ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

قبولي ـ پناهنده گي

ازصميم قلب تبريک۰شما قبول شديد،وقتيکي شما درالمان قبول شويد ،فيصلهٔ قبولي بدست مياوريدفيصلهٔ قبولي يک مکتوبي است از , ,بونديس ء اٙمت فيور ميگراسيون اوند فلوښتلينگ(BAMF), درين مکتوب تمام معلومات مهم موجوداست،به ادرس زير تزکيره برايتان داده ميشود۰, مامورين ـ خارجي ها . درالمان۴نوع قبولي وجود دارد اينکه شما کدام نوع انرا داريد درفيصله ذکر داده شده .
،شما حال نظربه گذشته حقوق بيشترداريداگربه مشوره ضرورت داريدبه ادرس ذيل مراجعه نمايد۰Migrationsberatungs-Stelle

انواع قبولي

درالمان۴نوع قبولي وجود دارد اينکه شما کدام نوع انرا داريد درفيصله ذکر داده شده.

پناهندهٔ قبول شده وياموقف مهاجر
اگر شما پناهندهٔ قبول شده ويا موقف مهاجر داشته باشيد درانصورت سند ذيل را برايتان ميدهد۰ اجازي ـ اقامت-اوفينتهالتس-اِرلاوبنيس ويک پاسپورت آبي رنگ مهاجر۰. سنداقامت براي۳سال ميباشد وبعدازان سندذيل رابرايتاننيدرلسونگس ايرلاوبنيس ميدهد۰BAMF تفتيش مينمايد که ايا براي اقامت شما شرايط موجوداست ياخير،اگرموجود باشد،بعداز۵سال حق اقامت دايمي راداريد.
،درصورت داشتن فيصله ميتوانيد درخواست باهم يکجا کردن فاميل را نمايد

اين درخواست بايد درمدت۳ ماه صورت بگيرد،بهمراي مرجع مشوره ٔ ميگريشن.


صحبت نمايتازمانيکي شما خودتان پول کمايکرده نميتوانيد جوبسنترrبشماپول ميدهد، هروقتيکه فيصلهٔ قبولي رابدست اورديد به جوبسنتر برويد مددوکمک ـ اجتماعيودرخواست کُمک نمايدشماميتوانيد وبايددر ,انتيگريشن کورس machen.
حصه بگيريد اگرمشکلي داشته باشيدازمرجع مشورهٔ ميگريشن بپُرسيدمشاوره مهاجرت.

۰ ,همايت سوبسيديرَر بين المللي
اگرشماهمايت سوبسيديرَر بين المللي راداشته باشيد براي ۱سال اجازهٔ اقامت داده ميشود،بعدازآن ممکن اجازي ـ اقامتاوفينتهالتس-اِرلاوبنيس اين اجازه براي۲سال تمديدگردد,رابرايتان نميدهد ۰ پاسپورت ابي رنگ مهاجر شما اول بعدازاين تاريخ۱۶٬۳٬۲۰۱۸متوانيد باهم يکجاکردن فاميل رادرخواست نمايد.
۰تاوقتيکه پول کماي کرده نميتوانيد،جوبسنتر برايتان پولميدهد،بابدست اوردن فيصلهٔ قبولي به جوبسنتر مراجعه نمايد ودرخواست کُمک کنيد۰ شمامتوانيدوبايددرانتيگريشن کورس حصه بگيريد،شمانميتوانيدخودسرانه کؤچ نمايدواگرميخواهيدکؤچ نمايدبه مرجع مشورهٔ ميگريشن برويد۰هیئت مشاوران مهاجرت.

قيوداخراج ملي ـ ناسيونالي ابشيبس فربوت
اگرقيوداخراج ملي ـ ناسيونالي ابشيبس فربوت راپيش نمايدبازبراي۱سال اجازهٔ اقامتجازي ـ اقامتاوفينتهالتس-اِرلاوبنيسداده ميشود،بعدازآن ممکن تمديدشود،مگرپاسپورت آبي مهاجرين را برايتان نميدهد.
،اگرميخواهيد فاميل تانرابه المان دعوت نمايدبايدشرايط زياديرا پوره کنيد به مرجع مشورهٔ ميگريشن مراجعه نمايد,هیئت مشاوران مهاجرت.
تاکه وقتيکي خودتان پول کماي نميکنيدجوبسنتر برايتان پول ميدهد بعدازبدست اوردن فيصلهٔ قبولي به جوبسنتر مراجعه نمايد ودرخواست کُمک نمايد،متوانيد درانتيگرشن کورس حصه بگيريد،نمتوانيد خودسرانه کؤچ نمايدواگرميخواهيد ،باز به مرجع مشورهٔ ميگريشن راهي شويد۰ هیئت مشاوران مهاجرت.

امکانات دعوا

برعليه فيصلهٔBAMF عاريض شده ميتوانيد، گاهگاه به عريضه کردن ميارزد مگرشما بايد زودتراقدام نمايد،اکثربايددرمدت۲هفته عرييضه نمايد،بعدازآن امکانات وجود ندارد ازمرجع مشوره مشوره بگيريد که ايابههیئت مشاوران مهاجرتدعوا کردن ميارزد يانه،اگردعوانمايد به وکيل ضرورت داريد۰وکیل.

درصورت دعوا شماموقف اقامت تانرا ازدست نميدهيد۰

باهم يکجا کردن فاميل

اگرموقف پناهندهٔ قبول شده ويا مهاجر را داشته باشيد،ميتوانيد فاميل اصلي خدرادعوت نمايد.

۰ بعداز حاصل کردن فيصلهٔ قبولي درمدت زماني ۳ماه شما بايد درخواست دعوت فاميل را نمايد۰.


شما بايد با يک ضرب العجل معقول درخواست دعوت فاميل رانمايدواين درخواست رادرمملکت پدري ويامملکت همسايه به سفارت المان به مسؤلين خاريجيها بدهيد ازمرجع مشورهٔ ميگريشن ببپُرسيد۰هیئت مشاوران مهاجرت.
اگرشما ازسوريه باشيد درويب پورتال زيربه لسان عربي والمانيپورتال وب درخواستي بدهيددراخيرهمه فورمهاي ويب پورتال را چاپ کنيد وانرابه سفارت المان فکس نمايد،
اگرشماهمايت سوبسيديرار بين المللي راداشته باشيدباز تابه تاريخ۱۶،۳،۲۰۱۵انتظار بکشيدوبعدازآن دعوت فاميل رادرخواست نمايد

کورس انتيگريشن

حالا ميتوانيد درکورس انتيگريشن سهم بگيريد اگرآلمانيرا کم ياد داريدبايد دران سهم بگيريد،اگرازجوبسنترپول اخذ مينمايد اين کورس برايتان رايگان است از مرجع مشوره بپُرسيد که اين کورس کجا ميباشد۰مرجع مشوره .

اوفينتحَلتس فرفيستونګ ـ تحکيم کردن اجازهٔ اقامت

درپاسپورت شمادرج گرديده که براي چه مدتي درالمان اقامت کرده ميتوانيد بعدنBAMFتفتيش ميکند ممکن تمديد شود وياهم درالمان کدام دليل خاص براي تمديد داريد.
بعداز۵سال ميتوانيد درمملکت ديگري اروپاي کاروزندگي نمايد،پيش ازاين امکانات ان بسيارکم است،همچنان ميتوانيد نيدرلاسونگس ايرلاوبنيس را بدست اوريدکه مؤقتي ميباشد،براي بدست اوردن ان بايدبه الماني خوب صحبت نمايدوکارکنيد،اگراين سندرا بدست اوريد ويک تعداد واجيبات ديگري راپوره نمايد،بازميتوانيد درخواست تابعيت المانرانمايد،اگر سوالي داشته باشيد به مرجع مشورهٔ ميگريشن راهي شويد۰هیئت مشاوران مهاجرت.