Ne përdorim cookies. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën e privatësisë

Welcome
Small topic picture

Qëndrat këshilluese

Në Gjermani ka lloje të ndryshëm njerëzish që ju këshillojnë. Disa paguhen për atë, kurse disa nuk paguhen. Disa qëndra këshilluese janë vetëm në disa vende dhe vetëm për disa grupe.

Këshillimi në strehimin e pare

Në [glossary] [term] '26 ',' de '[/ term] [text] Erstaufnahme (EA) [/ text] [/ glossary] ka një shërbim social. Shkoni tek shërbimi social nëse keni pyetje ose problem. [break /] Në EA ka edhe këshillime për proceset. Shkoni tek këshillimi për proceset, nëse ju duhen informacione për procesin e azilit tuaj. Shërbimi social dhe këshillimi për proceset paguhen, për tju përkrahur juve. Kurse për ju kjo nuk kushton asgjë.

Shërbimi social në komunitetet ku jeni strehuar

Nëse nuk banoni më në një Erstaufnahme-Stelle, por banoni në një Gemeinschafts-Unterkunft (GU) (GU) ose në banesë, ka një tjetër punëtor ose puëtore për punë sociale. Ajo shpesh quhet shërbim social për azil. Shërbimi social shpesh ka një zyrë në një GU. Nëse keni pyetje ose probleme, mund të shkoni tek shërbimi social.
Shërbimi social paguhet që tju ndihmojë juve. Ju nuk u kushton asgjë.

Qëndra këshilluese për migrimet

Qendra e Këshillimit për Migracionin quhet gjithashtu Këshilla për Migracionin për të rriturit (MBE). Nëse keni një lidhje [link] [/ href] [text] Aufenthaltserlaubnis [/ text] [/ link], ju mund të shkoni në MBE. Ato janë ekspertë për njerëzit me Aufenthaltserlaubnis. [Break /] Në faqen e [link] [href] http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Migrationserstberatung.html [/ href] [newTab ] [teksti] BAMF [/ text] [/ link] Gjeni një MBE pranë jush. Për këtë ju duhet ta tregoni kodin tuaj postal. Ju mund ta pyesni edhe shërbimin social në GU, se ku ndodhet MBA-ja më e afërt. MBA-ja paguhet që tju ndihmojë juve. Për ju kjo nuk kushton asgjë.

Këshillim për migrim për të rinjt dhe për të rriturit e ri (JMD)

Nëse jeni në mes 18 dhe 27 vjet, mund të shkoni tek JMD-ja. Ai ju këshillon. Në faqen e internetit JMDgjeni adresën e një JMD-së afër jush. Ju mund ta pyesni edhe shërbimin social në GU, se ku ndodhet MBA-ja më e afërt..
MBA-ja paguhet që tju ndihmojë juve. Për ju kjo nuk kushton asgjë.

Qëndra të tjera këshilluese

Në disa qytete ka edhe qëndra të tjera këshilluese. Pyesni shërbimin social në GU, a ka qëndra të tjera këshilluese, që mund tju ndihmojnë. .
Shërbimi social paguhet që tju përkrahur juve. Për ju kjo nuk kushton asgjë.

Vullnetarë

Në shumë vende ka vullnetarë. Ato janë njerëz, që dëshirojnë të ndihmojnë, por të cilët nuk paguhen. Ju i takoni këto persona shpesh në GU..
Nëfaqen e internetit Flüchtlings-Rat Baden-Württembergju gjeni adresat e vullnetarëve në afërsin tuaj. Ju mund ta pyesni edhe shërbimin social në GU, a ka vullnetarë në afërsin tuaj.

Advokat/Advokate

Për disa raste ju duhet një avokat/avocate, të cilin duhet ta paguani vet.
Në faqen e internetit Flüchtlings-Rat Baden-Württemberg mund të gjeni adresën e avokatëve ose avokateve në afërsi te ju. Ju mund të pyesni edhe shërbimin social në GU ose vullnetarët, a ka avokat/avocate të mira në afërsi te ju.

Organizatat e refugjatëve

Në disa vende kanë bërë organizacione të refugjatëve për tu përkrahur në mes vete. Ato këshillojnë dhe punojnë për të drejtat e juaja politike. Disa organizata të refugjatëve punojnë vetëm në disa vende. Disa organizata të refugjatëve punojnë vetëm për një grup të caktuar të refugjatëve. Në faqen e internetit Refugeewelcomepad und W2eu.info gjeni një listë me emrat e organizatave të refugjatëve. Ju mund edhe të themeloni një organizatë për refugjatët. Pyesni një qëndër këshilluese.

Organizata joqeveritare

Në Gjermani ka NGOs (organizata joqeveritare), që ju ndihmojnë refugjatëve. Këto janë organizata që punojnë në mënyrë të pamvarur nga qeveria Gjermane. Ato këshillojnë dhe punojnë politikisht për të drejtat e refugjatëve. Organizata joqeveritare më e madhe për refugjatë në Gjermani quhet Pro Asyl. Në faqen e [link] [href] https://www.proasyl.de/ [/ href] [newtab] [Text] Pro Asyl [/ text] [/ link] ju do të gjeni shumë informacione (në gjermanisht dhe anglisht) , Pothuajse në të gjitha shtetet federale ekziston edhe një këshill te refugjatëve. Në Baden-Wuerttemberg është këshilli i refugjatëve Baden-Wuerttemberg. Në faqen e [link] [href] http://fluechtlingsrat-bw.de/ [/ href] [newtab] [Teksti] Këshilli i Refugjatëve Baden-Wuerttemberg [/ text] [/ link] ju do të gjeni shumë informacione (për fat të keq vetëm në gjermanisht). Këshilli i refugjatëve-Baden-Württemberg ka edhe një e-mail dhe një këshillim telefonik. Adresa e emailit është [mailto] [email] info@fluechtlingsrat-bw.de [/ email] [Text] info@fluechtlingsrat-bw.de [/ text] [/ mailto]. Numri i telefonit është 0711 553 283 4.Mund të telefononi nga e hëna deri të premten në mes të orës 14 pasdite dhe 17 pasdite.