ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

ـ معلومات براي مهاجرين که بدستيابي خاص ضرورت دارند

جامعهٔ اروپاي طوري ثبت کردند،که يک تعداد اشخاص به همايهٔ خاص ضرورت دارند که دران اطفال بيسرپرت ،اشخاص معيوب،انهايکي مريضي رواني وجاني دارند،حامله،بيسرپرست وانانيکي سن شان از۶۵سال بلند باشد شامل ميباشند۰

تصديدنمودن

گاهگاه يک داکترويايک روانشناس اينرا تصديق نمايد که شما به دستگيري خاص ضرورت داريد،ازمرجع ـ مشوره بپُرسيد۰

حقوق خاص

شما بعضي حقوق خاصي داريد،گاهگه ميتوانيد پول زياد بدست اوريد از مرجع ـ مشوره بپُرسيد۰ پول زيادتربه اشخاص ذيل داده ميشود :

ـ حامله ومادرباطفل نوزاد،براي رفع احتياجات خاص ميتوانندبه اساس قانون زيرلايستونگ نخديماذولبيوربرلايستونگسگيزيتس, درخواستي بدهند درقانون لُغت دُخنيريرموجوداست

ـ اشخاصيکي مريض رواني وجاني هستند ميتوانند براي بدست اوردن کُمک خاص به اساس قانون خاص ذيل لايستونګ نخديم اذولبيوربرلايستونګسګيزيتسدرخواست نمايند

ـ اطفال سن پاين از ۱۸سال براي رفع احتياجات خاص ميتوانند برمبناي قانوناموزش ـ واندازهٔ حصه داريلايستونګ نخديم اذولبيوربرلايستونګسګيزيتس درخواست نمايند

اموزش ـ واندازهٔ حصه داري
ـ اطفال پاينترازسن۱۸سال گاهگاه تابه سن ۲۵ سالگي ميتواننداندازهٔحصه داري ـ واموزش را از سوسيال آمتدرخواستي بدهند،درينجا به شما پول مکتب وهوبي .طفل بشما کُمک ميشود

دادن جاي براي بودوباش
به اشخاص محتاج به دستگيري خاص بايد جاي محفوظ بودوباش داده شود اين درقانون گرفتن مهاجرين دربادينورتيمبيرگ قانون گرفتن مهاجرين درج است متأسفانه مهاجرين مهتاج به دستگيري خاص باوصف اين قانون درمحلات مهاجرين نورمال بودوباش ميکنند،.
از