ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

معلومات براي انانيکي از ممالک با امن امده باشند

حکومت المان به اين نظراست که پدر وطن شما امنيت دارد۰مگر بسياري اشخاص ميگويند که شما دلايل کافي براي گريز داشتيد۰
اگرشما ازمملکت ميايد که المان انرامطمين وبا امن ميشمارد،بايد دلايل بسيار قوي داشته باشيدکه شما انجا در امن نبوديد۰

ممالک زير راممالک با آمن مينامند

درظاهرالبانيا،بوسنيا،گانا،مقدونيا،مونتينيگرو،سينيگال،سربيا وکوسوو ممکن تغيربيابند۰در اوفينتهالتس ګيزتس مشاهدهکرده ميتوانيدکه درزمان فعلي کدام ممالک دران شامل هستند

تحقيق

اين تحقيق اين عبارت ازانترويوميباشد،نظربه اشخاص ديگر براي شما سخت است.

انترويو بسيارمهم است واماده گي خوب برايش بگيريد درسايت زيرکتابهاي کوچک und einen فیلم در صفحه اصلیasylindeutschland.deوجود داردکه ازان براي اماده گي استفاده کره ميتوانيد از مرجع ـ مشوره بپُرسيد وبرايشان بگويدکه براي انترويوبه کُمک ضرورت داريد۰.
شما بايدبه ثبوت برسانيد که زير تعقيب وتهديدبوديد،المان فکر مينمايد که شما درپدروطن تان تحت تعقيب نبوديد،توجه نمايد تمامي دلايل گريزتانرا برايش بگويد اين حق شما است،پيش .ازرَد شدن شما اخراج نميشويد

رَدشدن ،قبول نشدن

شما شايد بطور روشن بيدون دليل رَدشده باشيد،اگرميخواهيد دعوه نمايدبايدبرضداخراج نمودن هم درخواستي بدهيد ودرسايت زير aktiv.fluechtlingsrat-bw.de نمونهٔدعوه ويادرخواست برای اثر پایدار. موجود است۰ براي پيشبُرد دعوه به وکيل ضرورت داريد۰با مرجع ـمشوره صحبت نمايد ايا ارزش مصرف وکيل را داردياخير۰ شما تنهادرصورت داشتن شرايط خاص چانس داريد۰

قوانين خاص

درالمان براي اشخاصيکي ازممالک با آمن امده باشندوقبول نشدند قوانين موجوداست۰

(ممانعت کار)
اگرشما رَدشده باشيد،ممانعت کارهم برايتان داده ميشودوبرعليه ان هيچ چيزي کرده نميتوانيد۰اگربعدازتاريخ ۱۵،۱۰،۲۵آمده باشيدبازدرجريان پروسهٔ پناهنده گي ممانعت کارهم بالايتان وضع ميشود۰

دوره زبان
براي کورس لسان
يکتعدادکورسها موجوداست ولي براي گروپ خاص مهاجرين.

ساکن
بودوباش ممکن درايرست
اوفنامي ريشتونگ (EA) بمانيد ,ويا ممکن به محل زير اِرست ـ اَوفنامي شامل شدن ـ باراول(EA) ارسالشويد۰.

وظیفه اقامت
پابندي محل ـ زيستاگرشمادرEA ويا EAEبودوباش داشته باشيد، ازهمان ولسوالي دور رفته نميتوانيد واگربرويد جريمه ميشويد.
،اين جريمه بسياربلنداست، ازمرجع ـ مشوره بپرسيد۰ ,

اينده - امکانات

قوانين درالمان براي شما بسيارسخت وجدي ميباشد،شمابايد زودفکر نمايد که کدام امکانات داريد به, پس از رد درخواست پناهندگی - کمک های حقوقی و دیدگاه های بیشتر وختم اقامت واخراج براي خود معلومات جمع اوري نمايد،درسايت زير ميتوانيد واپس روانکردن . درمورد واپس روانکردن معلومات مهم بدست اوريد۰اگرشما به ميل خود خواهان واپس رفتن باشيد وامکانات ديگري نداريد،درانصورت به مرجع ـ مشورهٔ واپسرفتنمراجعه نمايد۰.

ويزهٔ کار
اگرشما ازالبانيا،بوسنيا،کوسو،مقدونيا،مونتينيگرو اوسربيا ميايد،ممکن ويزهٔ کار رابه اساني بدست اوريد،ولي اين کار بسيار پيچيدهٔ ميباشدودرموارد کم امکاندارد۰شمابايدکارفرماي دريافت نمايد که با شماقراردادخوب کار امضأ نمايد۰برايشما درصورت ويزهٔ کار داده ميشود که درطول ،مدت زماني ۲۴ماه کُمک پناهنده گيرا اخذ نکرده باشيد، معلومات نزديک را درسايت زيربدست اورده ميتوانيد۰شورای پناهندگان بادن وورتمبرگ.از مرجع ـ مشوره .
بپُرسيد۰گاهگاهمسؤلين خارجيها ميگويندکه امدن دوباره به المان کاراسان است ولي اکثر بسيار مشکل ميباشد۰