ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

زورگوي راسيستي وسِکس

درالمان هيچ کسي نميتواندبه اساس مملکت،رنگ،قواره،لسان،موقف سيکس وجنسيت کسي تشددوبدرفتاري نمايد اين درمادهٔ۳قانون اساسي درج است ودرالمان قانون اساسي در رأس قوانين ديگرقراردارد۰بعضي اشخاص انرامراعت نمي نمايند۰
انها تهديدمکنند،مردوم را ازارواذيت ميکنند،ا
گر کسي بالايتان حمله کرده باشد همراي افرادي درين مورد صحبت نمايد که بالايش باور داريد،همچنان مرجع ـ مشوره ميتواندشماراهمکاري نمايد،برعلاوهٔ ان محلهاي ـ مشورهٔ خاص هم وجود دارد۰

پوليس

اگربه کُمک عاجل ضرورت داشته باشيدوياکسي ديگري ضرورت داشته باشد به نمبرعاجل ۱۱۰به پوليس زنگ بزنيد،شما ميتوانيدشب وروز به پوليس زنگ بزنيد.
معلومات زير رابرايش بدهيد:
ـ اسم شما
ـ محل يعني درحال کجا هستيد
ـ چرا تليفون مينمايد

تشدد عليه خانمها

اگرکسي شمارا به خاطريکه خانم هستيد ازاردهد،تهديدويازخمي نمايد،ممکن کُمک خاص همرايتان شود۰درالمان وطندار،عضوفاميل وياشوهر که ازتشدد کارميگيرند جزا ميبينند۰
اگرباشماتشددصورت ميگيردويابالايتان حمله ميشود

به شماره تليفون ۰۸۰۰۰۱۱۶۰۱۶ شب وزوز تليفون کرده ميتوانيدکه کُمک بلا عوض همرايتان ميشود،انجا به ۲۵ لسان ترجمان موجوداست،مشوره باوري وسيري است،درسايت زير معلومات اضافي بدست اورده ميتوانيد12/5000تلفن کمکwww.hilfetelefon.de

تشدد جنسي

اگرکسي شمارا بخاطر تمايل جنسي ازار،تهديدويا زخمي نمايد،ممکن کُمک خاص همرايتان صورت گيرد۰درالمان وطندار،اعضاي فاميل وياشوهرها که جنگ وتشدد مينمايند جزا ميبينند۰
اگرباشما تشدد ويا حمله صورت ميگيرد

به تليفون نمبر۰۱۵۲۵۳۹۴۸۱۹۴شب وروز تليفون بلاعوض کرده ميتوانيد،مشوره باوري وسيري ميباشد درسايت زير معلومات اضافي بدست اورده ميتوانيد,مهاجرین پناهندهQueer-Refugees.de

تشدد راسيستي٬نژادي

اگرکسي شمارا بخاطر اينکه الماني جلوه نمينمايدتهديدکند،ممکن کُمک خاص همرايتان صورت گيرد،اگر باشما تشددوياحمله شده باشدبه تليفون نمبر ذيل ۰۷۱۱۸۸۸۹۹۹۳۳که پول نميگيرد تماس برقرار نمايد انجا به لسانهاي زيادي ترجمانها موجود هستند

،مشوره باوري وسيري ميباشد،معلومات شما به کسي ديگري داده نميشود۰محل ـ مشوره راجع به حقوق شما بشمامعلومات ميدهد،اگرميخواهيد عريضه نمايد شمارا تا پوليس همراهي منمايد،شمارا به روانشناس معري مينمايد واگرمجرم يک شخص معلوم باشد بازکُمک باديگارد ،پوليس وديگري هم مينايند
۰دربادينورتيمبيرگ اين نوع مرجع مشوره رالويشتليني .مينامند