ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

بلديت با زندگي روزمره ووقت اضافي

درالمان براي بلديت کُمک هاي زيادي وجود دارد،ازجملهٔ انها سايت زير ميباشدراهنمای پناهندگیکه به ۱۷ لسان نوشته شده وراجع به زندگي روزمره وبودوباش مشترک در المان معلومات ميدهد،.
ٔ رضاکاران يا از مرجع ـ مشوره بپُرسيدکه ,شما درساحهٔ بودوباش تان چه کرده ميتوانيد۰