موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

د پناه غوښتني ـ منل

دزړه له کومي نيکمرغي۰تاسو منل سوي ياست،کله چي تاسو په المانکي ومنل سۍ بيا دمنلو فيصله ترلاسه کوۍ فيصله. دمنلو فيصله يو ليک دۍ له (BAMF), په ديکي ټول معتبر معلومات سته،په سرد دي له لاندي ځاينه تزکيره هم درکولکيږي Ausländerbehörde. په المانکي دمنلو۴مختليف ډولونه سته،داچي تاسي کومه يوه لرۍ،دمنلوپه فيصله کي نويشته دي .
،تاسو اوس ترمخکينه ډير حقوق لرۍ۰که مشوريته اړتيا لرۍلاندي ځايتهMigrationsberatungs-Stelle ورسۍ.

د منلو ډولونه

په المانکي دمنلو۴ډولونه سته،کوم ډول ي تاسي لرۍ دمنلو په فيصله کي مو وګورۍ.

منلي پناهنده او يا دمهاجر موقف
که تاسو دمنلي پناهنده او يا دمهاجر موقف ولرۍ , بيا لاندي سند درکوي Aufenthaltserlaubnis او یو blauen Flüchtlingspass. دتمکيدو سند د۳کالو دپاره ده لهغه وروسته لاندي سند نيدرلسونګس ايرلاوبنيسدرکولکيږي. تفتيش کوي چي اياتاسود تمکيدو لپاره شرايط موجود دي کنه،که موجودوي، بيا نو له۵کلونه د دايمي پاتيکيدو حق لرۍ.
که تاسو دمنلو فيصله لرۍ کولايسۍ درخواستي دکورنۍ درايوځايکولو ورکړۍ.

دا درخواستي بايد د۳مياستو په لړکي وکړۍ،ميګريشن دمشوري له ځايه سره خبري وکړۍ ميګريشن دمشوري له ځايه.


ترڅوچي تاسي خپله پيسي نه ګټۍ،جوبسنتر پيسي درکوي Job Center. هرکله چي مو دمنلو فيصله ترلاسه کړه جوبسنتر ته لاړسۍ اود کمک Sozialleistungenدرخواستي ورکړۍ . تاسو کولايسۍ اوبايد په انټيګريشن کورس کي Integrationskurs ګډون وکړي.
که مشکلات لرۍ،بيا له ميګريشن د مشوري له ځاينه پوښتنه وکړۍ .

بين المللي سوبسيديرَ ر ملاتړ
که تاسو بين المللي سوبسيديرَ ر ملاتړولرۍ د ۱ کال له پاره دپاتيکيدو اجازه درکولکيږي ،لهغه نه وروسته کيدايسي دا اجازه Aufenthaltserlaubnis د۲کالو دپاره تمديد سي. دمهاجرينو زرغون پاسپورت نه درکوي دمهاجرينو زرغون پاسپورت. تاسو کولايسي اول له ديغي نيټينه ۱۶،۳،۲۰۱۸وروسته دکورنۍ ديو ځايکيدو درخواستي ورکړي.
ورکړي۰ترڅوچي پيسي ګټۍ جوبسنتر پيسي ورکوي،کله چي دمنلوفيصله ترلاسه کړۍ بايد جوبسنتر ته لاړسۍ او دمره ستي اخيسټو درخواستيورکړۍ تاسو کولايسۍ اوبايد په انتيګريشن کورس کي برخه واخلۍ،تاسو نسۍ کولاي په خپل سر کډه وکړۍ، که غواړۍ کډه وکړۍ بيا نو ميګريشن مشورتي ځايته لاړسۍ ميګريشن مشورتي ځاي.

ميلي ايستل بنديزـ ناسيونالي ابشيبس فربوت
که ناسيونالي ابشيبس فربوت پيشکش کړۍ، بيانو د۱کال تمکيدو اجازه Aufenthaltserlaubnis درکولکيږي. له هغه نه وروسته کيدايسي اوږده سي،او دپناهنده زرغون پاسپورت نه ورکولکيږي.
که غواړۍ کورنۍ موالمانته راولۍ بيا نو بايد ډير شرطونه پوره کړۍ دميګريشن مشوري ځا يته لاړسۍ دميګريشن مشوري ځا ي.
تر څوچي پيسي ګټۍ ،جوبسنتر پيسي درکوي هغه وخت چي دمنلو فيصله ترلاسه کړۍ، بايد جوبسنتر ته لاړسۍ اودمرستي اخيستو غوښتنه وکړۍ کولايسۍ په اينتيګريشن کورس کي برخه واخلۍ۰نسۍ کولاي په خپل سر کډه وکړۍ، که غواړۍ کډه وکړۍ بيا نودميګريشن مشوري ځايته ورسۍ دميګريشن مشوري ځاي.

د دعوي امکانات

BAMF دفيصلي پرضد کولايسۍ دعوه وکړۍ ،دعوه کول کله کله ارزي خو دا ډيره مهمه ده چي تاسي زر فيصله وکړۍ اکثران د۲اونيو په ترڅ کي بايد دعوه وکړۍ،له هغه وروسته بيا نور امکان نلري دميګريشن دمشوري ځاينه مشوره واخلۍ, ايا په دعوه کولو ارزي ،که دعوه وکړۍ بيا نو ضرورت لرۍ وکيل/وکيليته.

تاسود دعوا په صورت کي خپله تراوسه دتمکيدو موقف له لاسه نه ورکوۍ .

کورنۍ سره يوځايکول

که دپناهنده ګۍ منل او يا دمهاجر موقف ولرۍ ،تاسو دخپل اصلي کورني د ادغام کيدو حق لري اصلي کورنۍ راوغواړۍ.

دمنلود فيصلي نه وروسته د۳مياستو په لړکي تاسي بايد دا غوښتنه وکړۍ.


تاسوبايد دکورنۍ دراغوښتلو دمعقول ضرب العجل ښوولو سره درخواستي ورکړۍ اوداغوښتنه دالمان سفارت ته په خپل پلرني هيواد يا ګاونډي هيوادکي دخارجيانودپاره مسولينوته ورکړۍ. مشوره واخلۍ دميګريشن دمشوري ځا.
که تاسو دسوري نه رازۍ نوپه لاندي ويب پور Webportal پورتالکي چي په عره بي او الماني ژبه ده درخواستي ورکړۍ. تاسو بايد په اخيرکي دويب پورتال ټول فورمونه چاپ کړۍ اودالمان سفارت ته ي فاکس يا مايل کړۍ.
که چيري تاسي بين المللي سوبسيديرار ملاتړ ولرۍ بيا نو دفاميل اد غام کول ممکن ليکن دير مشکل ديد يوي مشورتی ځای د پناه غو ښتونکو لپاره سره خبره وکړي.

اينتيګريشن کورس

اوس کولايسۍ په اينتيګريشن کورس کي برخه واخلۍ که په الماني کم پوهږۍ بيا نو بايد برخه پکشي واخلۍ، که د جوبسنټر نه پيسي اخلۍ دا کورس درته مفت دۍ، دمشوري دځاينه پوښتنه وکړۍ دمشوري دځاينه, چي چيري داکورس سته

اوفينتحلتس فرفيستونګ ـ دپاتيکيدو ټينګول

دتاسو په پاسپورتکي ثبت ده چي څومره وخت پاتيکيدايسۍ اوکه داوخت پوره سوۍ وي بيا نو, BAMF تفتيش کوي چي کيدايسي تمديد سي او يا دتمد يد لپاره کوم دليل يا کوم خاص دليل لرۍ.
لرۍالبته په المانکي له۵کلونه وروسته کولايسۍ په بل اروپاي هيوادکي ژوند او کاروکړۍ ، تردينه مخکي ډيرکم داسي کيدايسي۰همداشان کيدايسي نيدرلاسونګس ايرلاوبنيس ترلاسه کړۍ چي موٙقتي ندۍ،ترلاسه کولودپاره ي بايد په الماني ښه وژغيدايسۍ اوکاروکړۍ،که داسند ترلاسه کړۍ او يو تعداد نور واجيبات پوره کړۍ ،بيا کولايسۍ دالماني تاعبيت درخواستي ورکړۍ که پوښتنه لرۍ ورسۍ دميګريشن دمشوري ځايته.