موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

مسلکي زده کړه او کار

تاسو په المانکي هروخت دکارکولو اجازه نلرۍ۰ داچي تاسي کارکولايسۍ پدي پوري اړه لري، چي څرنګه پاسپورت، تزکره لرۍ اوڅومره موده په المانکي ياست۰دتاسو په تزکره کي ثبت سويدي چي کار کولايسۍ اوکنه،کارته اروربس تيتيکايت هم واي که تاسوغواړۍ کار اومسلکي زده کړه وکړۍ،کولايسۍ دمشوري - ځايته ورسۍ. هغوۍ دمشوري - ځاي تاسوسره دکارموندلو په برخه کي کمک کوي۰ جوبسنترته ورسۍ. جوبسنترته همداشان کولايسۍ.
دوۍ دکارموندني په هکله کومک کوي،دکارپه ډيرو ځايوکي په المانکي دا ډيره مهمه ده چي ژبه موښه زده وي. په۹کپيتل کي مسلکي زده کړه او کار دامعلومات ترلاسه کولايسۍ،چي څرنګه الماني زده کړۍ.

مسلکي زده کړه اوکارکول له اوفينتهالګيشتاتوګ

سرهاکثردکاراجازه نه لرۍ .
کله چي په Erstaufnahmeeinrichtung (EA) کي اوسۍ، شی۱۰ میاشتو نه باد کولاي
که له „مطمين پلرني هيواد نه “ راځۍاوله۳۱،۸،۱۵نه وروسته المانته راغلي ياست،نسۍ کولاي کاروکړۍتاسي کولايسۍ په ښوونځي مسلکي زده کړه وکړۍ.
وکړۍ۰نورټول خلکشايد وکولايسي کومه تعين سوي دکاراجازه کي Ausländerbehördeپه ترلاسه کړي۰. کړي۰داپديپوري اړه لري چي څومره وخت په المانکي ياست،دمشوري - دځاينه Beratungs-Stelle پوښتنه وکړۍ هغوۍ دکارموندني په هکله مره سته کوي.

تاسود ۰-۹مياستو راهيسي په المانکي ياست
تاسي ۱۰ میاشتو لپاره نسۍ کولاي کاروکړۍ۰پرضدي څه نسۍ کولاي،په پاسپورت،تزکره کي مو نوشته ده دکار اجازه نلرۍ.

تاسود ۳ـ ۴۸مياستو راهيسي په المانکي ياست .
تاسو بيله اجازينه نبايد کاروکړۍ۰اودمعينو کارو دپاره کولايسۍ اجازه نامه ترلاسه کړۍ۰ .

البته که چیرې ۱۰ میاشتونه دې خواه اوفنتالت ګشتاتونګ یا د پاتکیدو موقت اجازه لرې مسلکي زده کړه
تاسوکولايسۍ مسلکي زده کړه په ښوونځي کي اويا دکارپه ځايکي وکړۍ۰که چيري دازده کړه دکار په ځايکي کول غواړۍ،بيانو دخارجيانو لپاره دموظفينو دفترته داجازي اخيستلو درخواستي ورکړۍ،کله کله مسلکي زده کړه دپاتيکيدو دسند لاسته راوړه ني مرسته هم کوي،چي ورته اوسبيلدونګس ـ دولدونګ واي پوښتنه وکړۍ دمشوري ـ دځاينه .

کار
تاسو بايد دکارفرما سره په ګډه تړون ليک وکړۍ چي ورته شتيلين بيشرايبونګ واي. تاسو بايد داتړون ليک دخارجيانولپاره دمسولينودفترته ورکړۍ.
بيادوۍ داتړون ليک جوبسنترته ليږي
اوجوبسنتري دکارشرايت تفتيش کوي دمثال په توګه يوشان معاش،دکاروخت لرۍ لکه دنورو کارکونکوچي دلته ګمارل سوي اوکنه.

په حاضروخت کي د لومړيتوب تفتيښ په المان کي نسته.
دتاسو په تزکره،پاسپورت کي داسي ثبت سويدي ِدخارجيانولپاره مسولينو دکاراجازه تايدکړيَ۰که چيري داسي نوي ثبت دمشوري ـ له ځاينه پوښتنه وکړۍ .
په جوبسنتراويا دمشوري ـ په ځايکي معلومات ترلاسه کولايسۍ .

تاسوتر۴۸مياستو زيات په المانکي اوسۍ
که تاسو له ۴۸ میاشتنی زیاد پو المان که یاست دی بهرنیانو دفتر کوالی شی چه ستاسو پو اقامه په سر باندی اجازه دی کار ولیکی او دی کار ورکولو اداره ستاسو دی کارکولو نه تٍثبیت کوی . که چیری تاسو کارکول غواری باید چه دی بهرنیانو دفتر دی کار کول اجازه وغواری. که تاسو تر اوسه قبولی نه لری او یا هم دولدونګ لری اجازه نه لری چی پو مستقل په توګه کار وکی .اويا په oder اوسلندر بهوده کي پوښتنه وکړۍ.

مسلکي زده کړه اوکارله دولدونګ سره

تاسو تنها کله کله کارکولايسۍ۰که له مطمين اوامن هيوادونه راځۍ هيڅ دکاراجازه نلرۍ اوکه له غيرمطمينوهيوادوَ نه راځۍ بيا ي شرايط لکه داوفينتهالتس ګيشتاتونګ Aufenthaltsgestattung. په شان دي. لاندي کپيتل ولولۍl Ausbildung und Arbeiten mit Aufenthaltsgestattung.
دخارجيانو دپاره مسولين کله کله په هغو خارجيانوباندي دحقوقي پلوه دکاربنديزلګوي چي دولدونګ Duldung ولري. که په تاسو دابنديزلګيدلۍ وي بيانو کار نسۍ کولاي،خو کله کله دخارجيانو دپاره مسولين تيروتنه کوي،ځکه دمشوري - دځاينه پوښتنه وکړۍ , ايا دابنديزپه تاسو لګيدلۍ اوکنه.

مسلکي زده کړه اوکارله اوفينتهالتس ايرلاوبنيس

تاسوکولايسۍ کار اومسلکي زده کړه وکړۍ۰کولايسۍ جوبسنتر اويا اويادمشور - ځايته ورسۍ دکار په لټونکي مرسته درسره کوي

پرکتيک او په خپله رضا چوپړ

په المانکي داسي کارونه هم سته چي ډيرکم اويا هيڅ معاش نه ورکوي۰پرکتيک د دي لپاره دۍ چي تاسو وکولايسۍ يو کار خپله وازمويي۰او په خپله رضا چوپړ دنوروخلکودلاسنيوني دپاره دۍ.
تاسو کولايسۍ ډير پرکتيک او په خپله رضا چوپړوکړۍ،په لاندي سايت کي GGUA زياتره معلومات لاسته راوړايسۍ متاسفانه چي يوازي په الماني دي.
پوښتنه وکړۍ دمشوري - دځاينه.

کار- امکانات (AGH) او مهاجرين ـ انتيګريشن-ترتيبات (FIM)

که تاسوکارکولايسواي،مګر کارنلرۍ سوسيالدينست کولايسي کاردرکړي۰دي کارته . وايFIM اويا.AGF. اکثرداکارستاسو داوسيدو په ځايکي وي۰همداشان کيدايسي په ښاروالۍ کي کار درکړي اود دي کاردتنظيم لپاره قانون سته،که تاسوته د داسي کاروړانديزوسي بايدي ويکړۍ اوکه دنکولو دليل لرۍ بايد دويته هغه وواياست اودا دليلونه بل کاردرلودل،زده کړه،دژبي کورس اوناروغي کيدايسي اوکه پرته له کوم دليل نه دا کار ونکړۍ،کيدايسي دمرستي پيسي درکمي کړي ۰که دکار بنديز درباندي لګيدلۍ هم وي داشان کارکولايسۍ وکړۍ.
هغه څوک چي دمطمين اوډاډه هيوادونه راغلي ورته د داسي کار اجازه نسته.

دکارـ موندني په برخه کي کمک

کيدايسي په المانکي کار پيداکول ګران وي۰اکثردکارد پيداکولودپاره بايد په الماني خبري وکړۍ دجوبسنتر په سايتکي دجوبسنتر دکارځايونه موندلايسۍ اوپه لاند سايتونوکي workeer.de und jobbörse.de مخصوص دمهاجيرينودپاره دکارځايونه موندلايسۍ
اکثرپوهيږي دمشوري ـ ځاي , د دي ساحي په کوم ځايکي کارسته اودرسره دکار په موندلوکي مرسته کوي دمشوري ـ ځايته ورسۍ

اضافي معلومات

په لاندي سايتکي کولايسۍ ProAsyl. په الماني اوانګريزي ژبه اضافي معلومات ترلاسه کړۍ

حقوق دکار په ځای کی

په المان کی دير قوانين شتون لري. چی د کار ګران حقوق حفظ کوي دمثال په توګه په يوه ورځ کی ۸ ساتو نه دير نه شی کار کولي تا سو د چوتيان حق لړی، چی هم پيسی در کول شی بايد. په المان کی لږ تر لږه ۹،۱۹ يورو په ساعت کی ور کول کيږی. هر څوک چی کار کوی بايد هره مياشت دمعاش حل او فصل او يا هم لون ابرخنونګ تر لاسه کړی. دی کی ذکر شوی دی چی سومره تاسو تر لاسه کړی ياست او سومره تاسو ماليي ورکولي ياست. تاسو داحق لری چی ستاسو پيسی وقت باندی ورکول شي. له بده مرغه څخه داسی کارورکونکي هم شتون لری، چی مهاجرين استعمالوی، ځکه چی دوی خپل حق نه خبر نه وی. که دا احساس کوی چی په کار ځای کی تاسو سره انصاف نه کيږی، کولی شی د ميرا مشورتی ځای سره خبره وکړی ميرا مشورتی ځای دلته مفته مشوری په ډولاډول ژوبو کي د ګار ګرانو اتحاديي ستاسو حقوق په اړه معلومات جوړه کړي دي، په آلمانی ،انګليسی ، فرانسوی ، عربی ، او نور ژوبو. دا معلومات تر لاسه کولی شی له لاندی لينک نه.لاندی لينک نه