ናይ ኢንተርኔት-ገጽ ብምጥቃምኩም፣ ናትና ናይ ዳታ - ምክልኻል መግለጺ ትቕበሉዎ ኣለኹም ማለት‘ዩ

Welcome
Small topic picture

ኣብ ጀርመን ዝኣተኹምሉ ዝበጻሕካሉን

እንቋዕ ኣብ ጀርመን ብደሓን መጻእኩም!
ተገዲድኩም ካብ ሃገርኩም ወጺእኹም። ምናልባሽ ነዊሕን ከቢድን ጉዕዞ ኔሩኩም ክኸውን ይኽእል እዩ።ኣብ ውሽጢ ባደን-ቩርተምበርግ ኢኩም ዘለኹም።
ባደን-ቩርተምበርግ ሓደ ፈደራላዊ-ሃገር ኣብ ውሽጢ ጀርመን‘ዩ። ጀርመን 16 ፈደራል (ክፍለ)-ሃገራት ኣለዋ። ኣብ ባደን-ቩርተምበርግ 11 ሚልዮን ህዝቢ ይነብር። ባደን - ቩርተምበርግ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ጀርመን ይርከብ።ኣብ ጀርመን እዚ ዝስዕብ Asyl-Gesuch እንኮላይ ሓደ Asyl-Antrag ክትገብር ኣለካ። ደሓር እቲ ምኽንያታት መህደሚኻ ክትገልጽ ኣለካ።
እዚ ማለትAnhörung [Verlinkung in Kapitel 2, Anhörung]። ብዙሓት ሰባት እንተርቪው ይብልዎ ነዚ Anhörung። ድሕሪ እዚ Anhörung ውሳኔ ይሓልፍ ብ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)፣ ኣብ ጀርመን ክትጸንሑ ይግባኣኩምዶ ኣይግባኣኩምን ኣብዝብል። እቲ BAMF ውን ውሳኔ የሕልፍ ምሰየናይ Status ንስኹም ኣብ ጀርመን ክትጸንሑ ከምዝግበኣኩም። ክሳብ እንተርቪው ትገብሩ ገለ ግዜ ክሓጽር ገለ ግዜ ክኣ ክነውሕ Anhörung ይኽእል።
ንዓኹም ኣብ ጀርመን ቡዙሕ ነገር ዝተሓላለኸን ከምኡ‘ውን ክቢድን እዩ። ኣብ ምዕራፍ Einreise und Ankunft in Deutschland ከምኡ‘ውን ምዕራፍ Das Asylverfahren፣ ኣብ ጀርመን እንታይ ኣብ ናይ ዑቕባ-መስርሕ ከምዝፍጸም‘ውን ሰፊሩ‘ሎ።

Title Picture

ምእታውኩም (ናብ ሃገር ጀርመን)

ድሕሪ ምእታውኩም ናይ ግድን ሓደ Asyl-Gesuch ከማኡውን ሓደ Asyl-Antrag ክትገብሩ ኣለኩም። እንተድኣ እዚ ዝተጠቕሰ ዘይጌርኩም፣ ዘይሕጋዊያን ሰባት ኢኹም ኣብ ጀርመን። እዚ ከኣ ሓደ ገበን እዩ።
ምእንቲ ሓደ Asyl-Gesuch ከምኡ ከኣ Asyl-Antrag ክትገሩ፣ ናይ ግድን ናብ ሓደ Erstaufnahme-Stelle (EA)። እንተድኣ ብፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣቲኹም፣ ቅድሚ ኣብ Erstaufnahme-Stelle ምንባርኩም፣ ዑቕባ ክትሓትቱ ከም ትደልዩ ንገሩዎም።
ብምኽንያት „ብዘይ ሕጋዊ ምእታው“ መቕጻዕቲ ክትወሃቡ ትኽእሉ ኢኹም።እንተድኣ ሓደ ደብዳቤ ናይ መቕጻዕቲ መጺኡኩም(ተዋሂብኩም)፣ ናብ ናይ ምኽሪ ዝወሃቦ-ቦታ ኪዱ Beratungs-Stelle

ኣብ ጀርመን ዝኣተኹምሉ ዝበጻሕካሉን

Welcome to Germany!
You had to flee from your home country. You probably had a long and difficult journey.
You are in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg is a state in Germany. Germany has 16 states. 11 million people live in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg is in the south-west of Germany.
In Germany, you have to make an Asyl-Gesuch [Verlinkung zum Wort im Glossar] (asylum claim ) and an Asyl-Antrag [Verlinkung zum Wort im Glossar] (asylum application). Afterwards, you will have to explain the reasons why you left your home country. This is known as the Anhörung [Verlinkung in Kapitel 2, Anhörung] (hearing). Many people refer to the hearing as the interview.
After the Anhörung, the Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) [Verlinkung zum Wort im Glossar] will decide whether or not you can stay in Germany. The BAMF also decides, with which Status [Verlinkung zum Wort im Glossar] you will be allowed to stay in Germany. It may take only or short time, or it may take a long time before you have your Anhörung.
Many things in Germany are complicated and difficult for you. In chapters 1 and 2, you will find more about what happens during the asylum process in Germany.

እቲ Erstaufnahme-Stelle (EA) ከምኡ‘ውን ካልእ መቐመጢ

ቀዳምነት ናይ ግድን ናብ ሓደ ክትከዱ ኣለኩም EA. ንሓደ ናይ ምኽሪ-ኣካል (ቦታ) ሕተቱ ኢኹም Beratungs-Stelle፣ ኣበይ እቲ ቀጻሊ EA ከምዘሎ (ምዃኑ)።ኣብ‘ዚ EA፣ዑቕባኹም ተቕርብዎ Asyl-Gesuch። ቀዳምነት ናይግድን ኣብ EA ክትቅመጡ ኣለኩም። ድሕሪኡ ምናልባሽ ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም። ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ ምዕራፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም Unterbringung und Wohnen
እንተድኣ ኣብ ውሽጢ EA ትቕመጡ ሃሊኹም፣ ካብቲ ዘለኹሞ ኣውራጃ Landkreis ክትወጹ ኣይግባኣኩምን እዩ። እዚ ማለት Residenz-Pflicht
እንተድኣ ሓገዝ ወይከኣ ሓብሬታታት ደሊኹም፣ ንናይ ምኽሪ-ኣካል (ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle
ኣብ ምዕራፍ [href]ti/willkommen/unterbringung_und_wohnen#contentBox">Unterbringung und Wohnen ብዙሕ ሓበሬታታት ኣሎ ብዛዕባ Erstaufnahme-Stelle።

ምዝገባ ከም ሓታቲ-ዑቕባ

እንተድኣ ዑቕባ ክትሓትቱ ደሊኹም፣ ብቐዳምነት ትወሃብዎ ሓደ „Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchende/r (BÜMA)“ ወይ ክኣ ሓደ „Ankunftsnachweis“። ድሕሪኡ ኣብ ጀርመን ሕጋዊ ኢኹም። ምእንቲ‘ዚ ኢሎም እቶም ሰበ-ስልጣናት ናይ ኣጻብዕቲ-ኣሰር ይወስድልኩም፣ ስእሊ ይስእሉኹም ከምኡ‘ውን ብዛዕባኹም ሓበሬታ ክወስዱ ሕቶታት የቕርቡልክም። እቶም ሰበ-ስልጣናት ብዛዕባ ታሴራኹም‘ውን ይሓትኹም እዮም፣ ከምኡ‘ውን ክጉርጉሩኹም ይኽእሉ እዮም። እንተድኣ ሓደ ታሴራ ኣለኩም፣ናይ ግድን ከተረክብዎ ኣለኩም።
ገለ ግዜ እቶም ሰበ-ስልጣናት ነቲ ታሴራታት የጥፍእዎ እዮም። ኮፒ ናይ ታሴራኹም ግበሩ ኢኹም ከምኡ‘ውን ታሴራኹም ከምዝተረከብዎ መረጋገጺ ከምትደልዩ ተዛረቡዎም ኢኹም። መሰል ኣለኩም ከምዝተረከብዎ መረጋገጺ ክትወሃቡ።ድሕሪ‘ኡ Asyl-Antrag ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ገለ ግዜ ኣዚዩ ነዊሕ ገለ ግዜ ክኣ ሓጺር ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። ብድሕሪኡ ሓደ ካልእ ታሴራ ክትወሃቡ ኢኹም። ኣብ ምዕራፍ Das Asylverfahren ዝያዳ ሓበሬታታት ብዛዕባ ናይ ዑቕባ-መስርሕ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።