موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

۰راسيستي اوسيکس زورواکي

په المانکي هيڅوک نسي کولاي چي دچا سره دهيواد،رنګ،قواري،ژبي، سيکس موقف اوجنسيت په خاطر تشد د او بدرفتاري وکړي۰داداساسي قانون په۳ماده کي نويشته دي۰او په المانکي اساسي قانون دنورو قانونو په سرکي دۍ.
دۍ۰ بعضي خلک له دينه سرغړه ونه کوي۰دوي تهدېد کوي،خلک زوروي اوياي وهي۰.
وهي۰که چا حمله درباندي کړيوي له داسي خلکوسره پري وغږيږۍ چي ورباندي باوري ياست،همداشان دمشوري - ځاي تاسوهمايه کړي،په سرد دي دخاصي کولايسي. مشوري ځايونه هم سته۰

پوليس

که سمدستي مره ستي ته اړوۍ،اويا هم بل څوک ورته اړوي بيا نو پوليسوته په لاندي عاجله نومره ۱۱۰ تيليفون وکړۍ ،تاسوکولايسۍ شپه اوورځ پوليسوته زنګ ووهۍ لاندي معلومات ورکړۍ.
Sagen Sie:
- دتاسو نوم
- ځاي يعني دا اوس چيري ياست
- په څه خاطر مو تيليفون کړۍ

دښځوپرضد زورواکي

که تاسو څوک د دي په خاطر چي ښځه ياست وځوروي،تهديد اويا موټپي کړي،کيدايسي خاصه مره سته درسره وسي ۰په المانکي وطندار،دکورنۍ غړي يا ميړونه چي جنګ اوزورواکي کوي جزا ويني۰.
که دتاسو سره زورواکي کيږي يا حمله درباندي سوي وي.

بيا نو په لاندي ۰۸۰۰۰۱۱۶۰۱۶ نومره چي پيسي نه غواړي شپه اوورز زنګ وهلايسۍ چي بي پيسو مرسته درسره کوي،هلته په۲۵ ژبو ترجماني سته مشوره باوري اوسيرده،په لاندي سايتکي اضافي معلومات ترلاسه کولايسۍ www.hilfetelefon.de.

جنسي زورواکي

که څوک تاسي د تاسو جنسي تمايل په خاطر وځوروي،تهديد اويا موټپي کړي،کيدايسي خاصه مره سته درسره وسي۰په المانکي وطندار،دکورنۍ غړي يا ميړونه چي جنګ اوزورواکي کوي جزا ويني.
که دتاسو سره زورواکي کيږي يا حمله درباندي سوي وي .

، بيا نو په لاندي ۰۱۵۲۵۳۹۴۸۱۹۴ نومره چي پيسي نه غواړي شپه اوورز زنګ وهلايسۍ چي بي پيسو مرسته درسره کوي، مشوره باوري اوسيري ده،په لاندي سايتکي اضافي معلومات ترلاسه کولايسۍ Queer-Refugees.de

راسيستي زورواکي

که څوک تاسي د دي په خاطرچي المانۍ نه بريښۍ،تهديدکړي کيدايسي خاص کمک درسره وسي ،که دتاسو سره زورواکي کيږي يا حمله درباندي سوي وي.
، بيا نو په لاندي ۰۷۱۱۸۸۸۹۹۹۳۳نومره چي پيسي نه غواړي زنګ ووهۍ اومرسته ترلاسه کړۍ،هلته د ډيروژبوترجمانان سته،مشوره باوري او سري ده،دتاسومعلومات بل چاته نه ورکولکيږي.

ورکولکيږي۰دمشوري - ځاي تاسوته ستاسو دحقوقوپه هکله معلومات درکوي،که غواړۍ دعوه وکړۍ ترپوليسو مو بدره ګه کوي دوی کولی سی چی تاسو روان شناسته مومعرفي کوي. اوکه مجرم يو معلوم شخص وي بيا باډيګارد، پوليس اوهمداشان نوره مرسته درسره کوي۰
کوي۰په بادينورتيمبيرګ کي دمشوري داسي - ځايته واي لويښتليني.