ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

کُمک حقوقي وامکانان ديگر به ـ پناهنده گي قبول ناشده

متاسفانه, درخواست پناهنده گي شمارَدشد ه .اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) انها ميگويندکه دلايل گريزشماکافي نيست،شمادروغ ميگويد۰برعليه ناقبولي ميتوانيد به قضاعريضه نمايد۰
وقتيکي Asyl-Antrag(-ازول انتراګ درخواست ـ پناهنده گي) قبول نشود،اين به معني نيست
که شماراعاجل واوتومات اخراج مينمايد

اشکال رَدشدن

درالمان۳شکل رَدشدن موجوداست،در فيصلي ـ رد - بيشايد جاي پاين, نشان داده شده که رَدشدن شماکدام شکل رادارد۰.
فيصلهٔ رَدرابه شما پُست شخصي دريک پاکت زردرنگ مياورد۰اين پاکت بسيار مهم است انرامحفوظ نگاه کنيد،۳نوع رَدشدن وجوددارد
اوفينزيشتليش اونبيگرونديت
اونبيگرونديت بيدليل
اونسوليسيگ ناکافي

عريضه برضد غيرقبولي

شما برضد غيرقبولي پناهنده گي ميتوانيد به قضا عريضه نمايد،اگرميخواهيد عريضه نمايد بايد عجله کنيد،بعضي اوقات۷روزوقت داريد
۰وقت شروع عريضه بالاي همان پاکت زردنوشته شده بايدانراخوب حفظ بداريد۰
اگرناوقت عريضه نمايد،بازچانس برأسي عريضهٔ تانرا درقضأ ازدست ميدهيد۰


هرچه زودتر به مرجع مشوره مراجعه نمايدمرجع مشوره ويامستقيم بهوکیل , وکيل مدافع مراجعه کنيد اگرميخوايدبرعليهٔ رَدشدن عريضه نمايد،.
درسايت اجتماع فعال مهاجرين نمونه وجود دارد aktiv.fluechtlingsrat-bw.de الگو برای پرونده دعوی.
اگرپناهنده گي شما به شکل رَدشده باشدبخاطراينکي دروقت برأسي عرضه اخراج نشويدبراي بدست اوردن وقت درخواستي بدهيد درادرس زير نمونهٔ اين درخواستي موجوداستaktiv.fluechtlingsrat-bw.deالگو برای درخواست تأثیر ماندگار.

رَدشدن وبرأسي عريضه به طور جدا جدا


رَدشدن وبرأسي عريضه به طور جدا
درفيصلهٔ رَد درج گرديده که پناهنده گي شما به اين شک
رَدگرديدهاگرميخواهيد دعوه نمايد۷روزوقت داريدودرين وقت بايد عريضهٔ شما به قضأ برسد۰به وکيل ويامرجع مشوره مراجعه نمايد۰مرجع مشوره وکیل / دادستان.
,به همراي عريضه انتراگ اوف اوفشيبيندي ورکونگ دير کلاگي راهم نمايددرسايت زيرنمونهٔ ان موجوداستدادخواست ودرخواست برای اثر پایدار.

اگرعريضه ننمايد،يک هفته وقت داريد وديگربايدالمانراترک کنيد،ممکن المان شمارا خراج نمايد۰اگرنميخواهيدالمانراترک نمايد بازبايد درفکر امکانات ديگري شويد۰دیدگاه های دیگرمگراين امکانات بسيارکم است با مرجع مشوره صحبت نمايد۰مرجع مشوره . , اگرميخواهيدالمانراترک نمايد،باز درين مورد همراي مرجع مشوره صحبت نمايد۰خدمات مشاوره بازگشت.


بی اساس )2درفيصلهٔ رَد شما توضح شده که درخواست پناهنده گي شما به اين شکل بی اساس.
رَد گرديدشما۱۴روزوقت داريدکه دعوأ نمايدودرين مدت عريضهٔ شما بايد به قضأ برسد ازمرجع مشوره ويا وکيل بپرسيد۰, وکیل.
وياآژانس مشاوره اگر دعوا ننمايد يک ماه وقت داريد ،ورنه المانرابايدترک نمايد اگردرمدتذکرشده اين کار رانکنيد ممکن المان شمارا اخراج نمايد۰اگرنميخوايد المان راترک نمايد،باز بايدفکرکنيد که کدام امکانات ديگري داريد۰,امکانات ديگرمرجع مشوره .مگراين امکانات بسيارکم است با مرجع مشوره صحبت نمايد ,اگرميخواهيدالمانراترک نمايد،باز درين مورد همراي مرجع مشوره صحبت نمايد۰ ,خدمات مشاوره بازگشت.


رَدشدن غیر قابل قبول درفيصلهٔ رَد شما توضح شده که درخواست پناهنده گي شما به اين شکلغیر قابل قبول.[break/رَد گرديدهشما۷روزوقت داريد که عريضه نمايد، شايد درخواست پناهنده گي شمارا به خاطر قبول نکرده باشد،که شما درپروسهٔ دابلين, پروسهٔ ـ دابلين.

هستيدويادرمملکت ديگرثبت باشيدپيش ازاينکي عريضه نمايدبرايتان معلومت جمع اوري کنيد،وبراي اينخاطر کپيتل زير را مرورنمايد ۳ـپروسهٔ ـ دابلين, پروسهٔ ـ دابلين.


به همراي عريضه انتراگ اوف اوفشيبيندي ورکونگ دير کلاگي راهم نمايددرسايت زيرنمونهٔ ان موجوداستدادخواست und den درخواست برای اثر پایدار.

,اگرنميخوايد المان راترک نمايد،باز بايدفکرکنيد که کدام امکانات ديگري داريد امکانات ديگر, مگراين امکانات بسيارکم است با مرجع مشوره صحبت نمايد۰,مرجع مشوره. اگرميخواهيدالمانراترک نمايد،درانصورت مرجع برگشت رابپرسيدخدمات مشاوره بازگشت.,

دولدونگ

اگرجواب منفي يعني رَد رابگيريد،دولدونگ.برايتان داده ميشود دردولدونگ يک تاريخ نوشته شده،اين تاريخ اعتباران است،پيش ازاينکه تاريخ اعتبار خودرا ازدست بدهد انرادرجاي زير مامورين ـ خارجي هااَوسلندر-بيهوردي تمديد نمايداين تاريخ به معني اين نيست که باپوره شدن ان ويا پيش ازان شمارا اخراج نمايد.
گاهگاه المان شمارا به خاطر دولدونگ اخراج نمينمايد، به ادرس پاين معلومات بيشتر بدست اوريد „ دولدونگ تضمین امنیت“.
مرجع مشوره رابپرسيدمرجع مشوره ويا هم ازمسؤلين خارجيها سوال نمايد که چرا برايتان دولدونگ داده شده

امکانات ديگر،آينده درالمان

اگرجواب رَد،منفي داشته باشيد درالمان امکانات بسيارکمي داريد،دربعضي موارد شايد زودتراخراج گرديدوياهم زيادتري درالمان بمانيد،مگرامکانات کم است۰ازمرجع مشوره. پُرسان نمايد۰.[breakدرين مورد درسايت پايان معلومات اضافي موجوداست شورای پناهندگان - نیدرزاکس(مگر متاسفانه به الماني).
Asylfolgeantrag
اگرBAMF درخواست پناه شمارا رَد کرده باشد ميتوانيد درخواست دوباره يامکرر پناهنده گي (Asylfolgeantrag)نمايدواينرا انها(BAMF)درصورتي ميگيرند که درموقف شما تغيروارد شده باشد وياهم شواهدي جديد داشته باشيد،درينصورت شما بايد درمدت۳ماه درخواست پناهنده گي مکرر يادوباره نمايد۰.
حق اقامت، ماندن به خاطرتحصيل،فاميل ودلايل ديگر
برعلاوهٔ پناه موارد ديگري هم است که په استناد انها درالمان مانده ميتوانيد به طورمثال خانم ويا شوهربودن،فاميل ويا هم تحصيل۰ازمرجع مشوره .
بپرسيد]Härtefall-Antrag
درخواستي، انترگ ـ حالت خاصانترگ ـ حالت خاص نوعي ازدرخواستي است که دربادينورتيمبيرگ به کميسيون حالت خاص ارتباط ميگيرد،انها به اساس اين دليل مهم وخاص فيصله صادر ميکنند که بطور استيثناي زمينهٔ ماندن درالمانرا برايتان ممکن ميسازد۰هرکس ميتواند اين درخواستي رابدهد۰درسايت زيرمعلومات اضافي موجوداست،شورای پناهندگان بادن وورتمبرگ (متأسفانه به الماني) پُرسش نمايدازمرجع مشوره .

دولدونگ- مطمين
„sichere“ Duldung دولدونگ - مطمين اگرشمارا اخراج کرده نميتواند، اين سند بدست مياوريد۰درقانون المان درج است که به„ اساس علتهاي عيني و حقوقي“شمارا اخراج کرده نميتوانند۰برمبناي دلايل عيني شما اخراج نميشويد، بخاطريکي مملکت پدروطن شما با المان قرارداد ندارد ويا بدون تزکيره اين نا ممکن است۰راجع به امکانات در سايت زيرمعلومات موجوداستشورای پناهندگان - نیدرزاکسالبته به الماني۰ازمرجع مشوره.
پُرسش نمايد۰ گاهگاه برمبناي دلايل حقوقي شما اخراج شده نميتوانيد،بطورمثال شما دروقت کوتاه صاحب اولاد ميشويدويا تحصيل مينمايد،درسايت پاين معلومات راجع به امکانات شورای پناهندگان - نیدرزاکسبه لسان الماني موجوداست۰
ازمرجع مشوره پُرسش نمايد۰مرجع مشوره -.

Bleiberecht
, حق اقامت وقتيکي شما مدت زيادي همراي دولدونگ درالمان باشيدممکن حق اقامت رابدست اوريد۰براي ان بايد شما۶سال درالمان اقامت کرده باشيد،به الماني صحبت نمايدوکار نمايد۰اگرهمراي فاميل باشيد بايد۴سال درالمان اقامت کرده باشيد،الماني صحبت نمايد وکارنمايد.
،معلومات بيشتر شورای پناهندگان - نیدرزاکس به لسان الماني درسايت زير موجود است۰ازمرجع مشوره پُرسش نمايد مرجع مشوره .
اگرسن شما از۱۴سال بلندواز۲۱سال کم باشدوازمدتي زيادي همراي دولدونگ درالمان زندگي ميکنيد،ممکنحق ماندنبدست اوريد، براي ان شما بايد۴سال درالمان زندگي کرده باشيد،معلومات اضاف شورای پناهندگان - نیدرزاکسبه لسان الماني درسايت موجوداست۰مرجع مشوره رابپُرسيد۰ مرجع مشوره .

Kirchenasyl
پناه درکليساهازکليسا هيچ کسي رادرالمان واپس روان نميکند،به همين خاطربعضي اشخاص درکليسازندگي مينمايند،که اينرا پناه درکليسامينامند،ازمرجع مشوره پُرسش نمايد مرجع مشوره ويا ازيک کليسا بپُرسيد, پناه درکليساهkirchenasyl.de۰درسايت پاين معلومات اضافي موجوداست