موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

دهغوخلکودپاره معلومات چي د متمين اوبا امنه هيواد دي

دالمان حکومت،پدي نظر دۍ چي ستاسو پلرنۍ هيواد امنيت لري۰مګر ډيرخلک په المانکي بيا واي چي تاسو دتيښتي کافي دلايل لرل.
که تاسي له داسي هيوادنه رازۍ چي المان هغه په امن اومطمين بولي،بايد ډير غښتلي دلايل ولرۍ چي هلته تاسو په امن نه ياست،مګردامشکله ده

لاندي هيوادونه با اٙمنه هيودونه بلل کيږي

ظاهري البانيا،بوسنيا،ګانا،د مقدونیې جنوب،مونتينيګرو،سينيګال،سربيا اوکوسوو اوکيدايسي بدلون ومومي۰. په اومحاجرتی قانون کي ليدلايسۍ چي دا اوس کوم هيوادونه پکي رازي.

تحقيق

داعبارت له تحقيق انترويو. نه ده،اودتاسو دپاره نظروبل چاته سخته ده.

انترويو ډيره مهمه ده اوځان ښه ورته اماده کړۍ . په لاندي سايتکي واړه کتابونه سته چي تاسي asyl.net hier. پام وکړی چی دا یو مثال دی, د هغه سوالونو نه چی ډیر پوښتنه شوی دې. امکان لری چی بل سوالونه تاسونه هم پوښتنه وشې. تر ټولونه مهم دا ده چی, تاسو هر مهم شې قصه وکرې, که تاسونه سوال هم به ونه شې. ووایې چی ولې خپل وطن ته تښتیدلی یست, او سه به وشې که چیری تاسو بیرته ولار شې. [newTab][text] asylindeutschland.de ورباندي تيارۍ نيولايسۍ پوښتنه وکړۍ دمشوري ـ دځاينه اوورته وواياست, چي دانترويو دپاره کمک ته اړتيا لرۍ.
تاسي بايد داثبوت کړايسۍ چي تر تعقيب لاندي ولۍ،المان فکرکوي چي تاسي په خپل پلرني هيوادکي ترتعقيب لاندي نه ولۍ۰توجه وکړۍ چي دتښتيدو ټول دلايل مو ورته وواياست داستاسو حق دۍ!

مخکي درديدو تر فيصلي تاسي ايستل کيداي نسۍ

رٙدکيدل

تاسو شايد روښانه بي دليله offensichtlich unbegründet رٙدسوي ياستۍ،که غواړۍ دعوه وکړۍ بايد دبيرته ايستلو پرضدهم درخواستي ورکړۍ اوپه لاندي سا يتکي aktiv.fluechtlingsrat-bw.de د دعوي دپاره نمونه سته دعوي und den Antrag auf aufschiebende Wirkung. دعوي دمخته وړلو دپاره وکيل ـ وکيليته ضرورت لرۍ وکيل ـ وکيليته. خبري وکړۍ دمشوري - دځاي سره, ايا ارزي چي په وکيل مصرف وکړۍ۰.
۰تاسو يوازي هغه وخت چانس لرۍ چي خاص شرايط ولرۍ

خاص قوانين

په المانکي دهغو خلکو لپاره چي داٙمنو هيوادونه راځي اوندي منل سوي قوانين سته۰

دکاربنديز
که تاسو رٙد سوي ياست، دکاربنديز هم درکولکيږي اوپرضدي متاسفانه هيڅ نسۍ کولاي۰ که د۲۵،۱۰،۱۵نه وروسته راغلي ياست،بيا نودپناهنده ګي د څيړه لو په پروسه کيهم دکاربنديزدرباندي لګولکيږيشاید دی راجستر کیدو دی اولیه په مرکز کی پاتی شي د هغه کورنیو ته چی ماشوماني ۱۸ نه پورته وي دی اعتبار وړر ندی.هغه کورنی چی ماشومانی تر ۱۸ لاندی دي کوی شی چی له ۶ میاشتو نه ورسته له اولیه راجستر مرکزونو نه خپل دی اوسیدو ځای ته تغیر ورکړي، دا شرایط هغه کسانو الپاره هم دی چی له یو امن هیواد نه راغلې که چیری تاسو له ۱۸ نه واړه ماشومان لري او ۶ میاشتو د اولیه راجستر په مرکزونو کی مو وخت تر کړیی نو کولي شي چی بل ځای ته نقل مکان وکړي، دی معلومات لپاره دی مشورتی مرکزونو نه سوال وکړي.دی بادنورتمبرګ دی پناه غوښتونې انترنتی پاڼې نه کولی شی چی دی معلومات ورقه تر لاسه کري.او یو مثال دی هغه کورنې لپاره چی له یوه امن هیواد نه راغل دي او له ۶ میاشتو را په دی خوا په المان کی اوسیګي. معلومات ورقه und eine یو مثال. تاسو کولی شي چی له ټولنیز مرسته کونکی نه یا هم دی خپل دی پروسئ مسول نه دی مرستی غوښتنه وکړي. .

دژبي کورس
يوشمير دژبي کورسونه ستهمګردخاصو مهاجرګروپونو لپاره۰.

اوسيدل
شايد په ايرست اوفناميريښتونګ کي Erstaufnahmeeinrichtung (EA) پاتي سۍ. اوکيدايسي دي نومولۍ ځايته مو EAE وليږي .

داوسيدودساحي - پا بندي
که تاسو په EA اويا EAE ياست دهغي ولسوالۍ نه لري نسۍ تلای،اوکه ولاړسۍ جريمه کيږۍ .
داجريمه ډيره لوړه دهدی خپلی دی یوه تعین شوی دی محدوده دی پاتی کیدو په باره کی دی مهاجرتی مشوری نه لا زیاتو معلومات له پاره پوښتنه وکړۍ ،دمشوري ـ دځاينه.

اينده - امکانات

په المانکي دتاسو لپاره قوانين ديرسخت اوجديدي۰تاسو بايدزرفکروکړۍ چي څه امکانات لرۍ په لاندي ۵او۶کپيتل کي وګورۍ لاندي سايتکي und لاندي سايتکي او اوځانته معلومات ترلاسه کړۍ . په لاندي سايتکي کولايسۍ aktionbleiberecht.de دبيرته ليږلوپهکله ډير مهم معلومات ترلاسه کړۍ۰که تاسو په خپله خوښه بيرته ځۍ اونورامکانات نلرۍ،پديصورت کي ورسۍ دبيرته تګ دمشوري ـ ځايته.

دکارويزه
که تاسو دالبانيا،بوسنيا،کوسو،مقدونيا،مونتينيګرو اوسربيا نه رازۍ،شايد په اسانۍ سره دکارويزه ترلاسه کړۍ۰خوداپيچلۍ کاردی اوپه ليږمواردو کي ممکن ده۰تاسو بايد يو کارورکونکۍ پيداکړۍ،چي له تاسوسره دکار ښه تړون امضا کړي۰تاسوته يوازي په هغه صورتکي دکار ويزه درکولکيږي چي په۲۴مياستوکي مو دپناهنده مرستي نوي Asylbewerberleistungen ترلاسه کړي،نزدي معلومات په لاندي پاڼه يا سا يتکي ترلاسه کولايسۍ لاندي پاڼه يا سا يتکي ترلاسه.
پوښتنه وکړۍ دمشوري ـ له ځايه .
دخارجيانو دپاره مسولين کله کله واي چي المانته بيرته راتګ اسانه دۍ مګر اکثر ډير دروندوي