ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Welcome Family

خوش آمدید در ولایت بادن وغتمبرگ

درصفحهاینترنتی،خوشآمدیددرولایتبادنوغتمبرگهستید.،دراینصفحهشمادسترسیبراتلاعاتیبرایزندگیکردنبهعنوانیکمهاجردراینولایتوخیلیاتلاعاتدیگریدربارهحقوقوامکاناتشما.شرایطقانونیوحقوقیشماخیلیمهماستبرایزندگیتانبهعنوانیکمهاجردربادنوغتمبرگ. اینصفحهاینترنتیازسازمانکمکبرمهاجرینوسازمانهایدیگرسازماندهیشدهاست.مایکسازمانمستقلهستیمکهبرایمهاجریندربادنوغتمبرگکمکمیکند. دربعضیمواقعقانون‌هابهسرعتتبدیلمی‌شود،بهاینخاطرهمیشهازاتلاعاتجدیددراینجاسوالکنید.ماازحضورشمادرولایتبادنوغتمبرگخیلیخوشحالیموآرزویموفقیتوخوبیبرایتانداریم