Cookie ንጥቀም ኢና። ናትና ናይ ኢንተርኔት-ገጽ ብምጥቃምኩም፣ ናትና ናይ ዳታ - ምክልኻል መግለጺ ትቕበሉዎ ኣለኹም ማለት‘ዩ

Welcome
Small topic picture

መዕረፊ ከምኡውን ሰፈር

እንተድኣ ኣብ ጀርመን Asyl-Gesuch ጌርኩም፣ ቅድም ናይ ግድን ኣብ ሓደ ፍሉይ መዕረፊ ክትሰፍሩ ኣለኩም። እዚ ክኣ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ምስፋር (ምቕማጥ)-ግዴታ ይብሃል። ኣብ ገለ ጉዳያት ግን ኣብ ካልእ ገዛውቲ ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣንተድኣ ሓደ Aufenthaltserlaubnis ተዋሂብኩም፣ ናብ ሓደ ናይ ውልቂ ገዛ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። እንተድኣ ቀይርኩም ናይ ግድን ነቲ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ኩሉ ግዜ ኣድራሻኹም ክትሕብርዎ ኣለኩም!
ኣብዚ ዝስዕብ ናይ እንተርኔት ገጽ aktiv.fluechtlingsrat-bw.de እዚ ዝስዕብ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም aktiv.fluechtlingsrat-bw.de ናይ Vorlage

እታ Erstaufnahme-Stelle

ኣብ መጀመርያ ናይ ግድን ኣብ ውሽጢ Erstaufnahme-Stelle (EA) ክትቅመጡ ኣለኩም። ገለ ግዜ ንሓጺር ግዜ ኣብዚ ዝስዕብ ትቕመጡ EA። ገለ ግዜ ነዊሕ እዩ ዝወስድ። ደንጒዩ እንተተባህለ ናይግድን ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ናብ ሓደ ኣውራጃ ኣብ ውሽጢ ባደን-ቩርተንበርግ Baden-Württemberg ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም።
ናበይ ኣውራጃ ከምትኸዱ፣ ክትመርጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እንተድኣ ናብ ሓደ ውሱን ኣውራጃ ደሊኹም፣ናይ ግድን ቀልጢፍኩም ነቶም ሰራሕተኛታት ናይ Regierungspräsidiums (RP) ኣብቲ ናይ መጀመሪያ-መቐበሊ ክትነግርዎም ኣለኩም። ብዝብለጸ ደብዳቤ ጺሒፍኩም፣ ኣበይ ከምትደልዩን ንምንታይ ናብኡ ክትከዱ ከምትደዩን ግለጹ። እቲ ደብዳቤ ብጀርመን ክኸውን ኣለዎ። እንተድእ ሓገዝ ደሊኹም፣ ናብ ናይ ምኽሪ ኣካል (ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle
እንተድኣ ካብ ሓደ ሃገር ጀርመን ከምዚ ዝስዕብ „sicheren Herkunftsstaat“ ትጽውዖ። ከምቲ ጉቡእ ክሳብ መጨረሻ ናትኩም ናይ ዑቕባ-መስርሕ ኣብ EA ክትቅመጡ ኣለኩም።

እቲ ምቕያር (ትራንስፈር)

ድሕሪ ሓደ ፍሉይ ግዜ ካብ EA ክትወጹ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ሓደ ኣውራጃ ክትቅየሩ ኢኹም። ከምቲ ጉቡእ ካብዚ ተበጊስኩም EA ኣብ ሓደ ኣውቶቡስ ተሰቒልኹም ናብ‘ዚ ኣውራጃ ኢኹም ትውሰዱ። እቲ ቆጸራ ናይቲ ምቕያር ብደብዳቤ እዩ ዝመጻኩም፣ወይ ክኣ ዝተሰቕለ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ኣሎ EA። ናበይ ኣውራጃ ከምትኸዱ፣ ክትመርጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም።
እንተድኣ ናብ ሓደ ውሱን ኣውራጃ ደሊኹም፣ናይ ግድን ቀልጢፍኩም ነቶም ሰራሕተኛታት ናይ Regierungspräsidiums (RP) ኣብቲ ናይ መጀመሪያ-መቐበሊ ክትነግርዎም ኣለኩም። ብዝብለጸ ደብዳቤ ጺሒፍኩም፣ ኣበይ ከምትደልዩን ንምንታይ ናብኡ ክትከዱ ከምትደዩን ግለጹ። እቲ ደብዳቤ ብጀርመን ክኸውን ኣለዎ። እንተድእ ሓገዝ ደሊኹም፣ ናብ ናይ ምኽሪ ኣካል(ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle

እታ Gemeinschafts-Unterkunft (GU)

ኣብ ሓደ ኣውራጃ ከምቲ ግቡእ ኣብ ሓደ Gemeinschafts-Unterkunft (GU) ትነብሩ ከምኡ‘ውን ሳሕቲ ኣብ ሓደ ገዛ። እተን ናይ ሓባር-መቐበሊ ዝተፈላለያ እየን። ከምቲ ጉቡእ ናይ ብዙሕ ዓራታት-ክፍሊ‘ዩ ዘሎ። ክሽነን መሕጸብን ምስ ካልኦት ሰባት ኢኹም ትማቐልዎ። ድሕሪ 24 ኣዋርሕ ካብቲ ናይ ሓባር-መቐበሊ ክትወጹ (ትኽእሉ) ይግባኣኩም እዩ።
ገለ ግዜ ቀልጢፍኩም ካብ ናይ ሓባር-መቐበሊ ክትወጹ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት እንተድኣ ዑቕባ-መስርሕኩም ተወዲኡ፣ ንስኹም schutzbedürftig ኢኹም ወይ ትሰርሑ ኢኹም። ነዚ ዝስዕብ ሕተቱ ኢኹም Sozialdienst

እታ ናይ መላግቦ-መዕረፊት (ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ትሰጋገረሉ)


- ብናይ Aufenthaltsgestattung ከምኡ‘ውን Duldung
እንተድኣ ኣብ‘ዚ ናይ ሓባር-መዕረፊ (GU) ዘይትቕመጡ ሃሊኹም ናይ ግድን፣ ናብቲ ናይ መላግቦ-መዕረፊካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ትሰጋገረሉ) ትኸዱ። ካብ ሕጂ ንድሓር ውልቃዊ ገዛ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም። እንተድኣ እቲ ክራይ ናይቲ ገዛ ክትከፍሉዎ ዘይትኽእሉ ኴንኩም እዚ ዝስዕብ ይኽፍለልኩም Sozialamt ።እቲ Sozialamt ውሑድ ገንዘብ‘ዩ ዝኸፍል። ኣንተድኣ እቲ ገዛ ክቡር ኮይኑ ናብኡ ክትኣትዉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ነዚ ዝስዕብ ሕተቱ ኢኹምSozialdienst፣ እቲ ክራይ ናይቲ ገዛ ክንደይ ከም ዝውድእ። ኣብ ትነብሩሉ ከባቢ ጠራይ ኢኹም ሓደ ገዛ ክትደልዩ ዝግበኣኩም። እንተድኣ ገዛ ዘይረኸብኹም፣ ኣዚ ዝስዕብ Sozialamt መዕረፊ ይህበኩም። ኣበየናይ ከባቢ ናይ ግድን ክትቕይሩ ከም ዘለኩም ደብዳቤ ክወሃበኩም እዩ።ናብቲ ናይ መላግቦ-መዕረፊ ቦታ(ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ትሰጋገረሉ) ሓደ ክፍሊ ክወሃበኩም እዩ። ኣንተድኣ በዚ ዘይተሰማሚዕኩም፣ ጥርዓን ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ናይ ምኽሪ ኣካል (ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle

- ምቕያር ናብ ካልእ ከባቢ (ኣውራጃ)
እንተድኣ Aufenthaltserlaubnis ዘይብልኩም፣ ኣብቲ ከባቢኹም (ኣውራጃ) ጠራይ ኢኹም ክትነብሩ ትኽእሉ፣ ናብቲ ድሕሪ‘ዚ EA ዝተቐየርኩሞ። እንተድኣ ናብ ካልእ ኣውራጃታት ክትቅይሩ ደሊኹም፣ ናይ ግድን ሓደ ሕቶ(ምልክታ)ናብ ናይ ደቂ-ወጻኢ ሰበ ስልጣናት ከተቕርቡ ኣለኩም። እቲ ሕቶ(ምልክታ) ክምዚ ዝስዕብ ይብሃል Umverteilungs-Antrag። ናይ ግድን ምኽንያት ከተቕርቡ ኣለኩም ንምንታይ ክትቅይሩ ከምዝደለኹም። መብዛሕቱ እዋን እቲ ሕቶ (ምልክታ) ይንጸግ እዩ። እንተድኣ ናትኩም Kern-Familie ኣብ ከባቢ (ኣውራጃ) ካልእ ትነብር ሃልያ፣ መብዛሕቱ እዋን እቲ ሕቶ (ምልክታ) ቅቡል ይኸውን ናብ ናይ ምኽሪ ኣካል (ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle

- ብናይ Aufenthaltserlaubnis
ገዛ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም። እንተድኣ እቲ ክራይ ናይቲ ገዛ ክትከፍሉዎ ዘይትኽእሉ ኴንኩም እዚ ዝስዕብ ይኽፍለልኩም Job Center።እቲ ናይ ስራሕ-ማእከል JobCenter ውሑድ ገንዘብ‘ዩ ዝኸፍል። ኣንተድኣ እቲ ገዛ ክቡር ኮይኑ ናብኡ ክትኣትዉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ነዚ ዝስዕብ ሕተቱ ኢኹም Sozialdienst ወይክኣ Migrationsberatungs-Stelle፣ እቲ ክራይ ናይቲ ገዛ ክንደይ ከም ዝውድእ።ገለ ግዜ ኣብ ሙሉእ ጀርመን ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ዝስዕብ ሕተቱ ኢኹም Migrationsberatungs-Stelle
ከምዚ ዝስዕብ‘ውን Wohn-Berechtigungsschein ንናይ ሓደ ሕሱር ናይ ማሕበራዊ-ገዛ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ምቕያር ናብ ካልእ ከባቢ (ኣውራጃ)

እንተድኣ Aufenthaltserlaubnis ዘይብልኩም፣ ኣብቲ ከባቢኹም (ኣውራጃ) ጠራይ ኢኹም ክትነብሩ ትኽእሉ፣ ናብቲ ድሕሪ‘ዚ EA ዝተቐየርኩሞ። እንተድኣ ናብ ካልእ ኣውራጃታት ክትቅይሩ ደሊኹም፣ ናይ ግድን ሓደ ሕቶ (ምልክታ)ናብ ናይ ደቂ-ወጻኢ ሰበ ስልጣናት ከተቕርቡ ኣለኩም። እቲ ሕቶ (ምልክታ) ክምዚ ዝስዕብ ይብሃል Umverteilungs-Antrag። ናይ ግድን ምኽንያት ከተቕርቡ ኣለኩም ንምንታይ ክትቅይሩ ከምዝደለኹም። መብዛሕቱ እዋን እቲ ሕቶ (ምልክታ) ይንጸግ እዩ። እንተድኣ ናትኩም Kern-Familie ኣብ ከባቢ (ኣውራጃ) ካልእ ትነብር ሃልያ፣ መብዛሕቱ እዋን እቲ ሕቶ(ምልክታ) ቅቡል ይኸውን ናብ ናይ ምኽሪ ኣካል(ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle

ገዛ ምድላይ

ኣብ ቡዙሓት ከተማታት ናይ ባደን-ቩርተምበርግ (Baden-Württemberg) ከቢድ እዩ ገዛ ንኽትረክብ። ኣብዚ ዝስዕብ ናይ እንተርኔት ገጽ Fluechtlinge-willkommen.de ናይ ሓባር-ገዛ (ኣብ ሓደ ገዛ ቡዙሓት ሰባት ተኻርዮም ዝቕመጥዎ) ናብ ናይ ምኽሪ ኣካል (ቦታ) ሕተቱ Beratungsstelle ብኸመይ ሓደ ገዛ ክትደዩ ከምትኽእሉ።