Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Si funksionojnë procedurat e azilit?

Në procedurat e azilit Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (BAMF) vendos a ju lejohet të qëndroni në Gjermani dhe se cilin status do ta keni. Për atë një parapregaditje e mire është shumë me rëndësi!

Asyl-Antrag

Sëpari ju duhet të shkoni në një Erstaufnahme-Stelle (EA). Pyesni një Asyl-Gesuch. Më vonë mund të bëni një Asyl-Antrag. Kjo mund të zgjasë pak, por mund të zgjasë edhe shum.
Asyl-Antrag duhet ta bëni te Bundesamt für Migration und Flüchtlinge(BAMF). Nëse banoni në EA do të merni terminin për Asyl-Antrag në një zarf ose do të jetë e shënuar në një listë që qëndron e varur aty në EA. Pyetni die Beratung in der Erst-Aufnahme. Nëse ju banoni Gemeinschafts-Unterkunft (GU), do ta merni terminin tuaj në një zarf.break/] Ju duhet të shkoni në terminin. Nëse smund të shkoni në termin (psh. për arsye se jeni i/e sëmurë), flisni me ndonjë qendër këshilluese .
Nëse e bëni Asyl-Gesuch tuajin duhet ti tregoni të dhënat e juaja personale. Të dhënat personale janë informacione rreth jush. P.sh emri juaj, datëlindja juaj dhe kombësia juaj. BAMF-ja bën edhe një pyetësor për rrugë udhëtimin.
Nëse e keni bërë një Asyl-Antrag do të merni ju Aufenthaltsgestattung.

Pyetsori për rrugëudhëtimin

Shpesh ju duhet të tregoni se si keni ardhur në Europë dhe Gjermani. Kjo quhet pyetsori I rrugë-udhëtimit. Ndonjëherë BAMF ju dërgon një zarf për schriftlichen Reiseweg-Befragung . Ju mund të tregoni pse nuk dëshironi të ktheheni në shtetin tjetër. Dhe ju mund të tregoni cfarë keni përjetuar atje.
Nuk duhet të gënjesh në intervisten e itinerarit. Nëse nuk e mbani mend saktësisht, duhet ta thoni këtë.
Procedurat e azilit bëhen në Gjermani , nëse BAMF nuk gjen të dhëna për qëndrimin tuaj në një shtet tjetër. Në pyetësorin e rrugë-udhëtimit ju nuk guxoni te gënjeni. Nëse nuk kujtoheni sakt atëher e thuani këtë. Më shumë informacione gjeni në Das Dublin-Verfahren.

Anhörung

Tek Anhörung ju duhet ti tregoni arsyet për arratisjen tuaj. Shumë njerëz e quajnë Anhörung intervistë. .

! Ahörung është shumë me rëndësi. Pregadituni mire për Anhörung. Ka një brochure në Hompage asyl.net dhe një film në Homepage asylindeutschland.de. Pyesni një Erstaufnahme-Stelle (EA).

Mund të jetë e shpejtë ose të marrë një kohë të gjatë për të dëgjuar.
Pas Anhörung BAMF-ja vendos a ju lejohet të qëndroni në Gjermani. BAMF-ja gjithashtu e vendos se me cilin Status ju lejohet të qëndroni në Gjermani.
Nëse banoni në EA do të merni një termin për Anhörung në një zarf ose ndoshta terminet janë në një listë të varur në EA. Pyesni Beratung in der Erst-Aufnahme . Nëse banoni në një Gemeinschafts-Unetrkunft (GU) (GU) do ta merni terminin për Asyl-Antrag në një zarf. Ju duhet të jeni gjithmon në ora 8 ne mëngjes te Anhörung. Edhe pse mund të ndodh që Anhörung të mbahet më von. Mbrëmjen para Anhörung mund ta kaloni në EA. Shpenzimet e udhëtimit për në Anhörung ju paguhen. Pyesni das për punë sociale .
Ju duhet të shkoni në terminin. Nëse smund të shkoni në termin (psh. për arsye se jeni i/e sëmurë), flisni me ndonjë qendër këshilluese .

Vorbereitung auf die Anhörung
Ahörung është shumë me rëndësi. Pregadituni mire për Anhörung. Ka një brochure në Hompage asyl.net dhe një film në Homepage asylindeutschland.de Pyesni një Informacion për njerëzit nga „sicheren Herkunftsländern“.
Zakonisht BAMF-ja bën një procedurë azili të shpejtë pë njerëzit prej”shteteve me preardhje të sigurtë”. BAMF-ja don ti refuzojë ato shpejt. Përgadituni mire për Ahörung! Shkoni sa më shpejt tek një qëndër këshilluese !

Vendimi

Pas Ahörung mund të zgjasë shkurt ose gjatë derisa ta merni Vendimin.
Pas Ahörung mund të zgjasë shkurt ose gjatë derisa ta merni Vendimin. Nëse merni zarfin me vendimin pyesni në qëndrën këshilluese . Nëse nuk ju pëlqen vendimi mund të ankoheni tek gjykata administrative. Më shumë inormacione mund të gjeni Nach der Ablehnung des Asyl-Antrags – Rechtshilfe und weitere Perspektiven, Aufenthaltsbeendigung und Abschiebung und Anerkennung des Asyl-Antrags.

Nëse ju refuzohet Asyl-Antrag kjo nuk do të thotë automatikisht që kjo çështje ka përfunduar.

Njoftimi i refuzimit do tju vjen në një zarf me njgjyrë të verdhë. Në zarf shkruan një datë. Zarfi është shumë i rëndësishëm. Ruajeni zarfin.
Zakonisht keni kohë vetëm një javë të ankoheni Nëse ankoheni më vonë I humbni mundësit për procedura ligjore.

Zgjatja e procedurave të azilit

Ndonjëherë zgjat shumë derisa mund ta bëni një Asyl-Antrag. Ndonjëherë mund të zgjatë edhe të bëni një Ahörung ose të merni një vendim.
Në dëshironi të bëni diçka smund te bëni shumë. Por mund ti shkruani një letër BAMF për të pyetur se edhe sa kohë do të zgjasë. Nëse nuk ju përgjigjet BAMF-ja ju mundeni edhe të paraqiteni. Shkoni tek një qëndër këshilluese . Ndonjëherë është mire për ju nëse vonohen procedurat e azilit. Ndoshta mund të krijoni perspektiva të Perspektiven krijohen pranë procedurës së azilit.

Më shumë informacione

Më shumë informacione gjeni ne faqen e internetit w2eu. Informacionet i gjeni në arabisht, farsi, frëngjisht dhe anglisht