Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Shkollimi dhe puna

Në Gjermani nuk ju lejohet çdo herë që të punoni. A ju lejohet të punoni mvaret prej letërnjoftimit tuaj. A ju lejohet të punoni mvaret edhe prej asaj se sa kohë jeni në Gjermani. Në letërnjoftimin tuaj shkruan se a u ju lejohet të punoni në Gjermani. Në letërnjoftim shkruan Erwerbstätigkeit. Erwerbstätigkeit dmth ju lejohet të punoni. Nëse dëshironi tjetër punë ose tjetër shkollim, mund të shkoni tek një qendër këshilluese Beratungs-Stelle. Qendra këshilluese ju ndihmon në kërkimin e punës. Ju mund të shkoni edhe tek Agentur für Arbeit. Agjensioni për punësim ju ndihmon të gjeni punë.
Për shum vende pune në Gjermani është e rendësishme që ju të dini të flisni mirë gjuhën gjermane. Në Sprache und Bildung gjeni informacione se si mund të mësoni gjermanisht.

Shkollimi dhe puna me Aufenthaltsgestattung

Ju shpesh nuk keni leje punësimi.
. Nëse banoni në një Erstaufnahmeeinrichtung (EA) nuk ju lejohet të punoni asnjëherë.
Nëse keni ardhur nga „ “sicheren Herkunftsland” dhe pas dates 31.08.2015 në Gjermani,nuk ju lejohet asnjëherë të punoni. Ju mund të bëni një arsim shkollor .
Të gjithë njerëzit e tjerë ndoshta mund të marrin ndonjë leje punësimi tek der Ausländerberhörde Kjo varet nga ajo se sa gjatë jeni në Gjermani. Ju mund të shkoni tek ndonjë qendër për këshillime . Ato ju ndihmojnë në kërkimin e punës

Ju jeni 0-3 Monate në Gjermani
Nuk ju lejohet të punoni. Kundër kësaj nuk mund të bëni asgjë. Në letërnjoftimin tuaj shkruan “Erwerbstätigkeit nicht gestattet”.

Ju jeni 3-48 muaj në Gjermani
Ju nuk ju lejohet të punoni pa leje. Por ju mund të merrni një leje për një punë të caktuar.Shkollimi/ArsimimiJu mund të bëni një arsimim shkollor. Ju gjithashtu mund të bëni një arsimim për kompanit. Nëse dëshironi të bëni shkollim për kompani ju duhet sëpari të aplikoni për leje tek ministria e punëve të jashtme. Ndonjëherë ndihmon shkollimi për të fituar lejeqëndrim. Kjo quhet Ausbildungs-Duldung. Pyesni një qendër për këshillime .

Puna
Ju duhet sëbashku me punëdhënësin të bëni një kërkesë. Kërkesa quhet Stellenbeschreibung. Ju duhet ta dorëzoni kërkesën tek ministria e punëve të jashtme. Ministria e punëve të jashtme e dërgon kërkesën tek agjensioni për punësim.
Agjensioni për punësim bën një kontroll të kushteve të punës. Psh rroga e njëjtë, koha e njëjtë e punës sikur të punësuarit e tjerë në kompani.

Për momentin Vorrangprüfung Vorrangprüfung në Baden-Württemberg nuk ka
. Në letërnjoftimin tuaj shkruan lejohet punësimi me lejen e ministries së punëve të jashtme. Nëse nuk shkruan kështu pyesni një qendër për këshillime . Informacioni mund të merret nga Agjencia e Punësimit ose qendra këshilluese .Ju jeni më gjatë se 48 muaj në GjermaniJu mund ti bëni të gjitha punët pa leje. Në letërnjoftimin tuaj shkruan lejohet punësimi. Nëse në letërnjoftimin tuaj nuk shkruan kështu pyesni një qendër për këshillime ose Ausläderberhörde .

Shkollimi dhe puna me Duldung

Ju lejohet të punoni vetëm ndonjëherë. Nëse vini nga një "vend i sigurt i origjinës", nuk ju lejohet të punoni asnjëherë Nëse nuk jeni nga "vendi i sigurt i origjinës", të njëjtat rregulla zbatohen sikur tek një Aufenthaltsgestattung. Lexoheni kapitullin Ausbildung und Arbeiten mit Aufenthaltsgestattung.[breakAutoriteti i huaj ndonjëherë bën një ausländerrechtliches Arbeitsverbot për njerëzit me tolerancë. Nëse keni një ndalim të ligjit të punës, nuk duhet të punoni. Ndonjëherë zyra e emigracionit bën gabime. Pyesni një Organi Këshillëdhënës [/text] [/link] nëse nëse keni një ndalim të ligjit të punës.

Shkollimi dhe puna me Aufenthaltserlaubnis

Ju lejohet të punojnë dhe të shkollohen. Ju mund të shkoni në JobCenter ose të shkoni në një Qendër Këshillimi .Ata ndihmojnë me kërkimin e punës.

Praktika dhe puna vullnetare

Në Gjermani ka punë për të cilat fiton pak para ose aspak. Praktikumi është që ju ta provoni sëpari një punë. Puna vullnetare është për t’ju ndimuar vullnetarisht njerëzve të tjerë.
Ju mund të bëni shumë praktika dhe punë vullnetare. Tek faqja e internetit Homepage von mund të gjeni më shumë informacione (fatkeqësisht vetëm në gjermanisht) .
Pyesni një Qendër për Këshillime .

Mundësitë e punësimit (AGH) dhe masat e integracionit të refugjatëve (FIM)

Nëse mund të punonit, por nuk keni vend pune, mundet Sozialdienst tju jep një punë. Puna quhet AGH ose FIM. Shpesh puna është aty ku jeni strehuar dhe jetoni. Edhe në qytet mund tju jepet punë. Ka ligje që i rregullojnë këto punë. Nëse ju ofrohet një punë duhet ta bëni atë. Nëse keni ndonjë arsye përse nuk mund ta bëni atë punë duhet tja tregoni shërbimit social. Arsye mund të jenë: një punë tjetër, një shkollim, një kurs i gjuhës, sëmundje. Nëse nuk e bëni punën dhe skeni arsye përse, mund tju japin më pak para. Edhe nëse keni ndalesë për punë, përsëri mund ti punoni këto punë.
Personat prej “vendeve me preardhje të sigurtë” nuk ju lejohet të bëjnë FIM.

Ndihmë tek kërkimi i punës

Mund të jetë e vështirë të gjeni punë në Gjermani. Shpesh ju duhet ta dini gjuhën gjermane për të gjetur një vend pune. Në faqen e internetit vom JobCenter ju do të gjeni punë. Në faqen workeer.de dhe jobbörse.de ju do të gjeni vende pune posaçërisht për refugjatët.
Shpesh qendrat e këshillimit , e dinë cilat vende pune janë të disponueshme në vend dhe t'ju ndihmojnë të gjeni një vend pune. Shkoni në një qendër këshillimi.

Më shumë informacione

Më shumë informacione gjeni në faqen e internetit ProAsyl. Informacionet i keni në gjermanisht dhe anglisht.