ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

محل هاي ـ مشوره

درالمان اشخاص مختليفي هستند که بشما مشوره ميدهند،به يک تعداد ان پول داده ميشود وبه يک تعداد داده نميشود، مرجع هاي ـ مشوره اکثردريک محل معين موقعيت دارندويابراي گروپ خاص۰:

مشوره دراولين محل شامل شدن

درضبط اول (EA)وظيفهٔ کُمک وجود دارد،اگرمشکل ويا سوالي داشته باشيد ميتوانيدبه ان مراجع کنيد،
همچنان درانجا محل ـ مشورهٔبرأسي پناهنده گي هم وجود دارد،اگردرين مورد سوالي داشته باشيد به ان مراجعه نمايد،به اين اساس به انها پول داده ميشود وبراي شما مُفت است

وظيفهٔ کُمک درمحل مشترک بودوباش

اگرشماديگردر ايرستاوفنامي ـ شتيلي بودوباش نداريد ودرمنزل ويامحل مشترک(GU) ,بودوباش داريد کارکنان ديگري سوسيال موجوداست که انراسوسيالدينست اذول مينامند۰انها درانجا دفتر دارند اگرسوال ويا مشکل داشته باشيد ميتوانيد به انها مراجعه نمايد بهمين خاطربه انها پول داده ميشود وبراي شما مُفت ميباشد۰

محل ـ مشورهٔ ـ ميگريشن

دفتر مشاوره مهاجرت همچنین به نام مشاوره مهاجرت برای بزرگسالان (MBE).اگرشما اجازهٔ اقامتيعني اوفينتهالتس ايرلاوبنيس داشته باشيد،ميتوانيد به انها مراجعه نمايد
انها درين حصه متخصص هستند،درسايت زيرBAMF انهارا دريافت کرده ميتوانيد،ولي براي ان بايد نمبر پوستي جاي بودوباش تانرانوشته کنيد

مشورهٔ ـ ميگريشن براي نوجوانان وجوانان (JMD)

اگرسن شما۱۸ـ۲۷سال باشد ميتوانيدبه محل ـ مشورهٔ ميگريشن براي جوانان وبزرگ سالان برويد انها بشما مشوره ميدهد درسايت زيرJMD ادرس انهارا بدست اورده ميتوانيد,همچنان ميتوانيدازکارمندان سوسيال بپُرسيدکه محل ـ مشورهٔ ميگريشن براي جوانان وبزرگ سالان درکجا موقعيت دارد ازشما پول نميگيرد۰.
محلهاي ديگر ـ مشورهدريکتعداد شهرها محل ديگر ـ مشوره هم وجود دارد ازکارمندان سوسيال بپُرسيد که محلهاي ديگر ـ مشوره کجا موقعيت دارند که همرايشما کُمک کرده ميتوانند،انها پول بدست مياورند که همراي شما کُمک نمايند ولي برايشما مُفت است

محلهاي ديگر ـ مشوره

دريکتعداد شهرها محل ديگر ـ مشوره هم وجود دارد ازکارمندان سوسيال بپُرسيد که محلهاي ديگر ـ مشوره کجا موقعيت دارند که همرايشما کُمک کرده ميتوانند،.
انها پول بدست مياورند که همراي شما کُمک نمايند ولي برايشما مُفت است

رضاکار

دربسياري جاها رضاکاران وجود دارند که ميخواهند کُمک نمايند ولي پول نميگيرند،شما اين رضاکاران را درمحل بودوباش مشترک هم ميبينيد .
درسايت زير شما ادرس رضاکاران نزديک محل تانرامتوانيدبيابيد ,شورای پناهندگان بادن وورتمبرگهمچنان ميتوانيد ازکارمندان سوسيال بپُرسيد که رضاکاران نزديکتر درکدام جای هستند۰

وکيل ـ وکيل خانم

دربعضي موارد به وکيل، وکيل خانم ضرورت داريد،
مزد انهارا بايد خودتان تأديه نمايد،درسايت زير ادرس وکيل،وکيل خانم را پيدا کرده ميتوانيد ,.html" target="_blank">شورای پناهندگان بادن وورتمبرگ همچنان ازکارمندان سوسيال ورضاکاران پُرسش وکيل خوب را که نزديک محل زيست شما باشد نمايد

سازمانها،مؤسيسات ـ براي مهاجرين

دربعضيجاهامهاجرين براي حمايت خود سازمانها وموسيسات تشکيل دادند ،انها براي حقوق سياسي خود کارميکنندومشوره ميدهند،يکتعداد انها در محل معين ويکتعداد انها برا گروپ معين کارميکنند درسايت زير جدول اينوع سازمانهارا بدست اورده ميتوانيد۰پناهندگی خوش آمدید W2eu.infoشما هم ميتوانيد اينوع سازمانهارا تهدابگذاري نمايد،ازمرجع ـ مشوره بپُرسيد۰

سازمانها و مؤسيسات ـ غيردولتي

اينوع سازمانها درالمان است که مهاجرين را حمايه مينمايند،انها بطورمستقل ازدولت کارميکنند،انهامشوره ميدهندوکارهاي سياسي رابراي حقوق پناهنده گان اجرا مينمايندوبزرگترين انها به نام پروازول ميباشد،در سايت زيرPro Asyl به لسانهاي الماني وانگليسي ميتوانيد, معلومات اضافي بدست اوريد۰تقريبي درتمامي ايالتهاي المان اينوع سازمانها وجود دارد،همچنان دربادينورتيمبيرگ اينوع سازمان وجود دارد که داراي سايت زيرFlüchtlings-Rat Baden-Württemberg ميباشد که به لسانهاي الماني دران معلومات اضافي بدست اورده ميتوانيد۰ ايميل info@fluechtlingsrat-bw.deشماره تماس 0711 553 283 4. شما می توانید دوشنبه تا جمع بین ساعات ۲ الی ۵ بعد از ظهر با ما به تماس شوید.