Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Procedura e Dublinit

Shtetet europiane me Zvicrën, Islanda, Lichtenstein dhe Norvegjia janë të ashtuquajturat shtetet e Dublinit . Ato thanë që shteti I cili e bëri regjistrimin e refugjatit të parë duhet ti bëjë edhe procedurat e azilit Asyl-Verfahren . Këto rregulla i kanë përmendur shtetet Dublin-III-Verordnung genannt.
Ju nuk mund të vendosni lirisht se ku po kryhet procedura juaj e azilit.

Kush është përgjegjës?

Ju duhet ta bëni procedurën e azilit në një shtet tjetër nëse ju vërtetojnë se ju keni qenur në atë shtet tjetër. Një prove për këtë është nëse keni Vizë për atë shtet Visum , nëse keni bërë aty një Asyl-Antrag ose në jua kanë marur shenjat e gishtërinjve. BAMF-ja mund ta vërteton qëndrimin tuaj nëse keni me vete p.sh bileta treni ose fotografi te atij shteti.

Skadimi i procedurave të azilit

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ) don te gjejë, mos ndoshta një shtet tjetër është përgjegjës për procedurat e azilit tuaj. Jua merr shenjat e gishtërinjve dhe u kërkon në databazën europiane. Gjithashtu ju pyet BAMF-ja për rrugën e arratisjes suaj. Kjo quhet Reiseweg-Befragung . Ndonjëherë BAMF ju dërgon një zarf për

Bashkimi familiar

Ju mund të përdorni procedurën e Dublin III Kern-Familie Sillni në Gjermani nëse në një tjetër Dublin-Land janë. Ju gjithashtu mund të shkoni në familjen tuaj thelbësore në një vend tjetër të Dublinit.Ju të gjithë duhet të Asyl-Antrag bëj dhe një Familien-Nachzug në lidhje me Dublin-Referat të aplikojnë për. Pyete një Beratungs-Stelle. Nëse familja juaj është në Greqi, pyetni qendrën e këshillave Equal Rights. Shtë një organizatë që ndihmon refugjatët në Greqi.

Personat me lejeqëndrim në një EU-shtet tjetër

Nëse jeni në një vend tjetër evropian Anerkennung als Flüchtling ose nje subsidiären Schutz të kesh, Ju mund të kërkoni azil vetëm në Gjermani Nationales Abschiebungsverbot për të marrë. KjoDublin-Verfahren nuk vlen për ju. Mund të jesh legalisht në Gjermani për 90 ditë. Nëse nuk e lini Gjermaninë më pas dhe nuk jeni ndaluar nga dëbimi, Gjermania mund t'ju dëbojë në vendin tjetër evropian.

Refuzimi i Asyl-Antrag

Nëse BAMF ka prova (bileta treni, gjurmët e gishtërinjve, kërkesa për azil, vizë ose të ngjashme) që keni qenë në një vend tjetër evropian, ai refuzon kërkesën për azil si unzulässig nga.
Refuzimin e kërkesës tuaj për azil do të merrni në një letër në një zarf të madh të verdhë. Ka një datë në zarf.

Ju mund të paraqisni një ankesë dhe kërkesë urgjente në gjykatën administrative kundër refuzimit brenda një jave. Nëse e bëni atë shumë vonë, nuk do të keni shanse të shkoni në gjyq.

Shkoni shpejt në një Beratungs-Stelle ose një Anwalt/Anwältin ose te pergjegjesit Verwaltungs-Gericht! Në faqen kryesore aktiv.fluechtlingsrat-bw.de ekziston një shabllon për këtë Klage dhe Antrag auf aufschiebende Wirkung.

Afatatet në procedurat e Dublinit-III

Në procedurat e Dublinit ka afate të ndryshme. Nëse Gjermania edin që një shtet tjetër është përgjegjës për azilin tuaj, atëherë ka shum pak kohë për ta kontaktuar atë shtet. Së fundmi duhet ky shtet në mes një periudhe të përgjigjet.
Pas këtyre dy periudhave Gjermania ka kohë 6 muaj për tju dëboj. Nëse pas 6 muajsh Gjermania akoma nuk ju ka dëbuar atëherë është Gjermania përgjegjëse për azilin tuaj.

Pas 6 muajve nuk ju lejohet automatikisht që të qëndroni në Gjermani. Sëpari ju duhet ti shkruani një letër BAMF-së.

Pro Asyl ka një Broshure çfarë mund të bëni (për fat të keq vetëm në gjermanisht). Ju gjithashtu mund të merrni informacion në faqen e w2eu. Informacionet i gjeni edhe në arabisht,anglisht,farsi dhe frëngjisht. .

Nëse bëni padi dhe aplikimi juaj urgjent refuzohet, atëherë keni edhe 6 muaj derisa ju kalon afati. Shkoni tek një qendër për këshillime .

Nëse qëndroni “të qetë” mund të zgjatet ky afat deri në 18 muaj. Me “të qetë” kuptohet që tek një refuzim i shpallur të mos shoni Abschiebung Pyesni një qendër për këshillime .