ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Welcome Family

پروژه خوش آمدید به بادن ؤرتمبِرگ

باهمکاریپروژه٫٫خوشآمدید٬٬میخواهدکمککند٬پناهجویانیکهبهبادنؤرتمبرگمیایندرابرایشانزمینهاِرائهپناهندهگیراآسانترکند. دراینبارهشورایپناهندگانبادنؤرتمبرگ٫کاردیاکنیبرایسگَؤءـهُخشورتسوالد٬لوراخواُرتنَؤوهمینطورمرکزهحقوقبشرکالسروئهدراینپروژهدرسراسرکشورباهمکارمیکنند. پیشنهاداتمابرایپناهجویان٬پناهندگانهمینطوربرایرضاکارانیکهمحاجرانراکمکمیکننداست. مدتزمانپروژه:جولای۲۰۱۶ـجون۲۰۱۸ اینپروژهتوسطصندوقپناهندگی،مهاجرتتامینمیشود.