ما از صفحه کوکیس استفاده میکنیم. با استفاده از این وب‌سایت شما از محافظت اتلاعات پیروی میکنید

Welcome
Small topic picture

کُمک مالي ـ وصحي

اگرکارنداشته باشيد درالمان بشماپول ميدهد، که اين پول راکُمک مالي مينامد اين پول ممکن يکسان نباشد واين مربوط ان ميشود که شما در روشناي کدام قانون اين پول را اخذ مينمايد
در گواهی ثبت نام به عنوان پناهجو (BÜMA, اجازي اقامت ـ منتظره اوفينتهالتس-ګيشتاتونګ,اين انکوفتسنخوايس آسناد رسيدن،آمدن oder einer دولدونگ bekommen Sie Leistungen nach dem قانون ـ دستگيري پناهنده گان ازولبيوربر-لايستونګسګيزتس.
Mit einer اجازي ـ اقامت - اوفينتهالتس-اِرلاوبنيس برمبناي قانون سوسيال SGBIIکُمک دريافت ميکنيد۰وبراي اخذ ان بايد به جوبسنتر درخواست بدهيد هرزمانيکه فيصلهٔ قبولي رابدست اورديد متوانيد درخواست اين کُمک را نمايد، همچنان کارت بيمهٔ صحي هم برايتان داده ميشود۰
, البته براي کُمک صحي مرجع مشورهٔ ميگريشن رابپُرسيد۰

چقدرپول برايم ميدهد ؟

ـ-دراولين جاي اقامت
دراولين جاي اقامت پولي کم ۵۴يورو برايتان داده ميشود،مگر درپهلوي ان چپرکت وخوراکه هم ميدهد،اين۵۴يورو نغده ميباشدويا به شکل چيپ کارت براي خريد اجناس ازين چيپ کارت پول حسابي داده ميشود واگرازطريق اين کارت حساب نشود، به رِگيرونگس ـ پريذيديومرهبري،رهنمايـ اجرايوي شکايت نمايد،براي ان ازمرجع مشوره بپُرسيدمرجع مشوره .

-درولسوالي وولايت
براي غذا،نوشابه،لباس بوت وخريد ضروريات پاکي ونظافت پول داده ميشود،همچنان براي وقت تفريح،استفاده ازترانسپورت شهري وتليفون هم پول برايتان داده ميشود۰به يک شخص که تنها باشد ۲۵۰يوروبراي يک ماه داده ميشود،به جُفت زن وشوهرويا فاميل هم پول داده ميشودولي مربوط به بزرگي فاميل ميباشد،گاهگاه ممکن تمام اين پول نغده نباشد مقداري انزاخ ـ لايستونگکمک ـ مواد،اشيا.اجناس باشد۰ شمافکرميکنيدکه پول کم برايتان داده ميشود؟ازمرجع مشوره بپُرسيد۰ مرجع مشوره.
بعداز۱۵ماه مقدارپول کمي زيادميشود.
،وقتيکي کارميکنيد پول کماي مينمايد سوسيال امت کُمک کم مينمايد

خدمات صحي

اگرشما مريض شويد ميتوانيد به داکتر،خانم داکتر مراجعه نمايد ولي براي ان به کرانکينشاين ضرورت داريد ازسوسيال آمت بپُرسيد که انرا درکجا بدست اورده ميتوانيد،.
اگرشما تصادف کرده باشيدويابه تداوي عاجل ضرورت داشته باشيدميتوانيدبه داکترويا شفاخانه مراجعه نمايد،.
.براي يکتعدادتداويها بايددرخواستي بدهيد درين باره از سوسيال آمت بپُرسيد بخاطريکه انها مصارف بعضي تداويهارانميدهند،اگر تداوي شما رَدشود وشما موافق ان نباشيد ميتوانيد تجديد نظر نمايد۰
بعداز۱۵ماه درالمان کارت بيمهٔ صحي برايتان داده ميشودکه دراصورت به کرانکينشاين ضرورت نداريد۰
شما درالمان به روانشناس هم رفته ميتوانيدروانشناسهاي هستند که مهاجرين راتداوي مکنند،اکثرانها دريک مرکز مشترک کارميکنند که انرا مرکز ب آ ف منامند،درويب سايت زير,جدول انها موجوداست۰

خدمات ديگر

درقانون لُغت„خدماتديگرموجوداست“.فرض حساب چيزيرا پرداخته نميتوانيد،به سوسيال آمت درخواست بدهيد ممکن قبول کندويارَد ازمرجع مشوره .بپُرسيد۰

کم کردن کُمک

سوسيال آمت ميتواندپول شمارا کم نمايد،ولي انها بايد بشمانامه بفرستد که دران دلايل کم کردن پول تان ذکر شده باشد،شما ميتوانيد درصورت کم کردن پول تجديد نظرنمايد از مرجع مشوره .بپُرسيد۰