موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

مالي - اوطيبي خدمتونه

که کارونلرۍ،په المانکي دولت تاسوته روپۍ درکوي۰دي پيسوته مالي خدمت يا کمک واي،دا روپۍ کيدايسي يو اندازه نوي داپديپوري اړه لري چي دکوم قانون په رڼا کي تاسي داپيسي اخلۍ.
له يو BÜMA, Aufenthaltsgestattung, له يو Ankunftsnachweis oder einer Duldung bekommen Sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
له يو Aufenthaltserlaubnis په چوکاټ کي کمک ترلاسه کوۍ سوسيال قانون SGBII. او داخيستلو دپاره ي بايدجوبسنټرته درخواستيورکړۍ L] هرکله چي دمنلو فيصله ترلاسه کړۍ. همداشان دصحي بيمي کارت بيمي کارتهم درکولکيږي البته دروغتياي خدمتونو دپاره.
وپوښتۍ دميګريشن دمشوري ځاي.

څومره روپۍ راکولکيږي؟

- ـ په لومړه ني تمځايکي
په لومړه ني تمځايکي تاسوته کمي روپۍ ۵۴يورو درکولکيږي،خو په څنګکي دکټ اوخوراکه هم درکولکيږي،دا۵۴يورو نقدي درکوي اويا دچيپ کارت په شان۰دڅشي داخيستلو دپاره بياد دي کارت نه روپۍ ګرزولي کيږي۰که د دي چيپ کارت له لياري د سودا پيسي نسۍ ورحسابولاي Regierungspräsidium شکايت وکړۍ۰د ديلپاره وپوښتۍ دمشوري ځاي.

- ـ په ولسوالۍ او ولايت کي
تاسوته خوراک،څښاک ،جامو،بوټ او دپاکي نظافت دضرورياتو داخيستلو دپاره روپۍ درکولکيږيهمداشان دتفريحي وخت، ترانسپورتي وسايلوکي دتګ او تيليفون لپاره پيسي درکولکيږييو يوازي شخصته ۳۵۴يورو ديوي مياستي دپاره ورکولکيږي،دميړه اوشځي جوړه اويا کور نۍ ته هم ورکولکيږي،خو داپديپوري اړه لري چي کور نۍ څومره لويه ده۰ کله کله کيدايسي دا روپۍ ټولي نغدي ورنکړي يو برخي شيان درکړي Sachleistung. تاسو فکر کوي ،چي کمي روپۍدرکولکيږي؟ وپوښتۍ دمشوري ځاي.
له۱۵مياستو نه وروسته په المانکي ليږ ډيري روپۍ درکولکيږي۰.
۰کله چي تاسو کارکوۍ اوروپۍ ګټۍ سوسيال امت بيا کم کمک کوی.

روغتياي خدمت

که تاسوناروغ سۍ کولايسۍ يو ډاکتر يا ډاکتريته ورسۍ خود ديلپاره کرانکينشاينته ضرورت لرۍ Krankenschein. په سوسيال امت کي پوښتنه وکړۍچي په کوم ځايکي هغه ترلاسه کولايسۍ.
که تاسوټکرکړۍ وي اويا هم عاجل تداويته ضرورت ولرۍ،کولايسۍ ډاکتر او يا يوروغتونته ولاړسۍ۰ .
ديو تعداد تداوي دپاره بايد درخواستي ورکړۍدسوسيال امت نه پوښتنه وکړي چي دا څرنګه وکړۍ،ځکه د بعضو تداويګانو مصرف نه ورکوي۰که دتاسو تداوي رٙد کړي اوتاسو ورسره موافق نه ياست،کولايسۍ تجديدي پري وکړۍ.
وروسته له ۱۸ مياستو په المانکي دصحي بيمي کارت درکولکيږي دصحي بيمي کارت. بيا کرنکينشاينته ضرورت نلرۍ۰.
نلرۍ۰تا سو په المانکي کولايسۍ روانشناس،روانشناسيته روانشناس،روانشناسيته هم ورسۍ.روانشناس،روانشناسي سته چي محاجيرين تداوي کوي اودوۍ اکثرپه ګډه په يومرکزکي کارکوي باف-مرکز واي په لاندي ويب پاڼه جدول کي دالمان دټولو داسي مرکزونو جدول سته

نور خدمتونه

په قانونکي دا لغات سته „نور خدمتونه“. فرض که دڅشي حصاب ورنکړي ،کولايسۍ سوسيال امت ته ي درخواستي ورکړۍ، کيدايسي چي هغوي داومني اوياي رٙد کړي. پوښتنه وکړۍ دمشوري دځاينه .

دلاسنيوني ،کمک کمول

سوسيال امت کولايسي دتاسو روپۍ درکمي کړي خو بايد ورته دلايل ولري د ديلپاره هغوۍ بايد تاسوته ليک دروليږي چي پکي دپيسو دکمولو دلايل ذکر سوي وي۰تاسي کولايسۍ چي دکمولو په صورت کي تجديدي نظر وکړۍ وکړۍ پوښتنه وکړۍ د مشوره تي ځاينه.

ډير معلومات

په لانديسايت کي په ډير معلومات تر سره کولايسۍ ProAsyl. په الماني او انګريزي ژبه