موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Welcome Family

بادنورتمبرگ ته خه راغلاست پروژه

د خه راغلاست پروژی غواری چه د مهاجرین را رسیدل اسان کری. د دی له خاطره فلوختلینگسرات بادنورتمبرگ، دیاکنوشیورک برایسگو- حوخشولشوارتسوالد، لورج، اورتنو او منشن رختشسنتر کالسرو په تو المان کی یوزای کار کوی معلومات د مهاجرین او رضا کاران لپاره ده
د پرو