ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

قبولي ـ پناهنده گي

ازصميم قلب تبريک۰شما قبول شديد،وقتيکي شما درالمان قبول شويد ،فيصلهٔ قبولي بدست مياوريدفيصلهٔ قبولي يک مکتوبي است از , ,بونديس ء اٙمت فيور ميگراسيون اوند فلوښتلينگ(BAMF), درين مکتوب تمام معلومات مهم موجوداست،به ادرس زير تزکيره برايتان داده ميشود۰, مامورين ـ خارجي ها . درالمان۴نوع قبولي وجود دارد اينکه شما کدام نوع انرا داريد درفيصله ذکر داده شده .
،شما حال نظربه گذشته حقوق بيشترداريداگربه مشوره ضرورت داريدبه ادرس ذيل مراجعه نمايد۰Migrationsberatungs-Stelle

انواع قبولي

جمعآ در المان چهار نوع قبولی و جود دارد.کدام نوع قبولی را شما بدست آورده اید در بشایید قبولی خود میتوانید مشاهده کنید.

پناهندگی و وضعیت پناهندگی
اگر شما منحیث پناهنده قبول شوید یا وضعیت پنا هنده گی شما قبول گردد. برای شما یک اجازه اقامت داده میشود۰ Aufenthaltserlaubnis ويک پاسپورت آبي رنگ مهاجر۰. سنداقامت براي۳سال ميباشد کنار هم آوردن فامیلبعد از آن با ام ف معاینه میکند که آيا دلایل که برای پناهندگی شما وجود داشت ، هنوز هم تازه است . زیر شرایط معین تعین شده میتوانید که بعد از پنج سال اجازه اقامت دایمی را بدست بیاورید. این تنها در صورت ممکن است که کا نمایید، خانه مستقل داشته باشید و خوب المانی صحبت کنید. اگر قبولی به منحیث یک پناهنده داشته باشید، میتوانید حتی بعد از سه سال اجازه اقامت دایمی را بدست بیاورید. این در صورت ممکن است که بسیار عالی المانی حرف بزنید و کمک های اجتماعی بدست نیاورید. با یک محل مشورتی پناهجویان صحبت کنید.،نيدرلسونگس ايرلاوبنيس ميدهد۰اگر چنین باشد، بعد از پنج سال اقامه دایمی بدست می اورید، بعضی اوقات بعد از سه سال اهدا می گردد..
،درصورت داشتن فيصله ميتوانيد درخواست باهم يکجا کردن فاميل را نمايد

اين درخواست بايد درمدت۳ ماه صورت بگيرد،بهمراي مرجع مشوره ٔ ميگريشن.


صحبت نمايتازمانيکي شما خودتان پول کمايکرده نميتوانيد جوبسنترrبشماپول ميدهد، هروقتيکه فيصلهٔ قبولي رابدست اورديد به جوبسنتر برويد Sozialleistungenودرخواست کُمک نمايدشماميتوانيد وبايددر ,انتيگريشن کورس machen.
حصه بگيريد اگرمشکلي داشته باشيدازمرجع مشورهٔ ميگريشن بپُرسيدMigrationsberatungs-Stelle.

۰ ,همايت سوبسيديرَر بين المللي
اگرشماهمايت سوبسيديرَر بين المللي راداشته باشيد براي ۱سال اجازهٔ اقامت داده ميشود،بعدازآن ممکن Aufenthaltserlaubnis اين اجازه براي۲سال تمديدگردد,رابرايتان نميدهد ۰ پاسپورت ابي رنگ مهاجر شما اول بعدازاين تاريخ۱۶٬۳٬۲۰۱۸متوانيد باهم يکجاکردن فاميل رادرخواست نمايد.در حال حاضر درخواست یکجا نمودن خانواده را داده نمی توانید
۰تاوقتيکه پول کماي کرده نميتوانيد،جوبسنتر برايتان پولميدهد،بابدست اوردن فيصلهٔ قبولي به جوبسنتر مراجعه نمايد ودرخواست کُمک کنيد۰ شمامتوانيدوبايددرانتيگريشن کورس حصه بگيريد،شمانميتوانيدخودسرانه کؤچ نمايدواگرميخواهيدکؤچ نمايدبه مرجع مشورهٔ ميگريشن برويد۰Migrationsberatungs-Stelle.

قيوداخراج ملي ـ ناسيونالي ابشيبس فربوت
اگرقيوداخراج ملي ـ ناسيونالي ابشيبس فربوت راپيش نمايدبازبراي۱سال اجازهٔ اقامتAufenthaltserlaubnisداده ميشود،بعدازآن ممکن تمديدشود،مگرپاسپورت آبي مهاجرين را برايتان نميدهد.
،ادغام خانواده ممکن است خیلی دشوار. اگر فامیل خود را به المان میخواهید، همراه با یک محل مشوره دهی برای پناهجویان صحبت کنید, محل مشوره دهی برای پناهجویان.
تاکه وقتيکي خودتان پول کماي نميکنيدجوبسنتر برايتان پول ميدهد بعدازبدست اوردن فيصلهٔ قبولي به جوبسنتر مراجعه نمايد ودرخواست کُمک نمايد،متوانيد درانتيگرشن کورس حصه بگيريد،نمتوانيد خودسرانه کؤچ نمايدواگرميخواهيد ،باز به مرجع مشورهٔ ميگريشن راهي شويد۰ Migrationsberatungs-Stelle.

امکانات دعوا

برعليه فيصلهٔBAMF عاريض شده ميتوانيد، گاهگاه به عريضه کردن ميارزد مگرشما بايد زودتراقدام نمايد،اکثربايددرمدت۲هفته عرييضه نمايد،بعدازآن امکانات وجود ندارد ازمرجع مشوره مشوره بگيريد که ايابههیئت مشاوران مهاجرتدعوا کردن ميارزد يانه،اگردعوانمايد به وکيل ضرورت داريد۰وکیل.

درصورت دعوا شماموقف اقامت تانرا ازدست نميدهيد۰

باهم يکجا کردن فاميل

گرموقف پناهندهٔ قبول شده ويا مهاجر را داشته باشيد،ميتوانيد فاميل اصلي خدرادعوت نمايد.

۰ بعداز حاصل کردن فيصلهٔ قبولي درمدت زماني ۳ماه شما بايد درخواست دعوت فاميل را نمايد۰.


شما بايد با يک ضرب العجل معقول درخواست دعوت فاميل رانمايدواين درخواست رادرمملکت پدري ويامملکت همسايه به سفارت المان به مسؤلين خاريجيها بدهيد ازمرجع مشورهٔ ميگريشن ببپُرسيد۰مرجع مشورهٔ ميگريشن.
اگرشما ازسوريه باشيد درويب پورتال زيربه لسان عربي والمانيWebportal درخواستي بدهيد دراخيرهمه فورمهاي ويب پورتال را چاپ کنيد وانرابه سفارت المان فکس نمايد،
اگرشماهمايت سوبسيديرار بين المللي راداشته باشيدباز تابه تاريخ۱۶،۳،۲۰۱۵انتظار بکشيدوبعدازآن دعوت فاميل رادرخواست نمايد. شما حق ادغام فامیل اصلی خود را دارید. اگر پناه بشردوستانه بین المللی را دارید، ادغام فامیل ممکن مگر خیلی دشوار است. همراه با یک محل مشورتی برای پناهجویان.صحبت کنید

کورس انتيگريشن

حالا ميتوانيد درکورس انتيگريشن سهم بگيريد اگرآلمانيرا کم ياد داريدبايد دران سهم بگيريد،اگرازجوبسنترپول اخذ مينمايد اين کورس برايتان رايگان است از مرجع مشوره بپُرسيد که اين کورس کجا ميباشد۰مرجع مشوره .

اوفينتحَلتس فرفيستونګ ـ تحکيم کردن اجازهٔ اقامت

درپاسپورت شمادرج گرديده که براي چه مدتي درالمان اقامت کرده ميتوانيد بعدنBAMFتفتيش ميکند ممکن تمديد شود وياهم درالمان کدام دليل خاص براي تمديد داريد.
بعداز۵سال ميتوانيد درمملکت ديگري اروپاي کاروزندگي نمايد،پيش ازاين امکانات ان بسيارکم است،همچنان ميتوانيد نيدرلاسونگس ايرلاوبنيس را بدست اوريدکه مؤقتي ميباشد،براي بدست اوردن ان بايدبه الماني خوب صحبت نمايدوکارکنيد،اگراين سندرا بدست اوريد ويک تعداد واجيبات ديگري راپوره نمايد،بازميتوانيد درخواست تابعيت المانرانمايد،اگر سوالي داشته باشيد به مرجع مشورهٔ ميگريشن راهي شويد۰هیئت مشاوران مهاجرت.