Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Njohja e Asyl-Antrags

Urime. Keni njohjen. Nëse keni njohjen në Gjermani, merrni një Anerkennungsbescheid Anerkennungsbescheid. Njoftimi për njohjen ose pranimin është një letër Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), në të cilin gjenden të gjitha informacionet. Gjithashtu do të merrni një letërnjoftim prej AusländerberhördeAusländerbehörde.Në Gjermani ka 4 lloje te njohjeve. Cilën njohje e keni ju, shkruan në njoftimin për njohjen/pranimin tuaj.
Tanimë ju keni më shumë të drejta se më para. Nëse ju duhet këshillim, ju mund të shkoni tek Migrationsberatungs-Stelle gehen.

Llojet e njohjes/pranimit

Në Gjermani ka 4 lloje të njohjes/pranimit. Cilin lloj të njohjes/pranimit keni mund ta shikoni në njoftimin tuaj për pranimin.

Njohja/pranimi e azilit dhe statusin refugjatit
Nëse e keni marrë pranimin e azilit ose statusin e refugjatit, atëherë do të merrni një Leje qëndrimit dhe një pasaporta e kaltër për refugjatët . Leje qëndrimit e merrni për 3 vjet. Pastaj mund të merrni një Leje qëndrimit të përhershme . Pas 3 vitesh, BAMF kontrollon nëse ekzistojnë kushtet për vazhdimin e lejes së qëndrimit. Nëse kushtet për lejen e qëndrimit vazhdojnë të zbatohen, mund të aplikoni për një leje qëndrimi të përhershme të pakufizuar pas 5 vjetësh. Përsëri, ju duhet të plotësoni shumë kërkesa. Për shembull, duhet të flisni mirë gjermanisht dhe të keni një punë. .
Nëse keni letrën e njohjes, mund të aplikoni për Reunion machen.

Ju duhet ta bëni aplikimin mbrenda 3 muajve! Flisni me një Agjensi konsultimi migrimi .


Derisa të fitoni vet para, do të merrni para prej JobCenter . Që prej kur ta merrni njoftimin për pranim, duhet të shkoni tek JobCenter dhe të aplikoni për përfitime .Ju duhet/e keni patjetër të bëni një Kurs integrimi.
Nëse keni problem pyesni Agjensi Konsultimi Migrimi .

Mbrojtja shtesë internacionale
Nëse keni mbrojtjen shtesë internacionale, do të merrni një Leje qëndrimit për 1 vjet. Pastaj mund Leje qëndrimit të zgjatet për 2 vjet.Ju nuk do të merrni pasaportën e kaltër për refugjatë . Ju mund të aplikoni për bashkim familjar vetëm prej me 16.03.2018. .
Derisa të fitoni vet para, do të merrni para prej JobCenter. Që prej kur ta merrni njoftimin për pranim, duhet të shkoni tek JobCenter dhe të aplikoni për përfitime sociale. Ju duhet/e keni patjetër të bëni një Kurs Integrimi. Ju nuk mund ta ndroni vendbanimin. Nëse dëshironi të ndroni vendbanimin shkoni tek Agjensi Konsultimi Migrimi .

Ndalesat dëbimi kombëtare
Nëse ka ndalesa dëbimi kombëtare, merrni nje Leje qëndrimit për një vit.Pastaj mund të zgjatet Aufenthatserlaubnis. Ju nuk do të merrni letërnjoftimin e kaltër të refugjatëve. .
Nëse dëshironi që ta merrni familjen tuaj në Gjermani, duhet të plotësoni shumë kushte. Shkoni tek një Migrationsberatungs-Stelle .
Bis Derisa të fitoni vet para, do të merrni para prej JobCenter. Që prej kur ta merrni njoftimin për pranim, duhet të shkoni tek JobCenter dhe të aplikoni për përfitime sociale. Ju duhet/e keni patjetër të bëni një Integrationskurs. Ju nuk mund ta ndroni vendbanimin. Nëse dëshironi të ndroni vendbanimin shkoni tek Migrationsberatungs-Stelle .

Bashkim familjar

Nëse e keni pranimin e azilit tuaj ose statusin e refugjatit, atëherë mund ta merrni Ihre Kern-Familie nachholen.

. Ju duhet ta bëni aplikimin mbrenda 3 muajve pasiqë e keni marrur njohjen.


.Ju duhet ta bëni aplikimin për bashkim familjar dhe të bëni një shpallje mbi afatet kohore. Aplikimin duhet ta bëni tek ambasada gjermane në vendlindjen tuaj ose tek një shtet fqinj dhe tek ministria e punëve të jashtme.Këshillohuni meMigrationsberatungs-Stelle.
. Nëse vini nga Siria, ka një faqe në internet prej ku mund ta bëni këtë aplikim Webportal .Webportali është në gjuhën gjermane dhe arabe. Ju duhet të gjitha formularet nga Webportali ne fund ti printoni dhe ti dërgoni në ambasadën gjermane perms e-mailit ose fax-it.
Nëse keni një subsidiären Schutz, duhet të prisni deri më 16.03.2018. Atëherë mund të bëni aplikimin për bashkim familjar.

Kurs të intergrimit

Ju mund të bëni tani një kurs integracioni. Nëse flisni gjuhën gjermane pak duhet të bëni një kurs integracioni. Nëse merrni para nga JobCenter ju nuk duhet të paguani asgjë për kursin. Pyesni një qendër këshilluese , se ku ndodhet një kurs integrues.

Përforcimi i lejeqëndrimit

Në letërnjoftimin tuaj shkruan se për sa kohë e keni lejeqëndrimin. Nëse kalon kjo kohë, BAMF-ja kontrollon se a do tju zgjatet letërnjoftimi juaj. E kontrollon a i përmbushni akoma parakushtet. Gjithashtu BAMF-ja kontrollon a keni arsye të tjera për të qëndruar në Gjermani.
Pas 5 vjet mund të banoni dhe të punoni edhe në shtete të tjera të EU-së. Por më parë kjo rallë mund të jetë e mundur. Atëherë ju keni një lejeqëndrim të përhershëm në EU. Ndoshta mund të merrni leje për tu vendosur. Ajo nuk është afatizuar. Për ta marrur këtë leje për tu vendosur ju duhet të flisni mire gjuhën gjermane dhe të punoni. Nëse e merrni lejen për tu vendosur, dhe me plotësimin e disa parakushteve të tjera ju mund të aplikoni për të marrë nënshtetësinë gjermane. Nëse keni pyetje mund të shkoni tek një Migrationsberatungs-Stelle .