ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

جابجا کردن وزندگي

اگرشمادرالمان صاحب اذول ـ گيزوخ باشيد اول بايد درجاي معين وتعين شده زندگي نمايد اين به معني است که شما مکلفيت زندگي درين محل راداريد،درحالات استيثناي ميتوانيد به محل ديگر کوچ نمايد۰ اگرشما اوفينتهالتس ايرلاوبنيس,داشته باشيد ميتوانيد هروقت درخانه هاي شخصي زندگي نمايدواگرخواسته باشيد کوچ نمايد بايد ادرس جديد تانرابه Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) بدهيد،درسايت زير پيشنويس .رايافته ميتوانيد۰

اولين محل ـ بودوباش

اگر شما از یک ملکی آمده اید که المان آن را یک ملک مطمعین میداند معمولآ تا اخیر پروسه مهاجرت خود در (EA) یا محل نخست مهاجرتی زندگی می کنید. محل نخست (EA) محل نخست (EA) [Verlinkung zum Wort im Glossar]اگر از یک ملک امن نیآمده باشید و بیشتر از 6 ماه در (EA) محل نخست راجستری هستید از یک محل مشورتی سوال نماید که چه وقت شما کوچ کرده میتوانید.در ابتدا باید در محل نخست راجستری یا (EA) زندگی کنید.بعضی اوقات فقط مدت کم باید در (EA)زندگی کنید. اما بعضی اوقات طول میکشد شما باید حداکثر ۱۸ ماه در محل پذیرش نخست زندگی کنید. فقط در موارد خاص شما مجبور هستید بیشتر از آن در آنجا زندگی کنید.فامیل ها همراه با اطفال زیر ۱۸ سال باید حداکثر بعد از ۶ ماه به جای دیگر انتقال داده شوند..بعد از (EA) باید در یک شهرستان بادن ورتیمبیرگ کوچ کنید. این شهر ستان را خو انتخاب کرده نمی توانید .
گر در یک شهرستان معین میخواهید زندگی کنید باید سر وقت به کارمندان دولتی (EA) اطلاع بدهید رياست حکومتي (RP) des Regierungspräsidiums (RP) [Verlinkung zum Wort im Glossar] دراولين محل بودوباش بهترخواهدبود به لسان الماني يک نامه بنويسيد ودران واضح نمايدکه کجا ميخواهيد وچرا،اگربه کُمک ضرورت داشته باشيد ازمرجع ـ مشوره.
بپُرسيد۰ [Verlinkung in Kapitel 16] „ مملکت با امن„ ملک امن ملک امن“ [Verlinkung zu Kapitel 13] این برای فامیل ها با داشتن اطفال زیر ۱۸ سال قابل اعتبار نمی باشد. فامیل های که اطفال زیر ۱۸ سال دارند، می توانند بعد از ۶ ماه از محل نخست راجستری پناهندگی نقل مکان کنند. همچنان فامیل های که از ملک های امن آمده اند. اگر شما اطفال زیر ۱۸ سال دارید و بیشتر از ۶ ماه در محل نخست پناهندگی سکون دارید، از یک محل مشورتی سوال نمایید، اگر می خواهید کوچ کنید.در صفحه اینترنتی شورای پناهجویان بادنورتمبرگ می توانید یک ورق معلومات دریافت نمایید. ورق معلومات و یک مثال درخواست رای فامیل های که از ملک های امن آمده اند و بیشتر از ۶ ماه در المان هستند

انتقال

بعدازيک مدت معين ميتوانيداز اولين محل ـ بودوباش کوچ نمايد،وشمارا به يک ولايت ميفريستند،معمول شمارا درموترسرويس ميشانندوبه يک ولايت انتقال ميابيد،وقت وزمان انتقال توسط نامه برايتان تعين ميشود ويابطور جدول اويخته ميشود۰محل انتقال وولايت راشما انتخاب کرده نميتوانيد،[break/اگر ميخواهيد به کدام جاي يامحلي معيني انتقال بيابيدبه طورعاجل دراولين محل ـ بودوباش بهکارمندان رياست حکومتي(RP),بگويد،بهترخواهد بود دريک نامه به لسان الماني اظهار نمايد که به کجا وچرا ميخواهيد،اگربه کُمک ضرورت داريد ازمرجع ـ مشوره بپُرسيد۰

محل مشترک ـ بودوباش

درولايت شما درمحل مشترک ـ بودوباش مينمايد ،بسيارکم پيش خواهد امدکه درمنازل بودوباش داشته باشيد۰محل مشترک ـ بودوباش فرق ميکند ولي معمول اتاقهاي ـ با چپرکت زياد که اشپزخانه وحمام تان با مردوم ديگر مشترک ميباشد۰بعداز۲۴ماه ميتوانيد هرزماني ازاينجا کوچ نمايد،
گاهگاه پيشترازاين ايام ميتوانيد کوچ نمايد بطور مثال اگرپروسهٔ پناهنده گي تان پايان يافته باشدوبه,باشيدوياکارمينمايد،پُشتوانهٔ خاص, ازسوسيال امت بپُرسيد۰,

جابجا کردن ـ نهاي

ـ
-با داشتن اوفينتهالتس گيشتاتونگ ودولدونگ
اگرشماديگر نبايد درمحل بودوباش ـ مشترک بودوباش نمايد درينصورت شما را به انشلوس ـ اونتربرينگونگ جابجا کردن نهاي مياورند،حال شما ميتوانيد قبال منزل شخصي بگرديد،اگرکرايهٔ انرانميتوانيد بپردازيد سوسيال امت انرا ميپردازد۰ سوسيال امت براي کرايه کم پول ميدهد، اگرکرايه بلند باشد نميتوانيد به انجا کوچ کنيد،ازسوسيال امت بپُرسيد, که براي چه مقدارکرايه منزل کرايه کرده ميتوانيد،شما ميتوانيد درولايت ويا ولسوالي تان به قبال منزل کراي بگرديد۰اگرمنزل دريافت ننموديد،باز سوسيال امت براي شما جاي ميدهد،بشمامکتوب ميفرستد که بکجا کوچ نمايد درانجا برايتان يک اتاق درمحل نهاي جابجا کردن داده ميشود اگر همرايش موافق نباشيد،ميتواني تجديد نظر کنيد بدين لهازازمرجع ـ مشوره بپُرسيد۰

- رفتن به یک منطقه دیگر
اگر شما مجوز اقامت ندارید، شما فقط می توانید در آن منطقه که بعد از آن زندگی می کنید زندگی کنید. اگر می خواهید در یک منطقه دیگر زندگی کنید، باید در اداره مهاجرت درخواست دهید. برنامه نامیده می شود درخواست توزیع مجدد /text][/glossary]. نامیده می شود. شما باید توضیح دهید که چرا میخواهید حرکت کنید. اغلب درخواست رد می شود اگر خانواده ,, درولسوالي ديگر بودوباش داشته باشند درانصورت درخواستي شما قبول ميشود ازمرجع مشوره .بپُرسيد

-ـ با اوفينهالتس ايرلاوبنيس
شماميتوانيد قبال منزل کراي بگرديد،اگرکرايهٔ انرا پرداخته نميتوانيدسوسيالکه کرايه بايد چه مقدارباشد۰شماميتوانيد درهرگوشهٔ المان زندگي نمايد از مرجع مشورهٔ ميگريشن بپُرسيد۰ شما ميتوانيد درخواستي ورقهٔ حق منزل را که منزلهاي ارزان دولتي،سوسيال است بدهيد۰ اگر میخواهید در یک شهرستان دیگر کوچ کنید، تنها بغضی اوقات امکان دارد. بنابر این باید یک در خواست در اوسلندربهوردی بدهید. بعد از این که جابسنتر و اوسلندر بهوردی تائید نمود ، که شما اجازه کوچ کردن را دارید، حالا واقعآ می توانید کوچ کنید ازمرجع مشوره بپُرسيد۰ .
درولسوالي ديگر بودوباش داشته باشند درانصورت درخواستي شما قبول ميشود اومفيرتايلونگس ـ انتراگ ناميده ميشود

کوچ کردن به ولسوالي ديگر

اگرشما اجازهٔ اقامت، اوفينهالتس ايرلاوبنيس نداشته باشيد،تنها درجاي بودوباش کرده ميتوانيد که شمارا به ان اورده،اگرخواسته باشيد به ولسوالي ديگر کوچ نمايد بايد به دفتر مسؤلين خارجيها که چرا ميخواهيد به انجا کوچ نمايد درخواستي بدهيد که او مفيرتايلونگس ـ انتراگ ناميده ميشود شمابايد دلايل کوچ کردن تانرادران ذکر نمايد،اکثراين نوع درخواستي رَد ميشود واگر فاميل اساسي شما درولسوالي ديگر بودوباش داشته باشند درانصورت درخواستي شما قبول ميشود ازمرجع مشوره بپُرسيد۰مرجع ـ مشوره