موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

ژبه او تحصيل

تاسي غواړۍ الماني زده کړۍ ښوونځي ته ولاړسۍاو مسلک زده کړۍ؟ ،کورسونه سته دتاسي دپلرني هيواد اوتزکيري مدنظر، کولايسۍ په هر ډول کي برخه واخلۍ.
د۱۸کالونه ټيټ ماشومان بايد شوونځيته لاړسي۰.

ښوونځۍ،وړه کتون،مسلکي زده کړه اوتحصيل

په المانکي ښوونځۍ دټولو ماشومانو دپاره اجباري ده ،داپدي معني چي ټول ماشومان بايد ښوونځيته لاړسي،په المانکي تر۱۸کالونه ځوان يو ماشوم دۍ۰په بادين-ورتيمبورګ کي څوډوله ښوونځي سته.
سته۰که تاسو مسلک زده کول غواړۍ،کولايسۍ مسلکي زده کړه اويا تحصيل وکړۍ، او ټول خلک دازده کړه اوتحصيل نسي کولاي۰.

د وړو ماشومانو ورزنۍ ساتن ځای
که يو ماشوم چي عمري له۳کلونه ټيټ وي کولايسي په المانکي د وړو ماشومانو ورزنۍ ساتن ځای ته ولاړسي، ۱کلن هم داحق لري چي د وړو ماشومانو ورزنۍ ساتن ځای ولاړسي،خو په المانکي هروخت کافي ځاي نوي البته د وړو ماشومانو په ورزنۍ ساتن ځای کي په هغه ځايکي چي اوسيږۍ اويا هم پوښتنه وکړۍ دمشوه ري دځاينه. که تاسو روپۍ نه ګټۍ سوسيال امت oder das Job Center دا مصرف ورکوي، پوښتنه وکړۍ دمشوه ري دځاينه.

وړه کتون
Wکه ستاسو ماشوم تر۶کلونه کشراوتر۳کلونه مشروي کولايسي وړه کتونته لاړسي اوداستاسي حق دۍ مګر په المانکي کافي ځاي پکي نوي پديخاتر پوښتنه وکړۍ دمشوه ري ـ دځاينه.که تاسو روپۍ نه ګټۍ سوسيال امت اويا هم جوبسنتري مصرف ورکي پوښتنه وکړۍ دمشوه ري ـ دځاينه. هغه ماشومان چي الماني ښه نسي ويلاي کيدايسي د ډير وخت دپاره وړه کتون ته ولاړسي، نه پوښتنه وکړۍ دځوانانو دامت اوياهم دمشوه ري ـ دځاينه.

ښوونځي
که ستاسو ماشوم تر۶کلو مشر اوتر۱۸کلو کشروي اجباري ،بايد ښوونځي ته ولاړسي۰په المانکي څو ډوله ښوونځي سته اوکله ناکله مخصوص ټولګي دالماني زده کړي لپاره هم وي،چي داشان ټولګيوته د چمتو کولو ټولګي واي۰دښوونځي يا دمشو ري ـ دځاينه پوښتنه وکړۍ دمشوه ري ـ دځاينه.
Aهمداشان هغه خلک چي عمري د۱۸او۲۱کلونوترمينځ وي کله کله کيدايسي ښوونځي ته ولاړسي،کله کله خاص ټولګي هم وي چي دالماني دزده کړي لپاره دي، داټولګي اکثرا په مسلکي ښوونځيو کي وي د پوښتنه وکړۍVABO-Klassenپه بادين ـ ورتيمبيرګ کي ما شومان اول هغه وخت دد ښونځي تلو مجبورې لرې چي په المانکي تر۶مياشتوډيروخت اوسيږي۰شايد تا سو وکولايسۍ مخ تردينه ښوونځي ته شامل سۍ دمشو ري ـ دځاينه پوښتنه وکړۍ دمشوه ري ـ دځاينه.

مسلکي زده کړه
که تاسوغواړۍ مسلک زده کړۍ،کولايسۍ مسلکي زده کړه وکړۍ،خو تاسي بايد په الماني ښه وغږيږۍ اوشايد پارچه هم درنه وغواړي بايد دالماني دژبي ب یودرجه ولرۍ،که پارچه ولرۍ اوهغه مو وره که کړي وي،بيا نو لاندي ځايکي پوښتنه وکړۍ Anerkennungsberatung. په المانکي مسلکي زده کړه ،اودښوونځي له لياري مسلکي زده کړه دواړه سته۰دمشو ري ـ دځاينه پوښتنه وکړۍ دمشوه ري ـ دځاينه.
په المانکي کله کله مهاجرين نسي کولاي مسلکي زده کړه وکړي۰دزياتو معلوماتو دپاره چي ايا تاسي مسلکي زده کړه کولايسۍ اوکنه په لاندي سايتو کي سته جدولونه GGUA متاسفانه يوازي په الماني) پوښتنه وکړۍ دمشوه ري ـ دځاينه.
اکثردزده کړي،مسلکي زده کړي په وخت کي په سر د دي چي پناهنده ګي مو رٙد سوي ده په المانکي پاتيکيدايسۍ۰تاسوته دزده کړي - دولدونګ درکوي ، پوښتنه وکړۍ دمشوه ري ـ دځاينه.

تحصيل
تاسي کولايسۍ په المان کي تحصيل وکړۍ،د ديلپاره مو ښه الماني زده وي دښوونځي پارچه ولرۍ او دا پارچه ترجمع کړۍ او تايد سي، پوښتنه وکړۍ دمشوه ري ـ دځاينه اوياهم په پوهنتونکي پوښتنه وکړۍ۰که پارچه ولرۍ او درنه ورکه سوي وي،دتايديدو دځاينه پوښتنه وکړۍ

دژبي کورس

په المانکي دژبي دزده کړي له پاره ډول ډول کورسونه سته۰تاسي کولايسۍ په يو وخت کي ډيرو کورسونوته ولاړسۍ۰مګر کله کله داکورسونه کم وي.

ابتداي - ژبنۍ کورس
هرڅوک کولايسي په ابتداي - ژبنۍ کورس کي برخه واخلي،خو په دغو کورسوکي ځايونه کم وي۰اکثرمخ تردي چي شروع ي کړۍ بايد انتظار وباسۍ۰.
هرولايت کي د داسي کورسونو لپاره مقر رات لري پوښتنه وکړۍ دمشوري-دځاينه اويا دسوسيال امت نه پوښتنه وکړۍ .

انتيګريشنکورس
داکورس۶مياستي دوام کوي او پيسي غواړي۰ هرڅوک کولايسي په دي کورسکي برخه واخلي.کله چی تاسو دی ږبی زده کولو کورس پیسی خپله ورکری

لاندي خلکوته داکورس بي پيسوده که کارنه کوي::
- هغه خلک چي Aufenthaltserlaubnisولري. انتيګريشنکورسي حق دۍ،که ځاي درنکړي دميګريشن پوښتنه وکړۍ دمشوري-دځاينه.
- ايريتريان،سوریېان،ايرانيان،سوريان اوسوماليا يان دپناهنده ګي په جريانکي وي. بايد په BAMF درخواستي ورکړي پوښتنه وکړۍ دمشوري-دځاينه.
شايد په دي کورسوکي ځاي نوي،اکثر ترشروع نه مخکي بايد انتظاروباسي.

هر هغه شخص چی د ۲۰۱۹ اوګست لومرې نه المان ته راغلې ده, لږ تر لږه ۳ میشتو نه په الما کی ده, د پناه اخیستو په پروسی کی دې او کار غوختونکې ده یا بی کار ثبت شوې ده.نور دژبي کورسونه
په بعضي ښاروکي نور دژبي کورسونه سته۰ پوښتنه وکړۍ دمشوري-دځاينه.

رضاکار ژبني کورسونه
په ډيرو ښاروکي رضاکار ژبني کورسونه سته چي ښوونکوته ي معاش نه ورکولکيږي اواکثر دښوونکي تحصيل هم نلري۰تاسو اکثرا ډير ژر داسي کورس ته تلايسۍ دمشوري-دځاينه

دژبي دزده کړي پروګرام يا لړۍ
دالماني ژبي دزده کړي دپاره په اينترنيت سايتونه او سته۰اولاندي سايتکي ورباندي مرور Appsکولايس Pro Asyl.