Cookie ንጥቀም ኢና። ናትና ናይ ኢንተርኔት-ገጽ ብምጥቃምኩም፣ ናትና ናይ ዳታ - ምክልኻል መግለጺ ትቕበሉዎ ኣለኹም ማለት‘ዩ

Welcome
Welcome Family

እንቋዕ ናብ ባደን-ቭርተምበርግ ብደሓን መጻእኩም፣

ኣብ ኢንተርኔት ገጽ ናይ „Welcome to BW“ ኢኹም ዘለኹም። ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ገጽ፣ ሓበሬታታት ብዛዕባ ሂወት ከም ስደታኛ ኣብ ባደን-ቩርተምበርግ ከመይ ምኻኑ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። መብዛሕትኡ እቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ሕጋዊ ኩነታትኩምን፣ ዘሎ ተኽእሎታትን እዩ። ሕጋዊ ኩነታት ክበሃል ከሎ፣ እቲ ንሂወትኩም ከም ስደተኛ ኣብ ባደን-ቩርተምበርግ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕጊ ማለት እዩ።እቲ ናይ እንተርኔት ገጽ ካብ ናይ ስደተኛታት ቤት- ምኽሪ ናይ ባደን-ቩርተምበርግን( BW) ከምኡውን ዝተፈላለያ ናይ ቤተ-ክርስቲያን ማሕበራት እዩ ተዳልዩ። ንሕና ነጻ ዝኾና ማሕበር (NGOs) ኢና፣ ከማኡውን ንስደተኛታት ኣብ ባደን-ቩርተምበርግ ንሕግዝ። ገለ ግዜ ሕግታት ቀልጢፎም ይቀያየሩ እዮም። ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ ሕተቱ ኢኹም፣ እቲ ሓበሬታት ኩሉ ገና ከም ቀደሙ ምህላዉን ዘይምህላዉን ከተረጋግጹ።ሕጉሳት ኢና፣ ናብ ባደን-ቩርተምበርግ ምምጻእኹም፣ ከምኡ‘ውን ሰሰናዩ ንምነየልኩም።