Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Pas refuzimit të Asyl-Antrags-Ndihma në drejtësi dhe perspektiva të tjera

Fatkeqësisht Asyl-Antragu juaj u refuzua. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) thotë që arsyet e arratisjes tuaj janë të pamjaftueshme. Ose BAMF-ja thotë që ju nuk e keni thenë të vërtetën. Për refuzimin mund të bëni padi tek gjykata administrative.
Nëse ju është refuzuar Asyl-Antrag,
sdo të thotë automatikisht që do të dëboheni.

Aktet e refuzimit

Në Gjermani ka 3 lloje të refuzimit. Në Ablehnung-Bescheid shkruan se cilin lloj të refuzimit keni ju.
Njoftimi i refuzimit do tju vjen perms postës në një zarf të verdh. Zarfi është shumë i rëndësishëm. Ruajeni zarfin. Egzistojnë 3 lloje të refuzimit:
1) offensichtlich unbegründet
2) unbegründet
3) unzulässig

Padi kundër refuzimit

Ju mund të paraqisni një ankesë kundër refuzimit të kërkesës tuaj për azil. Ju duhet ta paraqisni padinë në gjykatën administrative. Nëse doni të paraqisni një padi, duhet të jeni të shpejtë. Ndonjëherë keni vetëm 7 ditë.
Koha e padisë fillon në zarfin e verdhë. Prandaj duhet ta mbani zarfin.

Nëse e paraqitni padinë shumë vonë, nuk do të keni asnjë shans për gjykim.


Shkoni shpejt në një Beratungs-Stelle ose drejtpërdrejt tek një Anwalt/Anwältin ose te pergjegjesit Verwaltungs-Gericht, nëse doni të padisni refuzimin.
Courtdo gjykatë administrative ka një vend për t'ju ndihmuar të paraqisni një padi. Vini re kohën e hapjes dhe sillni me vete të gjitha letrat nga BAMF. Gjithashtu në faqen kryesore aktiv.fluechtlingsrat-bw.de A ka ndonjë Vorlage für die Klage.
Nëse kërkesa juaj për azil është padyshim e pabazuar ose refuzuar në mënyrë të papranueshme, duhet të bëni një kërkesë për efekt pezullues. Vetëm nëse kjo kërkesë është e suksesshme, nuk mund të deportoheni gjatë procesit gjyqësor.
Në faqen kryesore aktiv.fluechtlingsrat-bw.de ka nje Vorlage für den Antrag auf aufschiebende Wirkung.

Refuzimi dhe procedurat e padis në pika


1) Refuzimi si dukshëm i pabazuar
Njoftimi juaj për refuzim thotë: Kërkesa juaj për azil u refuzua si e pabazuar.
Nëse doni të ankoheni, ju keni vetëm 7 ditë. Atëherë padia duhet të paraqitet para gjykatës administrative.
Shkoni shpejt në një Beratungs-Stelle ose tek një Anwalt/Anwältin ose te pergjegjesit Verwaltungs-Gericht.
Së bashku me padinë, ju duhet të paraqisni një ""kërkesë për efekt pezullues të padisë"". Aktiv në faqen kryesore.fluechtlingsrat-bw.de ekziston një shabllon për die Klage dhe Antrag auf aufschiebende Wirkung.

Nëse nuk ankoheni, ju duhet vetëm 1 javë të largoheni nga Gjermania. Nëse nuk largoheni nga Gjermania deri atëherë, Gjermania mund t'ju dëbojë. Nëse nuk doni të largoheni nga Gjermania, duhet të shihni nëse keni të tjerë Perspektiven të kesh. Ka pak perspektiva. Pyete një Beratungs-Stelle. Nëse doni të largoheni nga Gjermania, pyesni një Rückkehrberatungs-Stelle.

2) Refuzimi si i pabazuar
Njoftimi juaj për refuzim thotë: Kërkesa juaj për azil u refuzua si e pabazuar.
Ju keni 14 ditë për t'u ankuar. Atëherë padia duhet të paraqitet para gjykatës administrative. Pyete një Beratungs-Stelle ose nje Anwalt/Anwältin ose shkoni në gjykatën administrative kompetente.
Nëse nuk ankoheni, ju duhet 1 muaj të largoheni nga Gjermania. Nëse nuk largoheni nga Gjermania deri atëherë, Gjermania mund t'ju dëbojë. Nëse nuk doni të largoheni nga Gjermania, duhet të shihni nëse keni të tjerë Perspektiven të kesh. Ka pak perspektiva. Pyete një Beratungs-Stelle. Nëse doni të largoheni nga Gjermania, pyesni një Rückkehrberatungs-Stelle.

3) Refuzimi si i papranueshëm
Njoftimi juaj për refuzim thotë: Kërkesa juaj për azil u refuzua si e papranueshme.
Ju keni 7 ditë për t'u ankuar.
Kërkesa juaj për azil u mohua me siguri sepse ishit brenda Dublin-Verfahren janë ose kanë marrë një leje qëndrimi në një vend tjetër.

Merrni këshilla para se të ankoheni. Shihni pse në atë Dublin-Verfahren.


Nëse ankoheni, duhet të paraqisni gjithashtu një kërkesë pezulluese. Në faqen kryesore aktiv.fluechtlingsrat-bw.de ekziston një shabllon për këtë Klage dhe Antrag auf aufschiebende Wirkung.

Nëse nuk doni të largoheni nga Gjermania, duhet të shihni nëse keni të tjerë Perspektiven të kesh. Ka pak perspektiva. Pyete një Beratungs-Stelle. Nëse doni të largoheni nga Gjermania, pyesni një Rückkehrberatungs-Stelle.

Duldung

Nëse keni një refuzim, do të merrni njëDuldung. Në Duldung, shkruan një datë. Data dmth vlefshmëri. Para se të arrihet data, ju duhet ta zgjatni Duldung tek Ausländerbehörde Data nuk do te thotë që Gjermania do tju dëbojë poqese kalon data. .
Por data nuk do të thotë që Gjermania nuk mund tju dëbojë edhe para se me kaluar data. Ndonjëherë Gjermania nuk ju dëbon për shkak të një Duldung. Më shumë informacione mund të gjeni nëKapitullin„sichere Duldung“.
Pyesni një qendër këshilluese ose ministria e puneve te jashtme, pse e keni Duldung.

Perspektiva në Gjermani

Nëse keni një refuzim, ju keni më pak mundësi në Gjermani. Në disa raste do të dëboheni shpejt. Në raste të tjera, ju mund të qëndroni në Gjermani për një kohë të gjatë. Por nuk ka shumë mundësi. Pyete një Beratungs-Stelle.
Perspektivat janë të detajuara në faqen kryesore të Flüchtlings-Rat Niedersachsen (Fatkeqësisht vetëm në gjermanisht).
Asylfolgeantrag
Nëse BAMF ju ka refuzuar, mund të kërkoni azil. BAMF do të pranojë një kërkesë të mëvonshme për azil vetëm nëse situata juaj ka ndryshuar ose keni prova të reja. Nëse situata juaj ka ndryshuar ose keni prova të reja, duhet të bëni një kërkesë vijuese brenda 3 muajve.
E drejta e qëndrimit për shkak të arsimit, familjes ose arsye të tjera
Përveç azilit, ka edhe arsye të tjera për të qëndruar në Gjermani. Për shembull martesa, familja ose trajnimi. Pyete një Beratungs-Stelle.
Härtefall-Antrag
Aplikimi për vështirësi është një aplikim në Komisionin e Vështirësive në Baden-Württemberg. Komisioni i Vështirësisë vendos nëse ai bën një përjashtim për arsye të veçanta dhe ju lejon të qëndroni në Gjermani. Dokush mund të paraqesë një kërkesë për vështirësi. Informacioni është në dispozicion në faqen kryesore të Flüchtlings-Rat Baden-Württemberg (Fatkeqësisht vetëm në gjermanisht). Pyete një Beratungs-Stelle.

„sichere“ Duldung
Nëse nuk mund të dëboheni, mund të merrni një "tolerancë të sigurt". Ligji gjerman thotë që ju „ nga në të vërtetë ose shkaqe juridike “ të mos deportohen.
Për arsye faktike, nuk mund të dëboheni nëse vendi juaj nuk ka kontrata me Gjermaninë ose nëse dëbimi nuk është i mundur pa ID. Perspektivat janë në faqen kryesore të Flüchtlings-Rat Niedersachsen (Fatkeqësisht vetëm në gjermanisht). Pyete një Beratungs-Stelle.

Ju lutemi vini re se rrethanat mund të ndryshojnë dhe toleranca juaj shpejt nuk është më "e sigurt". Për shembull, nëse ka një kontratë të re me vendin tuaj në mënyrë që të mund të deportohet pa ID.
Ndonjëherë nuk mund të dëbohen për arsye ligjore. Për shembull, nëse do të keni një fëmijë ose do të keni një shkollim ose punë. Perspektivat janë të detajuara në faqen kryesore të Flüchtlings-Rat Niedersachsen (Fatkeqësisht vetëm në gjermanisht).
Pyete një Beratungs-Stelle.

Bleiberecht
Nëse keni qenë në Gjermani për një kohë të gjatë, mund të jeni në gjendje Bleiberecht për të marrë Duhet të jetosh në Gjermani të paktën 8 vjet, të flasësh gjermanisht dhe të punosh. Nëse jeni një familje, duhet të jetoni në Gjermani të paktën 6 vjet, të flisni gjermanisht dhe të punoni.
Më shumë informacion mbi faqen kryesore të Flüchtlings-Rat Niedersachsen (Fatkeqësisht vetëm në gjermanisht). Pyete një Beratungs-Stelle.
Nëse jeni më i vjetër se 14 vjeç dhe më i ri se 21 vjeç dhe jeni toleruar për një kohë të gjatë, mund të jeni në gjendje të bëni një tjetër Bleiberecht për të marrë Duhet të jetosh në Gjermani të paktën 4 vjet. Më shumë informacion është në dispozicion në faqen kryesore të Flüchtlings-Rat Niedersachsen (Fatkeqësisht vetëm në gjermanisht). Pyete një Beratungs-Stelle.

Leja e qëndrimit për shkak të punësimit të kualifikuar
Nëse jeni të toleruar dhe keni mbaruar një shkollim ose diplomë dhe po bëni një punë të kualifikuar, mund të jeni në gjendje të bëni një Leja e qëndrimit për qëllime të punës për të marrë.

Kirchenasyl
Në Gjermani, askush nuk dëbohet nga një kishë. Kjo është arsyeja pse disa njerëz jetojnë në një kishë. Kjo do të thotë azil i kishës. Pyete një Beratungs-Stelle ose një kishë. Në faqen kryesore kirchenasyl.de merrni më shumë informacion.