موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

دورزني ژوند او وزګاروخت سره بله ديدل

په المانکي دبلدتيا لپاره ډيري مرستي سته،دهغه له جملعي لاندي سايت ده RefugeeGuide. چي په۱۷ژبونوشته سوۍ اوپه المانکي دورزني ژوند اوګډ اوسيدلو په هکله معلومات درکوي .
پوښتنه وکړۍ درضاکارو يا يو بل درضاکارو دمشوري, چي تاسو داوسيدو په ساحه کي څشۍ کولايسي

دین

په المان کی د دین آزادی شتون لری دا په دی معنا دی چی تاسو خپله فیصله کوی چی کوم دین ته غواری چی تعلق ونیسي او یا هم هیڅ کوم دین ته . شا او خوا هر ځایونو کی کلیساګان،جماتونه، اتحايي او ځايونه د مختلف اديانو نه وجود لري. ديوه مشورتی ځای نه ټپوس وکړي مشورتی ځای, چی آيا ستاسي د دين کومه اتحاديی ستاسو په شاو خواکی شتون لري.په دينونو کي مختلف روندونه او ګروپونه شتون لری.دير اړينه ده چی د خبره کولو له زرييی نور خلک سره او يا په اينترنت کی د يو خاص ګروپ په اره معلومات ونيسی، له دي نه مخکی چی هغوی سره اړيکه ټينګه کړی.له بده مرغه سخه داسی مذهبی ګروپونه هم شتون لری چی بل خلک خپل ځان ګټه لپاره استعمال کويی.بعضی دګټه وعدی کوی پناه غوښتونکو ته.دمثال په ټوګه دپناه اخيستلو پروسی کی، که تاسو دهغوی فعال غړی شي.محربانی وګړی ځان خبره کړی او احطيات وکړی، که يوسوک تاسو باندی فشار راوړی چی دهغوی غړی شي.