ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

پروسهٔ پناهنده گي

درپروسهٔ پناهنده گي اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF), انها فيصله مينمايندايا شمادرالمان مانده ميتوانيدوبه صفت کي،به اين خاطراماده گي خوب ضرور ميباشد!پروسجرپناهنده گي اکثرزمان طولاني رادربرميگيرد

درخواست ـ پناهنده گي

پيش ازهرچيزبه جاي ذيل برويد نقطه پذیرش اولیه (EA)پُرسش مرجع ـ مشوره رانمايمرجع مشوره,کجاستEA کهپُرسانEA. در درخواست پناهندگی.رانمايد۰بعدميتوانيددرخواست پناهندگی پناهنده گي درخواست نمايدگاهي کم وگاهي زيادوقت راميگيرد.
ودرخواست پناهندگی رابايدشمادراينجااداره فدرال مهاجرت و پناهندگان(BAMF) درخواست دهيد۰اگرشمادرEAزنده گي ميکنيدبراي درخواست ـ پناهنده گي (Asyl-Antrag)برايتان توسط مکتوب وقت تعين ميگرددويا اين وقت به شکل جدول درEA اويزان ميشود۰Erst-Aufnahme. واگردرجاي بودوباش ـ مشترک(GU) زنده گي مکنيد دران صورت توسط نامه وقتAsyl-Antrag) درخواست ـ پناهنده گي برايتان تعين ميشود.
شما بايد دراين تاريخ تعين شده انجاه حاضر شويداگرنميتوانيد بطور مثال مريض هستيد درانصورت بامرجع مشوره تماس بگريد مرجع مشوره.
اگرشما درخواستي ـ پناهنده گي خودرا مينمايدAsyl-Antrag ,بايدراجع به خود معلومات ارايهٔ نمايد بطورمثال اسم،تاريخ تولدوميلت، BAMFهمچنان ازشما راه سفرتانرا ميپرسند.
اگرشما درخواست پناهندگی کرده باشيد ،صاحب موقف ذيل ميباشيداجازي اقامت ـ منتظره

پُرسش خط اُلسير ـ آمدن

شما بايدبگويد که چي طوربه المان امديد،BAMF که اينرا پُرسش راه ـ امدن ميگويد۰گاهگاه اين پُرسشها را بطور کتبي ارايهٔ ميکنند۰Reiseweg-Befragung. شماميتوانيدبگويدچرابه یک مُلک اروپایی دیگر واپس برنميگرديد،همچنان چه بالاي شماگزشته۰.
درصورتيکيBAMFشواهيدي دردست نداشته باشد که شما در مملکت ديگرهم اقامت داشتيد،
پروسهٔ پناهنده گي شما درالمان صورت ميگيرد ۰درجواب اين پُرسشها شما بايد دروغ نگويدواگرچيزي رادقيق نميفهميدبه انهابگويد۰درينباره معلومات اضافي درسايت ذيل موجوداست Das Dublin-Verfahren.

تحقيق

در مصاحبه شما باید دلیل هجرت خود را شرح دهید. بسیار مردم این را انترویو میگویند.

این مصاحبه بسیار زیاد مهم است. خود را برای این مصاحبه بسیار خوب آماده کنید،درويبسايت زيربه شکل کتاب >>کوچک معلومات وجود داردasyl.net und einen Film auf der Homepage asylindeutschland.de. . ازمرجع مشوره پُرسش نمايد Beratungs-Stelle وبرايشان بگويد کهبراي انترويو(Anhörung)به کُمکاحتياج داريد .

ممکن شمارابه انترويو زود دعوت نمايدويا وقت زياديرادربرگيرد.
ببعد Anhörung ازانترويوBAMF,فيصله مينمايد که ايا شما درالمان اجازه ماندن راداريدويا نه.
ودرکدام موقف Status اگردرEAزنده گي ميکنيد براي Anhörungتاريخ انترويو توسط مکتوب برايتان ارسال ميگرددويا هم به شکل جدول برايتان درانجاه اويزان ميشود. بعضی اوقات مصاحبه مستقیم بعد از درخواست پناهندگی برگزار میشودازمرجع مشوره پُرسش نمايدErst-Aufnahme.اگرشمادر GUزنده گي ميکنيدبراي درخواست پناهندهگيAsyl-Antragتاريخ برای مصاحبه توسط مکتوب برايتان ارسال ميگرددوشما بايد ساعت۸صبح درمحل تحقيق حاضرباشيد،ممکن انترويوشما ناوقت باشد،ميتوانيدشب پيش EAبگزرانيد ازسوسيال آمت بپُرسيد مصرف تکت راه شمارابراي انترويو ميپردازد Sozialamt.
شمابايدبه اين تاريخ تعين شده حاضر شويد ، اگرنميتوانيدبطورمثال مريض هستيدبه همراي مرجع مشوره صحبت نمايد ۰Beratungs-Stelle.

اماده گي براي انترويو
انترويوبسيارمهم است وپيش ازان خودرابرايش خوب اماده سازيد،معلومات بيشتردرين بخش به شکل کتاب کوچک>>درويبسايت ذيل موجود است asyl.net و یک فلم در صفه asylindeutschland.de,/], ازمرجع مشوره بپُرسيد Beratungs-Stelleوبرايشان بگويدکه براي انترويو به کمک ضروت داريد .

یک لست با سوال های که بیشتر در مصاحبه سوال می شود، اینجا دریافت می کنید. اینجا. توجه نمایید که این یک مثال است برای سوال های بیشتر پرسیده شده است. امکان پرسش سوال های دیگر هم است. به بهترین نحو یک وقت ملاقات در یک مرکز مشاوره بگیرید که راجع به مصاحبه همراه شما صحبت کند. بر علاوه این یک بخش مصعولیت شما گفتن همه چیز های مهم است، حتا اگر از شما سوال هم شود. بگویید که چرا از وطن خود فرار کره اید و چی واقع خواهد شد اگر شما دوباره فرستاده شوید. پروسيجرسريع (ازممالک با امن وبيخطرامديد )“
المان يک تعدادممالک رابيخطر وارام ميشمارندکه البانيا،جنوب مقدونیه ،مونتينيگرو،سينيگال اوسربيا ميباشند معلومات اضافي را درکپيتل۱۳بدست اورده ميتوانيدمعلومات براي اشخاص ممالک با امن وبيخطرامديد “.
BAMF ميخواهندپروسيجر درخواست پناهنده گي اشخاص راکه ازهمين ممالک بيخطرميايندسريع بسازدوجواب رَدبدهد به انترويوخودرا اماده نمايدوازمرجع مشوره پُرسش نمايدBeratungs-Stelle!

فيصله

از انترويو ببعدممکن زودوياديرفيصله بدست اوريد
واگراين فيصله راتوسط مکتوب بدست اوريد درانصورت از مرجع مشوره پُرسش نمايداگراين فيصلهٔ خراب بود ميتوانيد به قضاعريضه نمايد درجاي ذيل معلوماتبيشتربدست اورده ميتوانيد مرجع مشوره.اگرپناهنده گي شما رَدشود اين به اين معني نيست که شمارا بطوراُتوماتيک اخراج مينمايدرد درخواست پناهندگی - کمک های حقوقی و دیدگاه های بیشتر, ختم اقامت und شناخت درخواست پناهندگی.

اين فيصلهٔ رَدتوسط شخص بشما ارسال ميگردد ويک پاکت زردميباشدکه بالايش يک تاريخ نوشته شده،اين پاکت بسيارمهم است بايدانراخوب نگهداريد،گاهگاه براي عريضه کردن يک هفته وقت برايتان داده ميشوداگرناوقترازاين هفته عرييضه نمايد،چانس درجريان انداختن انرا ازدست ميدهيد

پروسيجرطويلمدت پناهنده گي

گاهگاه زمان زياديرا ضرورت داريدکه درخواست پناهنده گي بدهيد،انترويونمايدوفيصله بدست اوريد.
،اگرخواهان اجرات سريع باشيد چيزي کرده نميتوانيد،تنها چيزيکي کرده متوانيدبهBAMFتيليفون کنيدويانامه ارسال نمايدکه تاچي زماني انتظاربکشيد۰به مرجع مشوره مراجعه نمايد Beratungs-Stelle. گاهگاه دربرگرفتن زمان زياد به نفع شما ميباشد ممکن انها امکانات ديگريرا]درنظردارندPerspektiven در پهلوی پروسه مهاجرت به وجود بیاورند.

معلومات اضافي

معلومات اضافي رادرسايت ذيل بدست اورده ميتوانيدw2eu اين معلوماتها به لسانهاي عربي،انگليسي،فارسي اوفرانسوي ميباشند