Cookie ንጥቀም ኢና። ናትና ናይ ኢንተርኔት-ገጽ ብምጥቃምኩም፣ ናትና ናይ ዳታ - ምክልኻል መግለጺ ትቕበሉዎ ኣለኹም ማለት‘ዩ

Welcome
Small topic picture

ሓበሬታታት ንግለ ሰባት ካብ „ዉሑስ መቦቆል-ሃገራት“

ብርእይቶ ናይ መንግስቲ ጀርመን፣ ሃገርኩም ዉሑስ እዩ። ቡዙሓት ሰባት ኣብ ጀርመን ካልእ ርእይቶ ኣለዎም ከምኡ‘ውን ካብ ሃገርኩም ንኽትወጹ ጽቡቕ ምኽንያታት ከም ዘለኩም ይኣምኑኹም እዮም።
እንተድኣ ካብ ሓደ ሃገር መጺእኹም፣ጀርመን ከም ውሑስ „sicher“ ትቖጽሮ፣ ናይ ግድን መረጋገጺ፣ ንዓኹም ዉሑስ ከምዘይኮነ ከተቕርቡ ኣለኩም። እዚ ከቢድ እዩ።

ዓሌታዊ ዓመጽ

እንተድኣ ሰባት ኣፈራሪሆምኹም፣ ከም ጀርመን ስለ ዘይትመስሉ፣ ፍሉይ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣንተድኣ መጥቃዕቲ ሪኢኹም‘ውን ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብዚ ዝስዕብ ቅጽሪ 0711 888 999 33 ክትድዉሉ ትኽእሉ ኢኹም። ሓገዝ ክትረኽቡ ኢኹም። እቲ ሓገዝ ብጥራዩ እዩ። እቲ ዝወሃብ ምኽሪ ስመ-ስዉር ከምኡ‘ውን ስቱር እዩ። ንብዙሕ ቋንቋታት ተርጎምቲ ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ *ደቀንስትዮ ኣለዉ።

ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕብእኹም ንኻልእ ኣይወሃብን እዩ። ኣቶም ናይ ምኽሪ ኣካላት (ቦታታት) እንታይ መሰል ከምዘለኩም ይሕብሩኹም እዮም። እንተድኣ ክትጠርዑ ደሊኹም ናብ ፖሊስ ከሰንይኹም ይኽእሉ እዮም።ናብ ናይ ስነ-ኣእሙሮ ሓኪም/ሓንቲ ናይስነ-ኣእሙሮ ሓኪም Psychologen und Psychologinnen ክትከዱ እንተደሊኹም ክተሓባበሩኹም ይኽእሉ እዮም። እቲ ዘጥቅዕ ዘሎ ሰብ ዋላ‘ውን በዓል-መዚ ይኹን፣ ማለት (ጸጥታ፣ ፖሊስ፣ ናይ‘ቲ ትቕመጥሉ ዘለኹም ናይ ስደተኛታት ቦታ ሓለፍቲ ከምኡ‘ውን ካላኦት) ኣቶም ናይ ምኽሪ ኣካላት (ቦታታት) ናይ Baden-Württemberg እዚ ዝስዕብ ይበሃሉ
Die Beratungs-Stelle in Baden-Württemberg heißt Leuchtlinie

እዘን ሃገራት እዚኤን እየን „sichere Herkunftsländer“

ኣብዚ እዋን ኣልባንያ፣ ቦዝንያ-ሄርሲጎቪንያ፣ ጋና፣ ኮዞቮ፣ ማሰዶንያ፣ መንተነግሮ፣ ሰኔጋል ከማኡ‘ውን ሰርቢያ „ዉሑስ መቦቆላዊ ሃገራት“ ተባሂለን ይጽውዓ። እዚ ክቕየር ይኽእል እዩ። ኣብ‘ዚ Aufenthaltsgesetz ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣየኖት ሃገራት እዋናውያን ዝኾና (ኣብዚ ግዜ‘ዚ ውሑሳት ከምዝኾና)።

እቲ Anhörung

እቲ Anhörung ኢንተርቪው እዩ „Interview“። ኣዚ ንዓኹም ከቢድ እዩ።

እቲ Anhörung ኣዚ‘ዩ ኣገዳሲ እዩ። ጽቡቕ ጌርኩም Anhörung ተዳለዉሉ ኢኹም። ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ገጽ > ሓጺር ናይ ጽሑፍ መግለጺ‘ሎ ብዛዕባኡ Broschüre auf der Homepage asyl.net ከምኡ‘ውን ሓደ >>ፊልም ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ገጽ ኣሎ Film auf der Homepage asylindeutschland.de ምእንቲ ን Anhörung ክትዳለዉ። ናይ ምኽሪ ኣካል (ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle ከምኡ‘ውን ግለጹ ኢኹም፣ ሓገዝ ነቲ Anhörung ከምትደልዩ። ናይ ግድን ከተረጋግጹ„beweisen“ ኣለኩም ካብ መንግስትኹም ከትህደኑ።
ብኣተሓሳስባ ናይ ጀርመን ኣብ ሃገርኩም ዋላ ሓደ ሰብ ከምዘይህደን(ምክትታል ከምዘይስዕቦ) እዩ። ንኹሉ ናይ ናይ ስደትኩም ምኽንያታት ክትገልጽዎ ኣለኩም። መሰላት ኣለኩም፣ ኩሎም ናይ ስደት-ምኽንያታት ክትገልጽዎም!

ቅድሚ ሓደ ደብዳቤ ናይ መንጸግቲ ምርካብኩም፣ ክትስጎጉ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

እቲ መንጸግቲ (Ablehnung)

ምናልባሽ ከም offensichtlich unbegründet ክትንጸጉ ትኽእሉ ኢኹም። እንተድኣ ክትከሱ ደሊኹም፣ ናይ ግድን ሓደ መደናጎዪ ሕቶ (ምልክታ) (aufschiebende Wirkung) ክትገብሩ ኣለኩም። ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ገጽ aktiv.fluechtlingsrat-bw.de ሓደ ንድፊ ኣለኩም ነቲ > ክሲ Klage ከምኡ‘ውን Antrag auf aufschiebende Wirkung ነቲ ናይ ቤት ፍርዲ-መስርሕ ሓደ ጠበቓ ወይ ሓንቲ ጠበቓ Anwalt/eine Anwältin የድልየኩም። ምስ ናይ ምኽሪ ኣካል (ቦታ) ተዘራረቡ ኢኹም Beratungs-Stelle፣ ኣንተድኣ ትርጉም ኣለዎ ኮይኑ፣ ሓደ ጠበቓ ወይ ሓንቲ ጠበቓ ገንዘብ ንምኽፋል።
ሓንቲ ዕድል ጠራይ እያ ዘላትኩም፣ እንተድኣ ጉዳይኩም ፍሉይ ኮይኑ።

ፍሉያት ሕግታት

ኣብ ጀርመን ሕግታት ኣሎ፣ ንዘይቅቡላት ዝኾኑ ሰባት ካብ „ዉሑስ መቦቆላዊ ሃገራት“ ዝመጹ ዘገልግል።

ስራሕ-ምኽልካል t
እንተድኣ ተንጺግኩም፣ ካብ ስራሕ ትኽልከሉ። ኣንጻር እዚ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኣንተድኣ ድሕሪ ድሕሪ 25.10.15 ናብ ጀርመን ዝኣተኹም ኴንኩም፣ ኣብ ናይ ዑቕባ-መስርሕ ከለኹም ክትሰርሑ ኣይፍቀደኩምን እዩ።

ናይ ቋንቋ ትምህርቲ
ገለ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ Sprachkurse ንገለ ጉጅለታት ናይ ስደተኛታት ጠራይ እዩ ዘሎ።break/]
መቐመጢ
ምናልባሽ ናይ ግድን ኣብ ውሽጢ ክትጸንሑ Erstaufnahmeeinrichtung (EA) ኣለኩም። ከምኡ‘ውን ኣብዚ EAE ዝብሃል ክትስደዱ ትኽእሉ ኢኹም።

Residenz-Pflicht
ኣንተድኣ ኣብዚ EA ወይክኣ EAE መቐበሊ እንተድኣ ሃሊኹም ካብቲ ዘለኹሞ ኣውራጃ ክትወጹ ኣይፍቀደኩምን እዩ፣ ክትቅጽዑ ኢኹም።
ኣንተድኣ ኣብዚ EA መቐመጢ ትሰፍሩ ሃሊኹም፣ ካብቲ ዘለኹሞ ኣውራጃ እንተወጺእኩም እሞ እቲ መቕጻዕቲ ዝዓበየ እዩ። ናይ ምኽሪ ኣካል (ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle