ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Welcome Family

خوش آمدید در ولایت بادن وغتمبرگ

با همکاری پروژه ٫٫ خوش آمدید ٬٬ میخواهد کمک کند٬ پناهجویانیکه به بادن ؤرتمبرگ میایند را برایشان زمینه اِرائه پناهنده گی را آسانتر کند. در این باره شورای پناهندگان بادن ؤرتمبرگ ٫ کار دیاکنی برایسگَؤءـ هُخ شورتسوالد٬ لوراخ و اُرتنَؤ و همینطور اتحادیه ترکها در بادنورتمبرگ در این پروژه در سراسر کشور باهم کار میکنند. پیشنهادات ما برای پناهجویان ٬ پناهندگان همینطور برای رضا کارانیکه محاجران را کمک میکنند است. مدت زمان پروژه : یولی ۲۰۱۸ تا یونی ۲۰۲۰ این پروژه توسط صندوق پناهندگی، مهاجرت تامین می شود.