Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Pas refuzimit të Asyl-Antrags-Ndihma në drejtësi dhe perspektiva të tjera

Fatkeqësisht Asyl-Antragu juaj u refuzua. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) thotë që arsyet e arratisjes tuaj janë të pamjaftueshme. Ose BAMF-ja thotë që ju nuk e keni thenë të vërtetën. Për refuzimin mund të bëni padi tek gjykata administrative.
Nëse ju është refuzuar Asyl-Antrag,
sdo të thotë automatikisht që do të dëboheni.

Aktet e refuzimit

Në Gjermani ka 3 lloje të refuzimit. Në Ablehnung-Bescheid shkruan se cilin lloj të refuzimit keni ju.
Njoftimi i refuzimit do tju vjen perms postës në një zarf të verdh. Zarfi është shumë i rëndësishëm. Ruajeni zarfin. Egzistojnë 3 lloje të refuzimit:
1) offensichtlich unbegründet
2) unbegründet
3) unzulässig

Padi kundër refuzimit

Ju mund të bëni padi kundër Asyl-Antrags juajin. Ju duhet ta bëni padin tek gjykata administrative. Nëse dëshironi të bëni një padi duhet ta bëni atë shpejt. Zakonisht ju keni kohë vetëm 7 ditë.
Fillimi i kohëzgjatjes për padin ju është shkruar në zarfin e verdhë. Për atë duhet ta ruani zarfin e verdhë dhe mos e humbni.
Nëse e vononi padin nuk do të keni më mundësi për të bërë padi.

Shkoni sa më shpejt tek një qendër këshilluese ose direkt tek një avokat/e , nëse dëshironi që të ankoheni.
Tek Homepage aktiv.fluechtlingsrat-bw.de gjendet një Formular për padin .
Nëse është refuzuar Asyl-Antrag offensichtlich unbegründet ose unzulässig, duhet të bëni një kërkesë për efekt pezullues. Vetëm nëse e bëni këtë kërkesë mund të arrini që mos të dëboheni gjatë procedures së ankimit. Në adresën e internetit aktiv.fluechtlingsrat-bw.de gjendet një eine Vorlage für den Antrag auf aufschiebende Wirkung .

Refuzimi dhe procedurat e padis në pika


1)Refuzimi si offensichtlich unbergründet
Në njoftimin tuaj per refuzimin shkruan: Kërkesa juaj për azil është refuzuar si offensichtlich unbegründet.
Nëse ankoheni keni kohë 7 ditë. Atëherë duhet të jetë ankesa në gjykatën administrative.
Shkoni sa më shpejt tek një qendër këshilluese ose direkt tek një Ankimin und den Antrag auf aufschiebende Wirkung.

Nëse nuk ankoheni atëherë keni kohë një javë per ta lënë Gjermaninë. Nëse nuk ikni prej Gjermanise mbrënda kësaj kohe atëherë Gjermania ju dëbon. Nëse nuk dëshironi të largoheni nga Gjermania, duhet të shikoni çfarë Perspektiva tjera keni Ekzistojnë pak prespektiva. Pyesni një qendër për këshillim . Nëse dëshironi që të largoheni nga Gjermania pyesni një qendër për këshillime për kthim .

2) Refuzimi si unbegründet
Në njoftimin tuaj per refuzimin shkruan: Kërkesa juaj për azil është refuzuar si unbegründet.
Ju keni kohë 14 ditë të ankoheni. Pastaj ankesa duhet të jetë në gjykaten administrative. Pyesni një eine qendër këshilluese ose direkt tek një avokat/e .
Nëse nuk ankoheni atëherë keni kohë 1 muaj për ta lënë Gjermaninë. Nëse nuk ikni prej Gjermanise mbrënda kesaj kohe atëherë Gjermania ju dëbon. Nëse nuk dëshironi të largoheni nga Gjermania, duhet të shikoni çfarë Perspektiva tjera Ekzistojnë pak prespektiva. Pyesni një qendër për këshillim . Nëse dëshironi që të largoheni nga Gjermania pyesni një qendër për këshillime për kthim .

3) Refuzimi si unzulässig
Në njoftimin tuaj per refuzimin shkruan: Kërkesa juaj për azil është refuzuar si unzulässig.
Ju keni kohë 7 ditë të ankoheni.
Kërkesa juaj për azil ndoshta është refuzuar për shkak se ju jeni në Dublin-Verfahren ose keni titull qëndrimi në një shtet tjetër.

Këshillohuni, para se të ankoheni. Dublinit Verfahren.


Sëbashku me ankesën duhet të bëni një “kërkesë për një efekt pezullues të ankimit”. Në faqen e internetit aktiv.fluechtlingsrat-bw.de gjendet një formular per ankimin Klage und den Antrag auf aufschiebende Wirkung.

Nëse nuk dëshironi të largoheni nga Gjermania, duhet të shikoni çfarë Perpektiva tjera keni Ekzistojnë pak prespektiva. Pyesni një qendër për këshillim . Nëse dëshironi që të largoheni nga Gjermania pyesni një qendër për këshillime për kthim .

Duldung

Nëse keni një refuzim, do të merrni njëDuldung. Në Duldung, shkruan një datë. Data dmth vlefshmëri. Para se të arrihet data, ju duhet ta zgjatni Duldung tek Ausländerbehörde Data nuk do te thotë që Gjermania do tju dëbojë poqese kalon data. .
Por data nuk do të thotë që Gjermania nuk mund tju dëbojë edhe para se me kaluar data. Ndonjëherë Gjermania nuk ju dëbon për shkak të një Duldung. Më shumë informacione mund të gjeni nëKapitullin„sichere Duldung“.
Pyesni një qendër këshilluese ose ministria e puneve te jashtme, pse e keni Duldung.

Perspektiva në Gjermani

Nëse keni marrë një refuzim, keni më pak mundësi në Gjermani. Në disa raste mund të dëboheni shpejt. Në disa raste të tjera mund të rini shumë gjatë në Gjermani. Por përsëri nuk ekzistojnë shumë mundësi. Pyesni një FlüchtlingsRat Niedersachsen[/text][/link fatkqësisht vetëm në gjuhën gjermane).
Asylfolgeantrag
Nëse ju ka refuzuar BAMF-ja, mund të bëni një Asylfolgeantrag. Asylfolgeantrag-un e merr parasysh BAMF-ja vetëm nëse është ndryshuar gjendja juaj ose nëse keni dëshmi te reja. Nëse është ndryshuar gjendja juaj ose nëse keni dëshmi te reja, ju duhet mbrenda 3 muajve të bëni një Folgeantrag.
Lejeqëndrimi për shkaqe arsimimi, familjes ose arsyeve të tjera.
Përveç azilit ekzistojnë asrye të tjera që ju mundësojnë të qëndroni në Gjermani. P.sh martesa, familje por edhe arsimimi. Pyesni një
qendër këshilluese .
Aplikimi për raste të vështirësi
. Aplikimi me vështirësi është një kërkesë për komisionin për raste të vështira në Baden-Württemberg. Ky komision vendos, që nëse për arsye të veçanta tju veçoj dhe që tua lejoj qëndrimin në Gjermani. Çdonjëri mund të bëjë një aplikim për raste të vështira. Informacione ka në faqen e internetit vom Flütlings-Rat Baden-Württemberg (fatkqësisht vetëm në gjuhën gjermane) Pyesni një qendër këshilluese .

“sichere” Duldung
.Nëse nuk mund të dëboheni, mund të merrni një “sichere Duldung”. Në ligjin gjerman shkruan„ që për shkak të arsyeve të vërteta ose ligjore“ ju nuk dëboheni.
Ju nuk mund të dëboheni për shkaqe të vërteta nëse vendlindja juaj nuk ka asnjë marrëveshje me Gjermaninë ose kur nuk është e mundur dëbimi pa letërnjoftim. Perspektivat janë të shkruajtura në faqen e internetit Flüchtlings-Rat Niedersachsen (fatkqësisht vetëm në gjuhën gjermane). Pyesni një qendër këshilluese .
Ndonjëherë nuk mund të deportoheni për arsye ligjore. Për shembull, nëse keni fëmijë ne kujdestari ose nje kurs trajnimi. Perspektivat janë të detajuara në faqen e internetit vom Flüchtlings-Rat Niedersachsen[/text][/link (për fat të keq vetëm në gjermanisht).
Pyesni një
qendër këshillimi .

Bleiberecht
Nëse qëndroni gjatë në Gjermani me Duldung, ndoshta mund të merrni një Bleiberecht Për ta arritur këtë ju duhet të banoni të paktën 6 vjet në Gjermani, të flisni gjermanisht dhe të punoni. Nëse jeni një familje, ju duhet të banoni të paktën 4 vjet në Gjermani, të flisni gjermanisht dhe të punoni.
Më shumë informacione mund të gjeni në faqen e internetit Flüchtlings-Rat Niedersachsen (për fat të keq vetëm në gjermanisht).) Pyesni një qendër këshilluese .
Nëse keni më shumë se 14 vjet dhe më pak se 21 vjet dhe jetoni kohë të gjatë me Duldung, atëherë mund të merrni një tjetër Bleiberecht . Për këtë ju duhet të banoni të paktën 4 vjet në Gjermani. Më shumë informacione mund të gjeni në faqen e internetit Flüchtlings-Rat Niedersachsen(për fat të keq vetëm në gjermanisht). Pyesni një qendër këshilluese.

Azil i Kishës
Në Gjermani nuk dëbohet askush prej kishe. Për atë banojnë disa njerëz në kishë. Kjo quhet Kirchenasyl. Pyesni një qendër këshilluese [/text][/link ose një kishë. Në faqen e internetitkirchenasyl.demerrni më shumë informacione.