موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

دپاتيکيدو ختميدل اوليږل،ايست

ستاسو پناهنده ګي څيړنه په المانکي ختمه سوه. ،المان غواړي چي تاسي بيرته ووزۍ ،که تاسو نه وزۍ المان موباسي۰راتلونکۍ ګام مو وسنجوۍ ،معلومات ترلاسه کړۍ . دمشورو د ځاي دوۍ کمک کولايسي. که تاسو غواړۍ ولاړسۍ او نور امکانات نلرۍ،دبيرته تګ مشورتي ځاي څخه پوښتنه وکړۍ

دبيرته تګ مشورتي - ځاي

که تاسو غواړۍ بيرته ولاړسۍ اونور امکانت نه لري ،دبيرته تګ مشورتي - ځاينه پوښتنه وکړۍ،دوۍ دراتلونکي ګام په هکله معلومات درکوي اوکله کله کيدايسي دبيرته تګ لپاره پيسي هم درکړي، په لاندي سايت کي integplan.de دبيرته تګ مشورتي-ځاي جدول سته،کله کله دبهرنيانودپاره مسولين هم بيرته تګ پهکله معلومات درکووي دبهرنيانودپاره مسولين . دبهرنيانودپاره مسولين کوشش کوي په تاسو فشار راوړي چي بيرته ولاړسۍ،له يو مستقل مشورتي - ځاي سره وغږيږۍ Beratungs-Stellen.

په خپله خوښه بيرته تګ

پخپله خوښه بيرته تګ هروخت تر شړلو نه بهتري لري.
- ـ المان دسفر مصرف ورکوي
- کله کله ليږ پيسي هم درکوي دبيرته تګ دمشوري له ځاينه پوښتنه وکړۍ.
- معمولن والمانته دبياراتګ بنديزنه درباندي لګيږي ويا هم دکموخت دپاره دبيرته تګ دمشوري له ځاينه پوښتنه وکړۍ.
دبهرنيانو دپاره پوليسوته وواياست چي تاسي دوتلو پلان جوړه وۍ بيا دوۍ تاسي نه باسي

ايستل

دتاسوايستل تاسوته نه اعلانيږي.
په لاندي سايت کي aktionbleiberecht.de هغه مهم معلومات ترلاسه کولايسۍ.

کله چي تاسي وايستل سۍ په تزکيره کي مو ټاپه وهي،اود ډيرو کلونو دپاره المانته دبيرته راتلوبنديز درباندي لګيږي، مخ لدينه چي بيرته المانته راسۍ دايستلو پيسي بايدورکړۍ.
که ناروغ ياست او يا په روغتون کي ياست،بايدکله کله ونه ايستل سۍ۰.
کله ونه ايستل سۍ۰که پوليس موپيسي درنه واخلي بايد رسيد درکړي اوورته وواياست چي رسيد غواړۍ که ايستل کيږۍ ښه به وي خپل انډيوالته تيليفون وکړۍ.
په الوتکه کي پيلوټ تصميم نيونکۍ ده چي پروازوکړي اوکنه،کنه غواړۍ چي ونه ايستل سۍ دا پيلوټ ته وواياست شايد مرسته درسره وکړي يا هم نور مسافر کمک درسره وکړي په لاندي سايتوکي, nodeportation.antira.info und w2eu.info und Oplatz لاډير معلومات ترلاسه کولايسۍ.
کنه غواړۍ چي ونه ايستل سۍ،په بعضي ښاروکي داسي خلک سته چي تاسو همايه کوي. دمشوري له ځاينه د داسي خلکوپوښتنه وکړۍ.

دپټيدوپه صورتکي معتقابل عکس العمل

که د ايستلو په وخت کي حاضرنه واست،پوليس بيا کوشش کوي تاسو بل وار وباسي پوښتنه وکړۍ دمشوري له ځاينه.
بعضاَ تاسوته نور پيسي نه درکوي،کيدايسي پوليس مو ونيسي په خراب صورتکي دايستلو دپاره مو شايد د ايستلو په بنديخانه کي واچوي، دمشوري له ځايه پوښتنه وکړۍ او ياهم دوکيل نه.

پټ - بي اجازي

که تاسوبيله چل تزکيرينه په المانکي اوسۍ، په المانکي ديته ايليګا لين اوفينتهالت واي۰ تاسوته نور پيسي نه درکولکيږي،دتداوي لپاره هم پيسي نه درکولکيږي د ديلپاره لاندي ځاي Medinetze همايت کوي .

ډاکترانود دمشوري ـ ځاي, ښو نځي او شخصي خلک ضرورت نه لري چي تاسي په پوليسوکي ثبت شي، ځانته د همايه کولو لاري وموندۍ ځکه بي اسنادو اوسيدل ډير سخت دي او راتلونکۍ نلري

اضافي معلومات

اضافي معلومات په لاندي سايت کي w2eu. په عربي ،انګريزي ،فارسي او فرانسوي ترلاسه کولايسۍ