موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

دهغو مهاجرينو لپاره معلومت چي خاص لاسنيونيته اړدي

اروپاي ټولني داسي ثبت کړي،چي يوشميرخلک دخاص لاسنيوني اړدي چي په هغوکي بي بدره ګي ماشومان،معيوب خلک،خلک چي سخته رواني اوځاني ناروغۍ ولري،ټنډه،بي سرپرسته اوتر۶۵کلونه لوړڅوک رازي۰

مخصوص حقوق

تاسو بعضي خاص حقوق لرۍ۰کله کله کولايسۍ ډيري روپۍ ترلاسه کړۍ پوښتنه وکړۍ۰ دمشوري - دځاينه. ډيري روپۍ لاندي چاته ورکول کيږي :

- ټنډه اومور دنوي زيږيدلي ماشوم سره دخاصي اړتيا دپاره کولايسي لاندي قانون پراساس لايستونګ نخديم اذولبيوربرلايستونګسګيزيتس درخواست کړۍ۰په قانونکي دوُخنيريرين لغات سته

- ـ درواني اوځاني مريضۍ سره کسان دخاصي اړتيا دپاره کولايسي د لاندي قانون پراساس لاندي قانون پراساس درخواست کړۍ.

- تر۱۸کلونه ټيټ ماشومان دخاصي اړتيا دپاره کولايسي د لاندي قانون پراساس لاندي قانون پراساس درخواست کړۍ.

زده کړه - اودبرخي غوټه
د۱۸کلونه ټيټ ماشومان کله کله تر۲۵کلونو پوري کولايسي دزده کړي - اودبرخي غوټي beim Sozialamt درخواستي ورکړي۰دلته تاسوته دماشوم دښونځي او هوبي په خاطر مالي مرسته درکولکيږي

ځاي ورکول
دخاص لاسنيوي اړکسانوته بايد داوسيدو خوندي ځاي ورکړسي دادبادينورتيمبرګ دمهاجرو داخيستلوپه قانونکي سته دمهاجرو داخيستلو قانونکي. متاسفانه ډيرۍ دخاص لاسنيوني مهاجرين په سرد دي هم دنورمالو مهاجرينو په ځايکي اوسي.
پوښتنه وکړۍ دمشوري - دځاينه .

بي بدره ګي ماشوم

دتاسوعمر۱۷کاله دۍ؟په المانکي بي موراپلاره ياستۍ؟بيا نو بي بدره ګي ماشوم ياست۰چي خاص حقوق لرۍ پوښتنه وکړۍ دمشوري - دځاينه oder das Jugendamt.