Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Njohja e Asyl-Antrags

Urime. Keni njohjen. Nëse keni njohjen në Gjermani, merrni një Anerkennungsbescheid Anerkennungsbescheid. Njoftimi për njohjen ose pranimin është një letër Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), në të cilin gjenden të gjitha informacionet. Gjithashtu do të merrni një letërnjoftim prej AusländerberhördeAusländerbehörde.Në Gjermani ka 4 lloje te njohjeve. Cilën njohje e keni ju, shkruan në njoftimin për njohjen/pranimin tuaj.
Tanimë ju keni më shumë të drejta se më para. Nëse ju duhet këshillim, ju mund të shkoni tek Migrationsberatungs-Stelle gehen.

Llojet e njohjes/pranimit

Ka 4 lloje të njohjes në Gjermani. Ju mund të shihni se cilën njohje keni në letrën tuaj të miratimit.

Njohja e azilit dhe statusi i refugjatit
Nëse merrni statusin e azilit ose refugjatit, ju merrni një të tillë Aufenthaltserlaubnis dhe një blauen Flüchtlingspass. Ju merrni lejen e qëndrimit për 3 vjet. BAMF kontrollon më pas nëse kërkesat për lëshimin e këtij Aufenthalts-Erlaubnis në kushte të caktuara, pas pesë vjetësh ju mund të merrni një të përhershme Niederlassungs-Erlaubnis marr. Por kjo funksionon vetëm nëse punoni, keni apartamentin tuaj dhe flisni gjermanisht. Nëse keni njohjen e refugjatëve, mund të merrni një leje zgjidhjeje vetëm pas tre vjetësh. Por kjo është e mundur vetëm nëse flisni gjermanisht shumë mirë dhe asnjë Sozial-Leistungen marrë. Bisedoni me një Migrationsberatungs-Stelle.
Nëse keni letrën miratuese, mund të kërkoni Familienzusammenführung bëj.

Ju duhet të aplikoni për bashkim familjar brenda 3 muajve! Bisedoni me një Migrationsberatungs-Stelle.


Derisa të fitoni para vetë, merrni para Job Center. Pasi të keni letrën e miratimit, duhet të shkoni në qendrën e punës dhe Sozialleistungen të aplikojnë për. Ju mund / duhet Integrationskurs bëj.
Nëse keni probleme, pyesni një Migrationsberatungs-Stelle.

Mbrojtje ndihmëse ndërkombëtare
Nëse keni mbrojtje plotësuese ndërkombëtare, do të merrni një leje qëndrimi për një vit. Pas kësaj, Aufenthaltserlaubnis të zgjatet me 2 vjet. Ju nuk merrni një të tillë blauen Flüchtlingspass. Bashkimi familjar është i mundur, por shumë i vështirë. Nëse doni të sillni familjen tuaj në Gjermani, flisni me një Migrationsberatungs-Stelle
Derisa të fitoni para, ju merrni para nga qendra e punës. Nëse keni marrë letrën e miratimit, duhet të aplikoni në qendrën e punës dhe përfitimet sociale. Ju mund / duhet të merrni një kurs integrimi. Ju nuk mund të lëvizni. Nëse doni të lëvizni, shkoni tek një Migrationsberatungs-Stelle.

Nationale Abschiebeverbote
Nëse ka ndalime kombëtare për dëbimin, do të merrni një Aufenthaltserlaubnis për 1 vit. Pas kësaj, leja e qëndrimit mund të zgjatet. Ju nuk do të merrni një identifikim të refugjatëve blu.
Nëse doni të sillni familjen tuaj në Gjermani, duhet të plotësoni shumë kërkesa. Shkoni tek një Migrationsberatungs-Stelle.
Derisa të fitoni para vetë, zakonisht merrni para nga qendra e punës. Sapo të keni marrë letrën e miratimit, duhet të aplikoni në qendrën e punës dhe përfitimet sociale. Ju mund të merrni një kurs integrimi. Ju nuk mund të lëvizni. Nëse doni të lëvizni, shkoni tek një Migrationsberatungs-Stelle.

Bashkim familjar

Nëse e keni pranimin e azilit tuaj ose statusin e refugjatit, atëherë mund ta merrni Ihre Kern-Familie nachholen.

. Ju duhet ta bëni aplikimin mbrenda 3 muajve pasiqë e keni marrur njohjen.


.Ju duhet ta bëni aplikimin për bashkim familjar dhe të bëni një shpallje mbi afatet kohore. Aplikimin duhet ta bëni tek ambasada gjermane në vendlindjen tuaj ose tek një shtet fqinj dhe tek ministria e punëve të jashtme.Këshillohuni meMigrationsberatungs-Stelle.
. Nëse vini nga Siria, ka një faqe në internet prej ku mund ta bëni këtë aplikim Webportal .Webportali është në gjuhën gjermane dhe arabe. Ju duhet të gjitha formularet nga Webportali ne fund ti printoni dhe ti dërgoni në ambasadën gjermane perms e-mailit ose fax-it.
Nëse keni një subsidiären Schutz, duhet të prisni deri më 16.03.2018. Atëherë mund të bëni aplikimin për bashkim familjar.

Kurs të intergrimit

Ju mund të bëni tani një kurs integracioni. Nëse flisni gjuhën gjermane pak duhet të bëni një kurs integracioni. Nëse merrni para nga JobCenter ju nuk duhet të paguani asgjë për kursin. Pyesni një qendër këshilluese , se ku ndodhet një kurs integrues.

Përforcimi i lejeqëndrimit

Në letërnjoftimin tuaj shkruan se për sa kohë e keni lejeqëndrimin. Nëse kalon kjo kohë, BAMF-ja kontrollon se a do tju zgjatet letërnjoftimi juaj. E kontrollon a i përmbushni akoma parakushtet. Gjithashtu BAMF-ja kontrollon a keni arsye të tjera për të qëndruar në Gjermani.
Pas 5 vjet mund të banoni dhe të punoni edhe në shtete të tjera të EU-së. Por më parë kjo rallë mund të jetë e mundur. Atëherë ju keni një lejeqëndrim të përhershëm në EU. Ndoshta mund të merrni leje për tu vendosur. Ajo nuk është afatizuar. Për ta marrur këtë leje për tu vendosur ju duhet të flisni mire gjuhën gjermane dhe të punoni. Nëse e merrni lejen për tu vendosur, dhe me plotësimin e disa parakushteve të tjera ju mund të aplikoni për të marrë nënshtetësinë gjermane. Nëse keni pyetje mund të shkoni tek një Migrationsberatungs-Stelle .