موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Welcome Family

بادينورتيمبيرګته ښه راغلاست،,

له ښه راغلاست پروژي سره غواړو د پناه غوښتونکو رارسيدل بادنورتمبرګ ته او د پناه غوښتل پروسي اسانه کړو. دي له خاطره د بادنورتمبرګ مهاجرينو شورا، د دياکوني کارونه، براسګو-هخ شوارتسوالد، لوراخ، ارتنو همداسی د ترکانو اتحاديي په بادنور تمبرګ کي يوزاي په ټوله آلمان کي کار کوي. زموږ وړانديز پناه غوښتونکو او هغه رضا کارانو ته ده چي مهاجرانون ته مرسته کوي. داپروژی د يولی ۲۰۱۸ تر يوني ۲۰۲۰ ٰپوری دوام لری داپروژي د مهاجرينو مر ستو لپاره، دپناه غوښتل او ادغام کيدو مرستو څخه حمايت کيږي