ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

اموزش مسلکي وکار

شمادرالمان هروقت اجازهٔ کارکردن نداريد،اينکي شماکارکرده ميتوانيدمرتبط به ان ميشود که شماچه نوع پاسپورت ،تزکره داريدوچه مدتي درالمان هستيد درتز کرهٔ شما درج است که اجازهٔ کارداريدوياخيروبه کارکردن تيتيگکايت ارلاوبنيس هم گفته ميشود۰اگرشما ميخواهيدکارواموزش مسلکي نمايد،به مرجع ـ مشوره برويد انها مرجع ـ مشوره در يافتن کاربه شما کُمک منمايد۰همچنان ميتوانيد به جوبسنتر مراجعه نمايد انهادرحصهٔ کارپيداکردن کُمک ميکنند،
درالمان درمحل کاراين بسيارمهم است که به الماني خوب صحبت کرده بتوانيد درکپتيل۹متوانيداين زبان و آموزش و پرورش معلومات رابدست اوريد که چطور الماني بياموزيد۰

اموزش مسلکي وکارکردن با اوفينتهالتس گيشتاتونگ

اکثراجازهٔ کارندارد
وقتيکي در اِرست ـ اَوفنامي شامل شدن ـ باراول(EA) زندگي ميکنيد کارکرده نميتوانيد
اگراز„وطن مطمين“امده باشيدوازتاريخ ۳۱،۸،۲۰۱۵بعد به المان امده باشيد،نميتوانيد کارکنيد، شما ميتوانيددرمدرسه اموزش مسلکي آموزش مدرسهنمايد
۰ممکن تمامي اشخاص ديگر ميتواننداجازهٔ کارمعين را از , مامورين ـ خارجي ها- اَوسلندر-بيهوردي بدست اورندومربوط ميشود به اينکه شما چه مدتي درالمان هستيدازمرجع ـ مشوره بپُرسيدمرجع ـ مشوره انها در بخش کاريابي کُمک مينمايند۰.

اگر از ۰ تا ۳ماه درالمان هستيد
شما نميتوانيد کار کنيدوبرعليهٔ ان چيزي کرده نميتوانيد،درپاسپورت،تزکرهٔ شما درج است که اجازهٔ کارکردن رانداريد۰.

[strongاگراز ۳ ـ ۴۸ماه درالمان هستيد
شما بيدون اجازه کارکرده نميتوانيدوبراي کارهاي معين اجازه بدست اورده متوانيد۰

اموزش مسلکي
شما اموزش مسلکي رادرجاي کارويامدرسه کرده ميتوانيد،اگراين اموزش را در محل کار ميخواهيد درينصورت براي اجازهٔ کار به دفتر مسؤلين خاريجها درخواستي بدهيد،گاهگاه اموزش مسلکي درحصهٔ بدست اوردن سنداقامت کُمک مينمايد،که انرا اوسبيلدونگس ـ دولدونگ مينامند، ازمرجع ـ مشوره بپُرسيد۰مرجع ـ مشوره .

کار
شما بايد به همراي کارفرما مُشترک قراردادمکتوبي نمايد که انراشتيلين بشرايبونگ مينامدشرح شغل. شما بايداين قرارداد مکتوبي رابه دفتر مسؤلين خاريجيها بدهيد،
انها اين قراداد رابه جوبسنتر ميفرستند
وجوبسنتر شرايط کار را تفتيش مينمايند بطورمثال يکسان بودن معاش،وقت کار مانند کارمندان ديگروياخير

,درحال حاضر تفتيش حق اوليت در بادينورتيمبيرگ وجود ندارد.
درپاسپورت،تزکيرهٔ شماثبت گرديده مسؤلين دفتر خاريجها اجازهٔ کار راتأيد کردند،اگراينطورثبت نباشدازمرجع ـ مشوره بپُرسيد۰ مرجع ـ مشوره .
درجوبسنترويامرجع ـ مشوره .

معلومات بدست اورده ميتوانيد۰ اگرشماتابه ۶۸ماه درالمان زندگي ميکنيد
ميتوانيدتمامي انواع کارهارا درالمان بيدون اجازه اجراکنيد،درپاسپورت شما درج است،کارکردن اجازه داريد،اگر انطور نباشداز مرجع ـ مشوره ويا ازمامورين ـ خارجي ها- اَوسلندر-بيهوردي. بپُرسيد

اموزش مسلکي وکارکردن با دولدونگ

شما تنها گاهگاه کارکرده ميتوانيد،اگرازممالک مطمين امده باشيد هيچ اجازهٔ کارکردن نداريدواگرازممالک غيرمطمين امده باشيد شرايط کارکردن تان مشابه شرايط کار با اوفينتهالتس گيشتاتونگ ميباشدکپيتل زير را مطالعه نمايد۰آموزش و کار با-اجازي اقامت ـ منتظرهاوفينتهالتس-ګيشتاتونګ .
مسؤلين خاريجيها گاهگاه ازنگاهي حقوقي ممنوعيت کار را بالاي انعده مهاجرين وضع مينمايد که دولدونګ Duldung.دارنداگربالاي شما اين ممنوعيت وضع گرديده باشد،کارکرده نميتوانيد،ولي گاهگاه مسؤلين جاريجيها اشتباه ميکنند،به اين خاطر ازمرجع ـ مشوره ,بپُرسيد که ايا اين ممنوعيت بالاي شما وضع گرديده

اموزش مسلکي وکارکردن با اوفينتهالتس ايرلاوبنيس

شما کارواموزش مسلکي کرده متوانيد، به جوبسنترويامرجع ـ مشوره مراجعه نمايد دربخش کاريابي همرايتان کُمک .ميکنند

پراکتيک ورضأ کاري

درالمان کارهاي هم موجوداست که بسيارکم وياهيچ معاش نميپردازند۰پر اکتيک براي اينست که شما يک کار را ازمايش نمايدوکار رضاکارانه براي دستگيري اشخاص ديگر ميباشد۰.
شماميتوانيد پراکتيک وکار رضا کارانهٔ زيادي نمايد درسايت ذيل Homepage von GGUAمعلومات بيشتربه لسان الماني بدست اورده ميتوانيد
ازمرجع ـ مشوره .بپُرسيد۰

کار- امکانات (AGH)وترتيبات ـ انتيگريشن ـ مهاجرين

اگرشما کارکرده ميتوانيد،ولي کارنداريد سوسيالدينستبرايشما کاربدهد۰اين کار را ميگويندFIMويا.AGFمعمول اين نوع کار درجاي بودوباش شما ميباشد۰ممکن درشاروالي برايتان کار بدهدوبراي تنظيم اين کارها قانون وجود دارد،اگربرايشما اين نوع کار پشنهاد شود بايد انرا اجراکنيد،اگردلايل اجرا نکردن انرا داشته باشيد بايد به انها بگويد واين دلايل عبارت انداز داشتن کارديگر،تحصيل،کورس لسان اموزي ومريضي واگربدون کدام دليل اين کار را اجرانکنيد،ممکن پول کُمک برايتان کم شود،اگرممنوعيت کار بالايتان وضع باشد اين نوع کارهارا کرده ميتوانيد۰.
شخصيکي ازمملکت مطمين وارام امدهاين نوع کاربرايش اجازه نيست۰

کُمک دربخش کاريابي

کاريافتن درالمان ممکن مشکل باشد،اکثر براي دريافت کاربايدبه الماني صحبت نمايد درسايت جوبسنتر محلات کار را يافته ميتوانيدودرسايتهاي زير کارگر -workeer.deويا از محلات کار مخصوص براي مهاجرين رايافته ميتوانيد،
اکثرمرجع مشوره ميدانند که درکدام محل اين ساحه کاروجود دارد وهمرايتان کُمک مينمايد به مرجع ـ مشوره مراجعه .نمايد

معلومات اضافي

درسايت زيرميتوانيد پناهندگی طرفدار. به لسانهاي الماني وانگليسي معلومات اضافي بدست اوريد