ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

کُمک حقوقي وامکانان ديگر به ـ پناهنده گي قبول ناشده

متاسفانه, درخواست پناهنده گي شمارَدشد ه .Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) انها ميگويندکه دلايل گريزشماکافي نيست،شمادروغ ميگويد۰برعليه ناقبولي ميتوانيد به قضاعريضه نمايد۰
وقتيکي Asyl-Antrag قبول نشود،اين به معني نيست
که شماراعاجل واوتومات اخراج مينمايد

اشکال رَدشدن

درالمان۳شکل رَدشدن موجوداست،در فيصلي ـ رد - بيشايد جاي پاين, نشان داده شده که رَدشدن شماکدام شکل رادارد۰.
فيصلهٔ رَدرابه شما پُست شخصي دريک پاکت زردرنگ مياورد۰اين پاکت بسيار مهم است انرامحفوظ نگاه کنيد،۳نوع رَدشدن وجوددارد
اوفينزيشتليش اونبيگرونديت
اونبيگرونديت بيدليل
اونسوليسيگ ناکافي

عريضه برضد غيرقبولي

میتوانید بر ضد ردی مهاجرت خود شکایت کنید. ای شکایت بر ضد را باید در محکمه اشتوت گارد نماید. اگر شما میخواهید شکایت کنید باید بصورت عاجل اقدام کنید بعضی اوقات تنها 7 روز وقت دارید
۰وقت شروع عريضه بالاي همان پاکت زردنوشته شده بايدانراخوب حفظ بداريد۰

اگر شکایت را نا وقت انجام دهید،شما چانس برگذاری محکمه را نخواهید داشت. ۰


هرچه زودتر به مرجع مشوره مراجعه نمايدBeratungs-Stelle ويامستقيم بهAnwalt/Anwältin, وکيل مدافع مراجعه کنيد اگر به ضد ردی خویش میخواهید شکایت نمایید در هر محکمه ادارات یک محل وجود دارد که شما را کمک میکند شکایت کنید. به ساعات کاری توجه کنید و همه اوراق را از دفتر مهاجرت با خود بیاورید. ،.
درسايت اجتماع فعال مهاجرين نمونه شکایت وجود دارد aktiv.fluechtlingsrat-bw.de gibt es eine Vorlage für die Klage.
اگرپناهنده گي شما رَدشده باشد تنها وقت که این درخواست قبول شود میتوانید در جریان پروسه محکمه خود دوباره فرستاده نشوید درادرس زير نمونهٔ اين درخواستي موجوداست aktiv.fluechtlingsrat-bw.de gibt es eine درخواست اثر پایدار.

رَدشدن وبرأسي عريضه به طور جدا جدا


1) فيصلهٔ رَد
درفيصلهٔ رَد درج گرديده که پناهنده گي شما به اين شکل offensichtlich unbegründet
رَدگرديده اگرميخواهيد دعوه نمايد۷روزوقت داريدودرين وقت بايد عريضهٔ شما به قضأ برسد۰به وکيل ويامرجع مشوره مراجعه نمايد۰ مرجع مشوره یا به یک وکیل/وکیله.
,به همراي عريضه انتراگ اوف اوفشيبيندي ورکونگ دير کلاگي راهم نمايددرسايت زيرنمونهٔ ان موجوداستKlageو درخواست اثر پایه دار.

اگرعريضه ننمايد،يک هفته وقت داريد وديگربايدالمانراترک کنيد،ممکن المان شمارا خراج نمايد۰اگرنميخواهيدالمانراترک نمايد بازبايد درفکر امکانات ديگري شويد۰امکانات ديگرمگراين امکانات بسيارکم است با مرجع مشوره صحبت نمايد۰ مرجع مشوره. , اگرميخواهيدالمانراترک نمايد،باز درين مورد همراي مرجع مشوره صحبت نمايد۰ مرجع مشوره.

2) فيصلهٔ رَ
رَديدلunbegründet 2)درفيصلهٔ رَد شما توضح شده که درخواست پناهنده گي شما به اين شکلUnbegründet.
رَد گرديدهشما۱۴روزوقت داريدکه دعوأ نمايدودرين مدت عريضهٔ شما بايد به قضأ برسد ازمرجع مشوره ويا وکيل بپرسيد۰, وکیل/وکیله.
ويامرجع مشوره اگر دعوا ننمايد يک ماه وقت داريد ،ورنه المانرابايدترک نمايد اگردرمدتذکرشده اين کار رانکنيد ممکن المان شمارا اخراج نمايد۰اگرنميخوايد المان راترک نمايد،باز بايدفکرکنيد که کدام امکانات ديگري داريد۰, امکانات ديگرBeratungs-Stelle.مگراين امکانات بسيارکم است با مرجع مشوره صحبت نمايد ,اگرميخواهيدالمانراترک نمايد،باز درين مورد همراي مرجع مشوره صحبت نمايد۰ ,مرجع مشوره برگشتtext][/link].

3) فيصلهٔ رَد
رَدشدن unzulässig 3 درفيصلهٔ رَد شما توضح شده که درخواست پناهنده گي شما به اين شکلUnzulässig.
رَد گرديدهشما۷روزوقت داريد که عريضه نمايد، شايد درخواست پناهنده گي شمارا به خاطر قبول نکرده باشد،که شما درپروسهٔ دابلين,
پروسهٔ دابلين.

هستيدويادرمملکت ديگرثبت باشيد پيش ازاينکي عريضه نمايدبرايتان معلومت جمع اوري کنيد، وبراي اينخاطر کپيتل زير را مرورنمايد ۳ـ پروسهٔ ـ دابلين,پروسهٔ دابلين.


به همراي عريضه انتراگ اوف اوفشيبيندي ورکونگ دير کلاگي راهم نمايددرسايت زيرنمونهٔ ان موجوداستKlage und den و درخواست اثر پایه دار.

,اگرنميخوايد المان راترک نمايد،باز بايدفکرکنيد که کدام امکانات ديگري داريد امکانات ديگر, مگراين امکانات بسيارکم است با مرجع مشوره صحبت نمايد۰,مرجع مشوره. اگرميخواهيدالمانراترک نمايد،درانصورت مرجع برگشت رابپرسيدمرجع مشوره برگشت.,

Duldung دولدونگ

اگرجواب منفي يعني رَد رابگيريد،دولدونگ. برايتان داده ميشود دردولدونگ يک تاريخ نوشته شده،اين تاريخ اعتباران است،پيش ازاينکه تاريخ اعتبار خودرا ازدست بدهد انرادرجاي زير اوسلندر بهوردی تمديد نمايداين تاريخ به معني اين نيست که باپوره شدن ان ويا پيش ازان شمارا اخراج نمايد.
این تاریخ معنای این را هم ندارد که آلمان شمارا تا ختم این تاریخ دوباره نمی فرستدگاهگاه المان شمارا به خاطر دولدونگ اخراج نمينمايد، به ادرس پاين معلومات بيشتر بدست اوريد „ دولدونگ“.
مرجع مشوره رابپرسيد مرجع مشوره ويا هم ازمسؤلين خارجيها سوال نمايد که چرا برايتان دولدونگ داده شده
مسولیت اقامت
مسولیت اقامت :اگر شما یک دولدونگ دارید باید شما درباره شخص خود معلومات درست ارائه نماید. این بدین معنی است که شما یک سند رسمی باخود بیآورید که در آن هویت شما ثابت باشد اگر شما این را انجام ندهید و در باره خود حقیقت را نگوید. امکان دارد ، که شما از اوسلندر بهوردی مسولیت اقامت بدست بیآورید . اگر شما این را انجام ندهید و در باره خود حقیقت را نگوید. امکان دارد ، که شما اگر مسولیت اقامت بدست بیآورید، نمی توانیدکه یک محل مشخص را ترک کنید و مسولیت بودن همیشه را در آن دارید.این شاید ایالت باشد که شما زندگی میکنید، یا شهرستانی ویا هم حوزه اوسلندر بهوردی..

امکانات ديگر،آينده درالمان

اگرجواب رَد،منفي داشته باشيد درالمان امکانات بسيارکمي داريد،دربعضي موارد شايد زودتراخراج گرديدوياهم زيادتري درالمان بمانيد،مگرامکانات کم است۰ازمرجع مشوره. پُرسان نمايد۰.[breakدرين مورد درسايت پايان معلومات اضافي موجوداست Flüchtlings-Rat Niedersachsen(مگر متاسفانه به الماني).
Asylfolgeantrag
اگرBAMF درخواست پناه شمارا رَد کرده باشد ميتوانيد درخواست دوباره يامکرر پناهنده گي (Asylfolgeantrag)نمايدواينرا انها (BAMF)درصورتي ميگيرند که درموقف شما تغيروارد شده باشد وياهم شواهدي جديد داشته باشيد،درينصورت شما بايد درمدت۳ماه درخواست پناهنده گي مکرر يادوباره نمايد۰.
حق اقامت، ماندن به خاطرتحصيل،فاميل ودلايل ديگر
برعلاوهٔ پناه موارد ديگري هم است که په استناد انها درالمان مانده ميتوانيد به طورمثال خانم ويا شوهربودن،فاميل ويا هم تحصيل۰ازمرجع مشوره .
بپرسيد]Härtefall-Antrag
درخواستي، انترگ ـ حالت خاصانترگ ـ حالت خاص نوعي ازدرخواستي است که دربادينورتيمبيرگ به کميسيون حالت خاص ارتباط ميگيرد،انها به اساس اين دليل مهم وخاص فيصله صادر ميکنند که بطور استيثناي زمينهٔ ماندن درالمانرا برايتان ممکن ميسازد۰هرکس ميتواند اين درخواستي رابدهد۰درسايت زيرمعلومات اضافي موجوداست،Flüchtlings-Rat Baden-Württemberg (متأسفانه به الماني) پُرسش نمايدازBeratungs-Stelle.

دولدونگ - مطمين
„sichere“ Duldung دولدونگ - مطمين اگرشمارا اخراج کرده نميتواند، اين سند بدست مياوريد۰درقانون المان درج است که به„ اساس علتهاي عيني و حقوقي“ شمارا اخراج کرده نميتوانند۰برمبناي دلايل عيني شما اخراج نميشويد، بخاطريکي مملکت پدروطن شما با المان قرارداد ندارد ويا بدون تزکيره اين نا ممکن است۰راجع به امکانات در سايت زيرمعلومات موجوداست Flüchtlings-Rat Niedersachsenالبته به الماني۰ازمرجع مشوره.
پُرسش نمايد۰ لطفا توجه کنید که شرایط میتوانند تغییر کنند و سریعا دلدونگ شما دیگر مطمعن نیست. بطور مثال یک اگر قراد داد جدید همراه کشور شما بسته شود که میتوان افراد را بدون اوراق شناسایی اخراج کرد.گاهگاه برمبناي دلايل حقوقي شما اخراج شده نميتوانيد،بطورمثال شما دروقت کوتاه صاحب اولاد ميشويدويا تحصيل مينمايد،درسايت پاين معلومات راجع به امکانات Flüchtlings-Rat Niedersachsen به لسان الماني موجوداست۰
ازمرجع مشوره پُرسش نمايد۰Beratungs-Stelle.

Bleiberecht
, حق اقامت وقتيکي شما مدت زيادي همراي دولدونگ درالمان باشيدممکن حق اقامت رابدست اوريد۰براي ان بايد شما۶سال درالمان اقامت کرده باشيد،به الماني صحبت نمايدوکار نمايد۰اگرهمراي فاميل باشيد بايد۴سال درالمان اقامت کرده باشيد،الماني صحبت نمايد وکارنمايد.
،معلومات بيشتر Flüchtlings-Rat Niedersachsen به لسان الماني درسايت زير موجود است۰ازمرجع مشوره پُرسش نمايد Beratungs-Stelle.
اگرسن شما از۱۴سال بلندواز۲۱سال کم باشدوازمدتي زيادي همراي دولدونگ درالمان زندگي ميکنيد،ممکنBleiberecht بدست اوريد، براي ان شما بايد۴سال درالمان زندگي کرده باشيد،معلومات اضاف Flüchtlings-Rat Niedersachsenبه لسان الماني درسايت موجوداست۰اجازه اقامت بخاطر شایستگی اشتغال. اگر شما دلدونگ دارید و از دوره آموزشی یا پوهنتون فارق شده اید و در یک زمینه شایسته کار میکنید، شاید بتوانید اجازه اقامت بخاطر هدف اشتغال را بگیرید.مرجع مشوره رابپُرسيد۰ Beratungs-Stelle.

Kirchenasyl
پناه درکليساهازکليسا هيچ کسي رادرالمان واپس روان نميکند،به همين خاطربعضي اشخاص درکليسازندگي مينمايند،که اينرا پناه درکليسامينامند،ازمرجع مشوره پُرسش نمايد Beratungs-Stelleويا ازيک کليسا بپُرسيدkirchenasyl.de۰درسايت پاين معلومات اضافي موجوداست