موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

،دمشوري - دځاي

په المانکي مختلف اشخاص سته چي تاسوته مشوره درکوي ،يو تعداد ته روپۍ ورکولکيږي اويو تعدادته نه ورکولکيږي۰دمشوري - ځايونه اکثر په يو ټاکلي ځاي کي وي اويادټاکلي ګروپ دپاره

مشوره دشاميليدو په اولني ځايکي

په Erstaufnahme (EA) کي دمره ستي دنده سته،که مشکلات يا پوښتني لرۍ کولايسۍ ورسۍ.
همداشان هلته دپناهنده ګي دڅيړني دمشوري ځاي هم سته که پدي برخه کي مره ستي اومعلوماتوته ضرورت لرۍ.
ورسۍ،لدي خاطره دويته پيسي ورکولکيږي،اوتاسوته مُفت دي

دمرستي دنده داوسيدو په ګډځايکي

که تاسي نورپه ايرستاوفنامي ـ شتيليکي ژوندنکوۍ اوداوسيدو په ګډځايکي (GU) يا کورکيژوندکوۍ بيا نورد سوسيال کارکونکي سته چي ورته سوسيالدينست اذول۰واي،دوي هلته دفتر لري،که کوم مشکل ياپوښتنه لرۍ کولايسۍ ورسۍ.
ديلپاره دويته پيسي ورکولکيږي،اوتاسونه ي نه اخلي

ميګريشن - دمشوري - ځاي

چي ورته دغټانو ميګريشن مشوره هم واي (MBE). که تاسود اوسيدو اجازه يعنياوفينتهالتس ايرلاوبنيس ولرۍ کيدايس دوي ته ورسۍ دوی پدي برخه کي متخصيصن دي.
په لاندي سايت BAMF کولايسۍ دوۍ پيداکړۍ، خود دي لپاره داوسيدو دځاي پوست نومره بايد پکي وليکۍ. همداشان کولايسۍ دسوسيال دندي له کارکونکونه هم پوښتنه وکړۍ چي دميګريشن مشوره ـ ځاي چيري ده تاسوته دامُفت دي

دميګريشن - مشوري دتنکي ځوانانواوځوانانو لپاره (JMD)

که تاسود۱۸او۲۷کلونوعمرولرۍ کولايسۍ دځوانانواوغټانولپاره ميګريشن - دمشوري ځايته ورسۍ هغۍ مشوره درکوي،په لاندي سايتکي د دوی پته پيداکولايسۍ JMD همداشان کولايسۍ دسوسيال دندي له کارکونکونه هم پوښتنه وکړۍ .
چي دځوانانواوغټانولپاره ميګريشن - دمشوري ځاي چيرته ده تاسوته دامُفت دي

نور دمشوري – ځايونه

په يوشميرښاروکي نور دمشوري - ځايونه هم سته دسوسيال دندي له کارکونکونه پوښتنه وکړۍ، نوردمشوري - ځايونه چيري دي چي له تاسوسره مرسته کولايسي.
دمشوري - ځايونه روپۍ ترلاسه کوي چي تاسي سره مرسته وکړي،مګرتاسوته دامُفت دي

رضاکار

په ډيروځايوکي رضاکاران سته چي غواړي مرسته وکړي،مګر روپۍ نه ترلاسه کوي،تاسو دارضاکاران داوسيدني په ګډځايکي هم وينۍ.
په لاندي سايتکي کولايسۍ Flüchtlings-Rat Baden-Württemberg تاسوته درنزدي ځايونوکي درضاکارانوپته پيداکړۍ۰ همداشان کولايسۍ دسوسيال دندي له کارکونکونه پوښتنه وکړي چي نزدي رضاکاران چيري دي

وکيل ـ وکيله

دبعضي شيانو دپاره وکيل اويا وکيليته ضرورت لرۍ،مګر خپله ي بايد مزدوري ورکړۍ۰.
ورکړۍ۰په لاندي سايتکي دوکيل اووکيلي پته موندلايسۍ Flüchtlings-Rat Baden-Württemberg همداشان دسوسيال دندي له کارکونکو يا رضاکارانونه دښه وکيل،وکيلي ټپوس وکړۍ البته نزدي شاوخوا

دمهاجرينودپاره - موسيسي،سازمانونه

په بعضي ځايوکي مهاجرينودخپلي هماي،لپاره سازمانونه، موسيسي جوړي کړيدي۰دوۍ دخپلوسياسي حقوق دپاره کارکوي مشوري ورکوي۰ بعضي په يوه ټاکلسوي ځايکي،اوبعضي دټاکلو ګروپونو دپاره کارکوي۰په لاندي سايتکي د داسي سازمانونو جدول ترلاسه کولايسۍ Refugeewelcomepad und W2eu.info تاسو هم کولايسۍ د داسي سازمانونو تهداب کيږدۍ،دمشوري - دځاينه پوښتنه وکړۍ.

غيردولتي - سازمانونه،موسيسي (NGOs)

داسازمانونه په المانکي سته چي پناهنده ګان همايه کوي، دوۍ دالمان د دولت نه مستقيلانه کارکوي۰دوی مشوري ورکوي اوسياسي کارونه دپناهنده ګانو دحقوقو په خاطرکوي،اوغټ تريني دپرو ازول۰ په نوم ياديږ،په لاندي سايتکي کولايسۍ Pro Asyl په الماني اوانګريزي ژبه اضافي معلومات پيداکړۍ۰کابو دالمان په ټولو ايالتوکي داسي سازمانونه سته،همداشان په بادينورتيمبيرګکي داسي سازمان سته چي لاندي سايت لري Flüchtlings-Rat Baden-Württemberg چي په الماني اوانګريزي ژبه اضافي معلومات پکي په لاس راوړای سۍداي ايمل info@fluechtlingsrat-bw.de. اوداي هم دتيليفون نومره ده 0711 553 283 4. . چيتاسو کولی شې موږ سره دوشنبه تر جمع پورې له ۲ تر ۵ بجو پورې اړیکه ونیسې

دی ادغام نظم یا هم دی ادغام اداره

کله چی تاسو دیمشترکو ژوند کولو ځای مشترکو ژوند کولو ځایونونه یوه کور ته او یا هم دی ځای پر ځای کیدو انتخاب شوی[text] دی ځای پر ځای کیدو انتخاب شوی [/text][/link مرکز ته لیږل کیږي، هلته بله ټولنیز مرسته کونګې شتون لر