ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

کُمک مالي ـ وصحي

اگرکارنداشته باشيد درالمان بشماپول ميدهد، که اين پول راکُمک مالي مينامد اين پول ممکن يکسان نباشد واين مربوط ان ميشود که شما در روشناي کدام قانون اين پول را اخذ مينمايد
در گواهی ثبت نام به عنوان پناهجو (BÜMA, اجازي اقامت ـ منتظره اوفينتهالتس-ګيشتاتونګ,اين انکوفتسنخوايس آسناد رسيدن،آمدن oder einer دولدونگ bekommen Sie Leistungen nach dem قانون ـ دستگيري پناهنده گان ازولبيوربر-لايستونګسګيزتس.
Mit einer اجازي ـ اقامت - اوفينتهالتس-اِرلاوبنيس برمبناي قانون سوسيال SGBIIکُمک دريافت ميکنيد۰وبراي اخذ ان بايد به جوبسنتر درخواست بدهيد هرزمانيکه فيصلهٔ قبولي رابدست اورديد متوانيد درخواست اين کُمک را نمايد، همچنان کارت بيمهٔ صحي هم برايتان داده ميشود۰
, البته براي کُمک صحي مرجع مشورهٔ ميگريشن رابپُرسيد۰

چقدرپول برايم ميدهد ؟

ـ -در محل نخست راجستری
مقدار کمی پول بدست میآورید. در بدل آن برای شما غذا و تخت خواب داده میشود. در محل نخست راجستری. این پول را بطور نقد بدست میآورید و یا هم برای شما یک کارت چپ دار داده میشود. خریداری های شما از پول که در این کارت چپ دار است گرفته میشود. اگر با این کارت چپ دار پرداخت کرده نشود، به شورای منطقه ئیشکايت نمايد،برای حل این مسله به یک محل مشورتی مراجعه کنید محل مشورتی.

-درولسوالي وولايت
براي غذا،نوشابه،لباس بوت وخريد ضروريات پاکي ونظافت پول داده ميشود،همچنان براي وقت تفريح،استفاده ازترانسپورت شهري وتليفون هم پول برايتان داده ميشود که۰هر سال تغیر میکندبه يک شخص که تنها باشد 354€ يوروبراي يک ماه داده ميشود،به جُفت زن وشوهرويا فاميل هم پول داده ميشودولي مربوط به بزرگي فاميل ميباشد،گاهگاه ممکن تمام اين پول نغده نباشد مقداري ان مزایای نوی حساب میشود۰ آیا فکر می کنید که پول کم بدست میآورد؟ ازمرجع مشوره بپُرسيد۰ محل مشورتی.
بعداز۱۵ماه مقدارپول کمي زيادميشود.
،اگر کار کنید و پولی درآمد کنید برای برای شما پول کمتر از سوسیال میآید.

خدمات صحي

اگرشما مريض شويد ميتوانيد به داکتر،خانم داکتر مراجعه نمايد ولي براي ان به کرانکينشاين ضرورت داريد ازسوسيال آمت بپُرسيد که انرا درکجا بدست اورده ميتوانيد،.
اگرشما تصادف کرده باشيدويابه تداوي عاجل ضرورت داشته باشيدميتوانيدبه داکترويا شفاخانه مراجعه نمايد،.
.براي يکتعدادتداويها بايددرخواستي بدهيد درين باره از سوسيال آمت بپُرسيد بخاطريکه انها مصارف بعضي تداويهارانميدهند،اگر تداوي شما رَدشود وشما موافق ان نباشيد ميتوانيد تجديد نظر نمايد۰
بعداز۱۸ ماه درالمان کارت بيمهٔ صحي برايتان داده ميشودکه دراصورت به کرانکينشاين ضرورت نداريد۰
شما درالمان به روانشناس هم رفته ميتوانيدروانشناسهاي هستند که مهاجرين راتداوي مکنند،اکثرانها دريک مرکز مشترک کارميکنند که انرا مرکز ب آ ف منامند،درويب سايت زير ,جدول انها موجوداست۰

خدمات ديگر

درقانون لُغت„خدماتديگرموجوداست“.فرض حساب چيزيرا پرداخته نميتوانيد،به سوسيال آمت درخواست بدهيد ممکن قبول کندويارَد ازمرجع مشوره .بپُرسيد۰

کم کردن کُمک

سوسيال آمت ميتواندپول شمارا کم نمايد،ولي انها بايد بشمانامه بفرستد که دران دلايل کم کردن پول تان ذکر شده باشد،شما ميتوانيد درصورت کم کردن پول تجديد نظرنمايد از مرجع مشوره .بپُرسيد۰