ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

جابجا کردن وزندگي

اگرشمادرالمان صاحب اذول ـ گيزوخ باشيد اول بايد درجاي معين وتعين شده زندگي نمايد اين به معني است که شما مکلفيت زندگي درين محل راداريد،درحالات استيثناي ميتوانيد به محل ديگر کوچ نمايد۰اگرشما اوفينتهالتس ايرلاوبنيس,داشته باشيد ميتوانيد هروقت درخانه هاي شخصي زندگي نمايدواگرخواسته باشيد کوچ نمايد بايد ادرس جديد تانرابه اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) بدهيد،درسايت زير پيشنويس .رايافته ميتوانيد۰

اولين محل ـ بودوباش

ازاغازشمابايد در سایت پذیرش اولیه (EA) بودوباش نمايدگاهگاه براي مدت زياد وگاهي کم درين جاي بودوباش ميکنيد،بعداز۶ماه به يکي ازولايتهاي بادينورتيمبيرگ بايدکوچ نمايد،شما ا ين ولايترا خود انتخاب کرده نميتوانيد
،اگرميخواهيد به ولايت دلخواهيتان فرستاده شويدبايد بطور عاجل به کارمندانرياست حکومتي (RP) دراولين محل بودوباش اظهار نمايد ۰بهترخواهدبود به لسان الماني يک نامه بنويسيد ودران واضح نمايدکه کجا ميخواهيد وچرا،اگربه کُمک ضرورت داشته باشيد ازمرجع ـ مشوره.
بپُرسيد۰اگرشما ازمملکت امده باشيد که المان انرا [/text]کشور مبدا[/link] مملکت با امن ميشمارد،بايد تاپايان پروسهٔ پناهنده گي شما دراولين محل بودوباش بپايد

انتقال

بعدازيک مدت معين ميتوانيداز اولين محل ـ بودوباش کوچ نمايد،وشمارا به يک ولايت ميفريستند،معمول شمارا درموترسرويس ميشانندوبه يک ولايت انتقال ميابيد،وقت وزمان انتقال توسط نامه برايتان تعين ميشود ويابطور جدول اويخته ميشود۰محل انتقال وولايت راشما انتخاب کرده نميتوانيد،[break/اگر ميخواهيد به کدام جاي يامحلي معيني انتقال بيابيدبه طورعاجل دراولين محل ـ بودوباش بهکارمندان رياست حکومتي(RP),بگويد،بهترخواهد بود دريک نامه به لسان الماني اظهار نمايد که به کجا وچرا ميخواهيد،اگربه کُمک ضرورت داريد ازمرجع ـ مشوره بپُرسيد۰

محل مشترک ـ بودوباش

درولايت شما درمحل مشترک ـ بودوباش مينمايد ،بسيارکم پيش خواهد امدکه درمنازل بودوباش داشته باشيد۰محل مشترک ـ بودوباش فرق ميکند ولي معمول اتاقهاي ـ با چپرکت زياد که اشپزخانه وحمام تان با مردوم ديگر مشترک ميباشد۰بعداز۲۴ماه ميتوانيد هرزماني ازاينجا کوچ نمايد،
گاهگاه پيشترازاين ايام ميتوانيد کوچ نمايد بطور مثال اگرپروسهٔ پناهنده گي تان پايان يافته باشدوبه,باشيدوياکارمينمايد،پُشتوانهٔ خاص, ازسوسيال امت بپُرسيد۰,

جابجا کردن ـ نهاي

ـ
-با داشتن اوفينتهالتس گيشتاتونگ ودولدونگ
اگرشماديگر نبايد درمحل بودوباش ـ مشترک بودوباش نمايد درينصورت شما را به انشلوس ـ اونتربرينگونگ جابجا کردن نهاي مياورند،حال شما ميتوانيد قبال منزل شخصي بگرديد،اگرکرايهٔ انرانميتوانيد بپردازيدسوسيال امت انرا ميپردازد۰ سوسيال امت براي کرايه کم پول ميدهد، اگرکرايه بلند باشد نميتوانيد به انجا کوچ کنيد،ازسوسيال امت بپُرسيد, که براي چه مقدارکرايه منزل کرايه کرده ميتوانيد،شما ميتوانيد درولايت ويا ولسوالي تان به قبال منزل کراي بگرديد۰اگرمنزل دريافت ننموديد،باز سوسيال امت براي شما جاي ميدهد،بشمامکتوب ميفرستد که بکجا کوچ نمايد درانجا برايتان يک اتاق درمحل نهاي جابجا کردن داده ميشود اگر همرايش موافق نباشيد،ميتواني تجديد نظر کنيد بدين لهازازمرجع ـ مشوره بپُرسيد۰

- رفتن به یک منطقه دیگر
اگر شما مجوز اقامت ندارید، شما فقط می توانید در آن منطقه که بعد از آن زندگی می کنید زندگی کنید. اگر می خواهید در یک منطقه دیگر زندگی کنید، باید در اداره مهاجرت درخواست دهید. برنامه نامیده می شوددرخواست توزیع مجدد /text][/glossary].نامیده می شود. شما باید توضیح دهید که چرا میخواهید حرکت کنید. اغلب درخواست رد می شود اگر خانواده ,,درولسوالي ديگر بودوباش داشته باشند درانصورت درخواستي شما قبول ميشود ازمرجع مشوره .بپُرسيد

-ـ با اوفينهالتس ايرلاوبنيس
شماميتوانيد قبال منزل کراي بگرديد،اگرکرايهٔ انرا پرداخته نميتوانيدسوسيالکه کرايه بايد چه مقدارباشد۰شماميتوانيد درهرگوشهٔ المان زندگي نمايد از مرجع مشورهٔ ميگريشن بپُرسيد۰ شما ميتوانيد درخواستي ورقهٔ حق منزل را که منزلهاي ارزان دولتي،سوسيال است بدهيد۰اگرشما اجازهٔ اقامت، اوفينهالتس ايرلاوبنيس نداشته باشيد،تنها درجاي بودوباش کرده ميتوانيد که شمارا به ان اورده،اگرخواسته باشيد به ولسوالي ديگر کوچ نمايد بايد به دفتر مسؤلين خارجيها که چرا ميخواهيد به انجا کوچ نمايد درخواستي بدهيد که, ازمرجع مشوره بپُرسيد۰ .
درولسوالي ديگر بودوباش داشته باشند درانصورت درخواستي شما قبول ميشود اومفيرتايلونگس ـ انتراگ ناميده ميشود

کوچ کردن به ولسوالي ديگر

اگرشما اجازهٔ اقامت، اوفينهالتس ايرلاوبنيس نداشته باشيد،تنها درجاي بودوباش کرده ميتوانيد که شمارا به ان اورده،اگرخواسته باشيد به ولسوالي ديگر کوچ نمايد بايد به دفتر مسؤلين خارجيها که چرا ميخواهيد به انجا کوچ نمايد درخواستي بدهيد که او مفيرتايلونگس ـ انتراگ ناميده ميشود شمابايد دلايل کوچ کردن تانرادران ذکر نمايد،اکثراين نوع درخواستي رَد ميشود واگر فاميل اساسي شما درولسوالي ديگر بودوباش داشته باشند درانصورت درخواستي شما قبول ميشود ازمرجع مشوره بپُرسيد۰مرجع ـ مشوره