ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

ـ ختم اقامت واخراجپروسهٔ پناهنده گي شما

شما درخواست پناهنده گي درالمان به پايان رسيده،المان ميخواهد که شماخارج شويد،اگرشما نميخواهيد المان شمارا اخراج منمايد۰قدم اينده خودرا سنجش کنيدومعلومات بدست , اوريد،مرجعهاي مشوره موجوداست که کُمک کرده ميتواند اگرشماميخواهيد بيرون شويدوامکاناتي ديگري نداريد،از مرجع مشورهٔ واپس رفتن بپُرسيد

مرجع مشورهٔ واپس رفتن

اگرشما ميخواهيد بيرون برايدوامکانات ديگري نداريد،ازمرجع واپس رفتن پُرسش نمايد،انهاراجع به قدمهاي بعدي بشمامعلومات ميدهندوگاهگاه پول برگشت را برايتان ميدهد،درسايت زيرجدول مراجع واپس رفتن موجود است هواپیما انتگرالintegplan.de بعضي اوقات مسُولين خارجيها هم درقسمت واپس رفتن بشما معلومات ميدهندمسؤلين خارجيها کوشش ميکنند بالاي شما فشار واردنمايد که واپس برويد٬با يک مرجع مستقل مشوره صحبت نمايد۰مرجع مشوره.

مرجع مشورهٔ واپس رفتن

رفتن به رضايت خودبهتراست نظربه اخراج کردنbreak/]ـ المان مصرف سفرراميدهدbreak/]ـ گاهگاه کمي پول هم ميدهد ازمرجع مشورهٔ واپس بيرونشدن بپُرسيد break/]ـ معمول قيودات برگشت به المان بالايتان وضع نميگردد ويا هم براي مدت کمورود مجدد ممنوعیت ازمرجع مشورهٔ واپس رفتن بپُرسيد.
به پوليس که براي خارجيها مسؤل هستند بگويد که پلان واپس رفتن را اماده ميسازيد،درانصورت انها شمارا اخراج نميکند۰

اخراج

اخراج شمابراي شما اعلان نميگردد
درسايت زيربه معلومات حق اقامت برای اقامتaktionbleiberecht.deمهم دسترسي يافته ميتوانيد.

اگرشما اخراج گرديد درتزکيرهٔ شما تاپهٔ قيود برگشت به المان براي سالهاي زيادي زده ميشود،پيش ازاينکه دوباره به المان برگرديد پول بيرون شدن را بايد بپردازيد۰
اگرمريض باشيدويا درشفاخانه بسترهستيد،گاهگاه اخراج نميشويد ۰
اگرپوليس پول تانرا بگيرد بايد برايتان سند بدهد برايشان بگويد که رسيد ميخواهيد، اگراخراج ميشويدبهتر خواهد بودبه رفيق تان تيليفون نمايد
درطياره پيلوت تصميم گرينده است که پروازنمايد ويا ني،اگرميخواهيد اخراجنگرديد اينرابه پيلوت بگويد که همرايتان کُمک کند و ياهم مسافرين ديگر همرايتان کُمک کند،درسايتهاي زير انتقال اطلاعاتnodeportation.antira.infoو w2eu.infoوOplatz معلومات بيشتر بدست اورده ميتوانيد۰.
اگرميخواهيداخراج نشويد،دريکتعدادازشهرها کساني وجود دارند که شمارا همايت مکند ازمرجع مشوره مرجع مشوره پُرسش اين نوع اشخاص رانمايد۰

درصورت مخفي شدن عکس العمل متقابل

اگردروقت اخراج حاضر نباشيد،پوليس کوشش ميکند شمارا در مرتبهٔ ديگر اخراج نمايد،ازمرجع مشوره بپُرسيد مرجع مشوره .
بعضأ براي شما پول نميدهد،ممکن پوليس شمارا دستگيرنمايد درصورت خراب براي اخراج شمارا شايد در محبس توقيف بدارد ،ازمرجع مشوره وياوکيل پُرسش نمايد وکیل.

بيدون اجازه

اگرشما بيدون سنداعتباردرالمان زندگي مينمايد،اينرادرالمان ايليگالين اوفينتهالت ميگويد۰بشماديگرپول نميدهد،براي تداوي هم پول نميدهد امابه ادرس , Medinetze همايت بدست اورده ميتوانيد

مرجع مشورهٔ داکترمرجع مشوره , مکتب واشخاص ضرورت ندارندکه شما باپوليس ثبت شويد،براي همايت راه انرا جستجو نمايد ،چرا بدون اسناد بودوباش کردن مشکل است واينده نداريد

معلومات اضافي

معلومات اضافي بهw2eu. لسانهاي عربي،انگليسي،فارسي وفرانسوي درسايت ,وجود دارد۰