ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

سفربه المان ورسيدن

!
! به المان خوش آمديد

شمابايدوطن خودراترک ميکرديد۰ممکن شما سفر سخت وطولاني داشتيدشمادربادينورتيمبيرگ هستيد.بادينورتيمبيرگ يک ايالت المان است والمان۱۶ ايالت دارد،بادينورتيمبيرگ درجنوب غرب المان موقعيت دارد وداراي۱۱ميليون نفوس ميباشد. خواستن ـ پناهنده گي درالمان شما بايدAnhörungrنمايدو,درخواست ـ پناهنده گي بعددلايل مهاجرت تانرا واضح کنيد
مينامد بسياري انرا انترويو مينامند ,بونديس ء اٙمت فيور ميگراسيون اوند فلوښتلينگ (BAMF), ينرا بعداز وضعیت فيصله مينمايد که به شما اجازهٔ اقامت ميدهد يا نهفيصله مينمايد که به شما اجازهٔ اقامت ميدهد يا نه فيصله مينمايد که با کدام موقف (BAMF)مانده ميتوانيد، گاهگاه زود تصميم ميگيرند اما بعضي اوقات مدت زياديرادر بر ميگيرد تا
داشته باشيد ۰ Anhörung درکپيتل ۱و۲تذکرداده شده که درپروسهٔ پناهنده گي چه پيش آمده وبسياري چيزهابرايشما سخت وپيچيده خواهد بود سفر و آمدن به آلمان, ,درپروسهٔ پناهنده گي

Title Picture

رسيدن

بعدازرسيدن شما بايددرخواست پناهندگی و پناهنده گي نمايد اگرننمايد شمادرالمان مخفي اقامت داريدواين جرم است،
براي درخواست پناهندگی و پناهنده گيشمابايد به محل زير مراجعه نمايدنقطه پذیرش اولیه (EA)اگرپيش ازان پوليس شمارا کنترول نمايد برايشان بگويدکه ميخواهد پناهنده گي بدهيد .
ممکن به خاطرامدن مخفي جريمه شويد و اگر مکتوب جريمه برايتان بدهد ن درانصورت به مرجع مشوره مراجعه نمايد مرکز مشاوره.

جاي اول ـ شامل شدن

برويد EA. پيش ازهرچيزبهوپُرسان مرجع مشوره رانمايدکچا موقعيت دارد EAکه خودرانمايد همچنان شمابايداولپناهنده گي درEA زنده گي نمايد ازان به بعد ميتوانيد کوچ کنيد۰معلومت اضافياقامت و زندگی.
زمانيکي درEAبودوباش داشته باشيد نميتوانيد شهرستان جاي ديگربرويد,يعنيمحل اقامت-وظیفه.
Residenz-Pflicht پابندي – جایاگربه معلومات وکُمک ضرورت داشته باشيدازمرجع مشوره سوال کنيدlink][href]fa/willkommen/beratungsstellen#contentBox">مرجع مشورهبه ادرس ذيلاقامت و زندگی معلومات کافي راجع به اولين جاي ـ شامل شدن موجوداست

ا معلومات اضافي

معلومات اضافي را درسايتهاي ذيل بدست اورده ميتوانيدwww.w2eu.infoمعلومات به لسانهاي عربي،فارسي،فرانسوي وانگليسي ميباشد۰