ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

لسان وتحصيل

شما ارزوداريدالمانيرابيامزيد،به مدرسه برويدوتحصيل مسلکي نمايد؟ کورسهاي موجوداست که بادرنظرداشت مُلک پدري وتزکيرهٔ تان درهر نوع ان سهم بيگيريد۰اطفال سن پاين از۱۸سال بايد به مدرسه بروند۰.
موضوعاتمدرسه،کودکستان،اموزش مسلک وتحصيل کورس لسان

مدرسه، کودکيستان ،اموزش مسلک وتحصيل

درالمان مدرسه رفتن براي همهٔ اطفال اجباري ميباشد،درالمان جوانيکي سن اواز۱۸سال کمتر باشد طفل است۰دربادينورتيمبيرگ انواع مختلف مدرسه موجوداست،.
اگرشما خواهان اموزش مسلک باشيد،ميتوانيد اموزش مسلکي وياتحصيل نمايدوتمام اشخاص نميتوانند اين اموزش وتحصيل رانمايند.

محل نگهباني اطفال کوچک
درالمان طفليکي عمرش از۳سال کمترباشد ميتواند به اين محل نگهباني شامل شود،طفل۱ساله هم متواند شامل ان شود،ولي اکثر جاي خالي دران بسيار کم پيدا ميشود،درجايکي زندگي ميکنيدويا هم ازمرجع مشوره . بپُرسيد۰اگرشما توسط کار پول کماي نميکنيد سوسيال آمت ويا جوبسنترمصرف انرا تاديه مينمايدازمرجع مشوره.

بپُرسيد۰ کودکيستان
اگرطفل شما کمتراز۶سال وزيادتراز۳سال عمر داشته باشد متواند به کودکيستان شامل شود ولي درالمان جاي دران بسيار کم ميباشد به اين منظور ازمرجع مشوره بپُرسيد۰ اگرشما با کار پول کماي نمينمايد مصرف انرا سوسيال امت وياجوبسنتر ميدهد از مرجع مشوره بپُرسيد۰ ان عده اطفاليکي به الماني خوب صحبت کرده نميتوانند ،ممکن مدت زيادي به کودکيستان بروند،ازآمت جوانان بپُرسيدويا هم از مرجع مشوره .

بپُرسيد۰مدرسه،مکتب
اگر طفل شما از۶سال زيادواز۱۸سال کم عمرداشته باشداجباري بايد مکتب برود۰درالمان انواع مختلف مکتب وجود دارد وگاهگاه صنف مخصوص اموزش لسان الماني هم ميباشدکه انراصنف اماده گي مينامند ازمدرسه ويا مرجع مشوره .
بپُرسيد۰ همينطوراشخاصيکي سن شان بين ۱۸و۲۱سال باشدگاهگاه به مدرسه رفته ميتوانند،گاهگاه صنفهاي مخصوص اموزش لسان الماني معمولن در مکاتب مسلکي هم وجوددارد پُرسش صنفVABO-Klassenرانمايد۰دربادين ـ ورتيمبيرگ اطفال زماني حق رفتن به مدرسه را دارند که ۶ماه در المان زندگي کرده باشد۰شايدشمابتوانيد پيشترازان به مدرسه شامل شويد ازمرجع ـ مشوره .

بپُرسيد۰ اموزش مسلکي
اگرشما خواهان اموزش مسلکي هستيد ميتوانيد انرابنمايد،ولي بايد به الماني خوب صحبت کرده بتوانيد، ممکن پارچهٔ تانراهم بپُرسدلسان المانيرA۲ وبايد درجهٔ۲Aرا داشته باشد، اگرمفقود شدهباشدازمرجع زيربپُرسيد۰ مرجع ـ مشوره / قبولي. درالمان اموزش مسلکي واموزش مسلکي درمدرسه هردو شده ميتواند از مرجع ـ مشوره .
بپُرسيد۰درالمان مهاجرين گاهگاه نمتوانند اموزش مسلکي نمايند،براي معلومات بيشتر که ايا شما انرا کرده ميتوانيدويا خير،درسايتهاي زيرTabelle der GGUA به لسان الماني جدولها موجوداست ازمرجع ـ مشوره .
بپُرسيد۰ اکثر باوصف ان که قبولي شما رَد شده درايام اموزش واموزش مسلکي ميتوانيد درالمان اقامت نمايد،برايشما دولدونگ ـ اموزش ميدهد، ازمرجع ـ مشوره.

بپُرسد۰تحصيل
شما ميتوانيد درالمان تحصيل نمايد،براي ان بايد به الماني خوب صحبت نمايد پارچهٔ مکتب داشته باشيد،انراترجمه وتايدنمايد ازمرجع ـ مشورهبپُرسيد، وياهم از پوهنتونبپُرسيد۰اگرپاچه داشته باشيد وانرامفقود کرده باشيد،ازمرجع تأيد بپُرسيد

کورس لسان

براي اموزش لسان درالمان کورسهاي گوناگون وجود دارد،شما ميتوانيد همزمان درکورسهاي مختلف سهم بگيريد۰ولي گاهگاه تعداد ان کم ميباشد .

[strongکورسهاي ابتداي لسان
هرکس ميتواند درکورسهاي ابتداي لسان سهم بيگيرد ،مگردرين کورسها اکثر جای کم ميباشد،پيش ازاغازان بايدانتظاربکشيد.
۰هرولايت براي اين کورسها از خودمقررات دارد ازمرجع ـ مشوره بپُرسيد، وياهم از سوسيال آمت بپُرسيد.

انتيگريشنکورس
اين کورس ۶ماه دوام منمايد وپول ميخواهد۰هرکس ميتواند دران سهم بيگيرد،

براياشخاص ذيل که کارنميکنند اين کورس مجاني است:
ـ اشخاصيکي اوفينتهالتس اِرلاوبنيس. دارندمستحق انتيگريشنکورس ميباشند،اگرجاي ندهد از مرجع مشورهٔميگريشن.
بپُرسيد۰ •ـ اگر ايريتريهاا،عراقيها،ايرانيها،سوريها وسوماليهادرپروسهٔ پناهنده گي .باشند, بايد به (اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان)BAMFدرخواستي بدهنداز مرجع ـ مشوره.
بپُرسيد۰ممکن دراين کورسها جاي نباشد،پيش ازاغازان بايدانتظاربکشيد

.کورسهاي ديگر لسان
دربعضي ازشهرها کورسهاي ديگري لسان هم وجوددارد،ازمرجع ــ مشوره .

بپُرسيد۰ [strongکورسهاي لسان رضاکار
درشهرهاي متعدد کورسهاي لسان رضاکار وجوددارد که به استادان ان معاش داده نميشودواکثرتحصيل استادي هم ندارند،شما اکثربسيارزود به اين کورسها رفته ميتوانيد ازمرجع مشوره پُرسان کورس لسان رضاکار رانمايد:.

جريان اموزش لسان
براي اموزش لسان الماني سايتهاي انترنيت وAppsموجود است ،ودرسايت زير بالاي ان مرور نمايد۰ پناهندگی طرفدار.