موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

دهغوخلکودپاره معلومات چي د متمين اوبا امنه هيواد دي

دالمان حکومت،پدي نظر دۍ چي ستاسو پلرنۍ هيواد امنيت لري۰مګر ډيرخلک په المانکي بيا واي چي تاسو دتيښتي کافي دلايل لرل.
که تاسي له داسي هيوادنه رازۍ چي المان هغه په امن اومطمين بولي،بايد ډير غښتلي دلايل ولرۍ چي هلته تاسو په امن نه ياست،مګردامشکله ده

لاندي هيوادونه با اٙمنه هيودونه بلل کيږي

ظاهري البانيا،بوسنيا،ګانا،مقدونيا،مونتينيګرو،سينيګال،سربيا اوکوسوو اوکيدايسي بدلون ومومي۰. په اوفينتهالتس ګيزتس کي ليدلايسۍ چي دا اوس کوم هيوادونه پکي رازي.

تحقيق

داعبارت له تحقيق انترويو. نه ده،اودتاسو دپاره نظروبل چاته سخته ده.

انترويو ډيره مهمه ده اوځان ښه ورته اماده کړۍ . په لاندي سايتکي واړه کتابونه سته چي تاسي asyl.net asylindeutschland.de ورباندي تيارۍ نيولايسۍ پوښتنه وکړۍ دمشوري ـ دځاينه اوورته وواياست, چي دانترويو دپاره کمک ته اړتيا لرۍ.
تاسي بايد داثبوت کړايسۍ چي تر تعقيب لاندي ولۍ،المان فکرکوي چي تاسي په خپل پلرني هيوادکي ترتعقيب لاندي نه ولۍ۰توجه وکړۍ چي دتښتيدو ټول دلايل مو ورته وواياست داستاسو حق دۍ!

مخکي درديدو تر فيصلي تاسي ايستل کيداي نسۍ

رٙدکيدل

تاسو شايد روښانه بي دليله offensichtlich unbegründet رٙدسوي ياستۍ،که غواړۍ دعوه وکړۍ بايد دبيرته ايستلو پرضدهم درخواستي ورکړۍ اوپه لاندي سا يتکي aktiv.fluechtlingsrat-bw.de د دعوي دپاره نمونه سته دعوي und den Antrag auf aufschiebende Wirkung. دعوي دمخته وړلو دپاره وکيل ـ وکيليته ضرورت لرۍ وکيل ـ وکيليته. خبري وکړۍ دمشوري - دځاي سره, ايا ارزي چي په وکيل مصرف وکړۍ۰.
۰تاسو يوازي هغه وخت چانس لرۍ چي خاص شرايط ولرۍ

خاص قوانين

په المانکي دهغو خلکو لپاره چي داٙمنو هيوادونه راځي اوندي منل سوي قوانين سته۰

دکاربنديز
که تاسو رٙد سوي ياست، دکاربنديز هم درکولکيږي اوپرضدي متاسفانه هيڅ نسۍ کولاي۰ که د۲۵،۱۰،۱۵نه وروسته راغلي ياست،بيا نودپناهنده ګي د څيړه لو په پروسه کي هم دکاربنديزدرباندي لګولکيږي.

دژبي کورس
يوشمير دژبي کورسونه ستهمګردخاصو مهاجرګروپونو لپاره۰.

اوسيدل
شايد په ايرست اوفناميريښتونګ کي Erstaufnahmeeinrichtung (EA) پاتي سۍ. اوکيدايسي دي نومولۍ ځايته مو EAE وليږي .

داوسيدودساحي - پا بندي
که تاسو په EA اويا EAE ياست دهغي ولسوالۍ نه لري نسۍ تلای،اوکه ولاړسۍ جريمه کيږۍ .
داجريمه ډيره لوړه ده پوښتنه وکړۍ ،دمشوري ـ دځاينه.

اينده - امکانات

په المانکي دتاسو لپاره قوانين ديرسخت اوجديدي۰تاسو بايدزرفکروکړۍ چي څه امکانات لرۍ په لاندي ۵او۶کپيتل کي وګورۍ Nach der Ablehnung des Asyl-Antrags - Rechtshilfe und weitere Perspektiven und Aufenthaltsbeendigung und Abschiebung اوځانته معلومات ترلاسه کړۍ . په لاندي سايتکي کولايسۍ aktionbleiberecht.de دبيرته ليږلوپهکله ډير مهم معلومات ترلاسه کړۍ۰که تاسو په خپله خوښه بيرته ځۍ اونورامکانات نلرۍ،پديصورت کي ورسۍ دبيرته تګ دمشوري ـ ځايته.

دکارويزه
که تاسو دالبانيا،بوسنيا،کوسو،مقدونيا،مونتينيګرو اوسربيا نه رازۍ،شايد په اسانۍ سره دکارويزه ترلاسه کړۍ۰خوداپيچلۍ کاردی اوپه ليږمواردو کي ممکن ده۰تاسو بايد يو کارورکونکۍ پيداکړۍ،چي له تاسوسره دکار ښه تړون امضا کړي۰تاسوته يوازي په هغه صورتکي دکار ويزه درکولکيږي چي په۲۴مياستوکي مو دپناهنده مرستي نوي Asylbewerberleistungen ترلاسه کړي،نزدي معلومات په لاندي پاڼه يا سا يتکي ترلاسه کولايسۍ Flüchtlings-Rat Baden-Württemberg.
پوښتنه وکړۍ دمشوري ـ له ځايه .
دخارجيانو دپاره مسولين کله کله واي چي المانته بيرته راتګ اسانه دۍ مګر اکثر ډير دروندوي