ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

پروسهٔ دابلين

ممالک اروپاي همراي سويتسزرليند،ايسلند،ليشتيشتاين وناروي عبارت انداز ممالک ـ دابلين.اين ممالک گفته اند مهاجريکي درهرجای براي اولين بار راجسترگرديده پروسيجرپناهنده گي ان بايد درهمان جای صورت بگيرد اذول- فيرفارين اين ممالک مقررات دابلين -III- فيروردنونګ رادارند.
شما نميتوانيد ازادانه فيصله نمايدکه پروسهٔ پناهنده گي شما درکجا صورت گيرد

کي صلاحيت دارد؟

اگربالاي شما ثبوت شودکه شما درمملکت ديگر بوديد درينصورت پروسيجرپناهنده گي شما بايد درهمان مملکت اجراشود،ثبوت به اين معنی که شماويزهٔ همان مملکت راداريد درهمانجا شمادرخواست پناهنده گي نموده ايد اذول ـ ـانتراگ ويا چاپ انگُشت شماراگرفته BAMF ميتواندموجوديت شمارادرمملکت ديگراثبات نمايد،بطورمثال تکيت ريل ويا عکس هاي همان مملکت را همراي شما پيدا کنند

جريان پروسهٔ دابلين

واداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) ميخواهند اينرا پيدا نمايد که ايا مملکتي ديگري مسوليت پروسهٔ پناهنده گي شمارا ندارد،چاپ انگشت شماراميگيردوبه بانک مشخصات اروپاي ارسال مينمايد برعلاوهٔ ان ممکن BAMF خط السيرامدن تانرابپُرسدبررسی مسیر. ممکنBAMFاين پُرسشها به شکل کتبي صورت بيگيرد بررسی مسیربه شکل کتبيدرجريان اين پُرسشها اينراهم برايش بگويد به کدام علت نميخواهيد به اين مملکت مسؤل برنميگرديد،ودرانجا چي بالاي شما گزشت پروسهٔ پناهنده گي شمادرالمان صورت خواهدگرفت ولي به شرطيکي BAMF اينراثبوت کرده نتواند که شما درمملکت ديگري اقامت داشتيد،درپُرسشهاي خط السير راه امدن دروغ نگويد اگرچيزي درحافظهٔ تان نباشد برايش بگويد

باهم يکجا کرد فاميل اساسي

ازطريق پروسهٔ ـ دابلين ـ ۱۱۱ميتوانيد فاميل اصلي فامیل اصلی خود را به المان ادغام کنید اگر شما در یک ملک دوبلین دیگر باشید. ميتوانيد به فاميل اصلي خود برويد، همهٔ شما بايد درخواست پناهنده گي نمايدو ادغام خانواده را ازين راه Dublin-Referat درخواست نمايد. پُرسش مرجع مشوره .را نمايد اگر فامیل شما در یونان است، از این مرکز مشاوره سوال کنید. این یک سازمان است که مهاجرین را در یونان کمک میکند

شخص همراي اوفينتهالتس ايرلاوبنيس درمملکت ديگر اروپاي

اگرشمادرمملکت اروپاي ديگري قبولي پناهنده گي ويا سوبسيديرين شوتس داريد نميتوانيد پروسهٔ پناهنده گي تانرادرالمان نمايد،همچنان مقررات دابلين ـ ۱۱۱ ـ فيراردنونگ براي شماصدق نميکندشمابراي۹۰روزدرالمان پايده ميتوانيد واگربعدازان بمانيد شما در آلمان حداکثر منع اخراج از کشور میگیرید. در این حالت توافقنامه دبلین به شما صدق نمیکند.شما میتوانید ۹۰ روز به طور قانونی در آلمان باشید. اگر شما بعد از آن آلمان را ترک نکنید و منع اخراج دریافت نکنید ممکن المان شمارا به همان مملکت ديگري اروپاي واپس اخراج نمايد۰

قبول نکردن درخواست پناهنده گي ابليحنونگ ازول ـ انتراگسBAMF

اگرهمراي شماBAMF شواهد ( تکت ريل،چاپ انگشت شما ويا چيزهاي ديگر) را پيدانمايندکه شمادرمملکت ديگري اروپاي بوديد درخواست پناهنده گي شماقبول نميشود .
ازول انتراگ رَد ميشود ,قبول نکردن به شکل پاکت زرد که تاريخ بالايش نويشته شده بشما داده ميشود۰.

درمقابل جواب رَد ميتوانيد درمدت يک هفته بطورعاجل به قضاعريضه نمايد .

واگرناوقت کرديد بازهيچ چانسي نداريد۰هرچه زودتر به مرجع مشوره برويد ويا به وکيل مدافع ! مراجعه نمايد اگربه معلومات وکُمک ضرورت داشته باشيدازشکایت und den درخواست اثر پایه دار.

ضرب العجل پرروسهٔ ـ دابلين ـ ۱۱۱

پرروسهٔ ـ دابلين ـ۱۱۱ضرب العجلهاي مختلف دارد۰اگرالمان ميداند که مسؤليت پروسس پناهنده گي شمارا مملکت ديگري بهعده دارد،وقت کميدارند که با انها درتماس شوندوان مملکت درچوکات يک وقت معين به انها جواب بدهد،بادرنظر داشت اين ضرب العجلها اللمان۶ماه وقت دارد که شمارا واپس به ان مملکت روان کند،اگر درمدت۶ماه اين کار را نکند بازمسؤليت پروسس پناهنده گي شمارا المان دار۰

بعدازين۶ماه شما نميتوانيد بطوراوتوماتدرالمان بيمانيد،شما بايد ازهمه اولتريک نامه به BAMFبنويسيد .


همسداي پناهديننوشتهٔ کوچک خوب داردجزوه که شماچه کرده ميتوانيد( متاسفانه تنها به الماني ميباشد) وهم درسايت ذيلw2eu.معلومات بدست اورده ميتوانيد که به لسان عربي،انگليسي،فارسي وفرانسوي ميباشد۰

اگربه قضا عريضه نموده باشيدواوقبول نشده باشد درين حال تابه ختم ضرب العجل ۶ماه رادربرميگيردبه مرجع مشوره مراجعه نمايدمرجع مشوره .

اگرپُت شويد،بازاين ضرب العجل به۱۸ماه طول ميکشد۰پُت شدن درصورت درست است بطورمثال کسيکي دروقت اعلان فيصلهٔ غيرقبولي اخراج حاضر نبا شد ازمرجع مشوره پُرسش نمايد۰ مرجع مشوره .