موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

ځايپرځاي کول او اوسيدل

که تاسي په المانکي اذول ـ ګيزوخ ولرۍ, اول بايدپه يو ټاکل سوي ځايکي واوسيږۍ داپدي معني چي په دي ځايکي داوسيدومکلفيت لري،په يوازنيو حالتو کي کولايسۍ بل کورته کډه وکړۍ.
که تاسو اوفينتهالتس ايرلاوبنيس ولرۍ, کولايسۍ هروخت په شخصي کورکي ووسۍ اوکه غواړۍ کډه وکړۍ بايد BAMF ته هروخت خپل نوۍ پته ورکړۍ په لاندي سايتکي aktiv.fluechtlingsrat-bw.de پيشنويس موندلايسۍ Vorlage.

داوسيدو اولنۍ – ځای

په شروع کي تاسي بايد په Erstaufnahme-Stelle (EA) ووسۍ. کله کله دلته دلنډ وخت دپاره اوکله کله داوږد وخت دپاره اوسۍ، د۶مياستو وروسته تاسو بايد دبادينورتيمبيرګ يوولايت ته کډه وکړۍ،تاسو داولايت خپله نسۍ خوښولاي۰.
که غواړۍ چي يوټاکلسوي ولايت ته وليږدولسۍ بايد ډير ژر دحکومتي رياست کارکونکوته دحکومتي رياست (RP) داوسيدوپه اولني ځايکي وواياست ۰ښه به داوي په الماني ژبه ليک نوشته کړۍ اوداپکي واضح کړۍ چي چيري غواړۍ اوولي غواړۍ،که مرستي ته اړتيا لرۍ پوښتنه وکړۍ دمشوری - دځاينه.
که تاسو د داسي هيوادنه راځۍ چي المان هغته„با امنه هيواد واي“ بيا نو بايد دخپلي پناهنده ګي دلړۍ تراخيره داوسيدو ـ په اولني ځايکي ووسيږۍ
که چیری تاسو یوه نا امن هیواد نه راغلی یاست او ۶ میاشتونه زیاد پو المان کی یاست او یو ځای نه بل ځای ته کده کول غواریی لطفا دی محاجرتی دی مشوری بخشونو سخه پوشتنه وکری . دا‌ هغه ورنیو لپاره ده, چی ۱۸ کلونه ټیت ماشومان لرې. هغه کورنی چی ۱۸ کلونه ټيت ماشومان لری, کولی شی چی ۶ میاشتونه باد, د لمری راجستری ځای سښه کډه وکری. همدا شان هغه کورنیو چی آمن ملکونونه راغلی دې
که چیرې تاسو ۱۸ کلونه ماشومان لری او ۶ میاشتونه ډير یو راجستری لمړی ځای کی یست, نو یو مشورتی ځای نه پوښتنه وکری, که غواری چی کډ وکری. د بادنورتمبرک پناه غوښتونکو شورا په انترنتی صفهې کی کولی شی یو د معلومات پاڼه تر لاسه کری. معلومات پاڼه او یو. مثال او یو مثال هغه کورنیوته چی آمن ملکونونه راغلی دی او ۶ میاشتونه دیر المان کی دی.

انتقال

له يو ټاکل سوي وخت نه وروسته کولايسۍ داوسيدو اولني – ځاینه کډه وکړۍ،اويو ولايت ته موليږي،معمولا سرويس موټر درته رازي اوتاسي ورپورته کيږۍ چي يو ولايت ته موانتقالوي،دانتقال دپاره دليک په واسطه وخت درته ټاکلګيږي اوياهم جدول درته را ځوړندوي،دانتقال ځاي ياولايت تاسو نسۍ ټاکلۍ.
۰که غواړۍ کوم ټاکلي ځايته انتقال سۍ ډيرزربايد د حکومت رياستي کارکونکوته وويلسي Regierungspräsidiums (RP) البته داوسيدو ـ په اولني ځايکي . ښه به داوي په يوه ليک کي نوشته کړۍ چي چيرته غواړۍ اوولي غواړۍ داليک بايد په الماني وي،که مرستي ته اړتيا لرۍ پوښتنه وکړۍ دمشوري ـ له ځاينه.

دګډي ـ اوسيدني ځاي

په ولايت کي تاسي دګډي ـ اوسيدني په ځاي کي وسيږۍ،خوډيرليږ به داسي پيښيږي چي په کورونوکي ووسي دګډي ـ اوسيدني ځاي فرق کوي۰معمولان د ډير کټونه ـ خونه وي چي پخلنځۍ اوحمام مو دنورو خلکوسره په ګډه وي۰وروسته له۲۴مياستونه کولايسۍ هروخت لدي ځاينه کډه وکړۍ.
کله کله کولايسۍ مخکي کډه وکړۍ دمثال په توګه کمو دپناهنده ګي لړۍ ختمه سوي وي او تاسو خاص پشتوانيته خاص پشتوانيته ضرورت لرۍ اويا کارکوۍ نه پوښتنه وکړۍ دسوسيال امت.

وروستۍ – ځايپرځايکيدل


- داوفينتهالتس ګيشتاتونګ او دولدونګ په درلودلوسره
که تاسو دګډي ـ اوسيدني په ځايکي نوربايد ونه وسۍ بيا نو انشلوس ـ اونتربرينګوګ ته راځۍ،اوس کولايسۍ چي په شخصي کورپسي وګرزۍ کي کرايه نسۍ ورکولاي سوسيال امت هغه ورکي . سوسيال امت دکراي دپاره ليږ روپۍ ورکوي،که کرايه لوړه وي نسۍ کولای هلته کډه وروکړۍ دسوسيال امت نه پوښتنه وکړۍ , چي دڅومره کراي دپاره کور کرايه کولايسۍ۰تاسو کولايسۍ په خپل ولايت يا ولسوالۍ کي په کور پسي وګرزۍ۰که موکورپيدا نکړ،بيا سوسيال امت تاسوته ځاي درکوي،تاسوته ليک درليږي چي چيري کډه وکړۍ،هلته تاسوته يوه کوټه دوروستي ـ ځايپرځايکيدو په ځايکي درکوي،که ورسره موافق نه ياست کولايسۍ تجديدي نظر پري وکړۍ . د دي په خاطر پوښتنه . وکړۍ دمشوري ـ دځاينه.

- بلي ولسوالۍ ته کډه کول
که تاسو د تمکيدواجازه يعني اوفينتهالتس ايرلاوبنيس ونلرۍ تنها په هغه ځايکي به اوسۍ چي ورته راوستي ياست،که غواړۍ بلي ولسوالۍ ته کډه وکړۍ بايد دخارجيانودپاره دمسولينو دفترته درخواستي ورکړۍ چي که تاسو د تمکيدواجازه يعني اوفينتهالتس ايرلاوبنيس ونلرۍ تنها په هغه ځايکي به اوسۍ چي ورته راوستي ياست،که غواړۍ بلي ولسوالۍ ته کډه وکړۍ بايد دخارجيانودپاره دمسولينو دفترته درخواستي ورکړۍ چي Umverteilungs-Antrag. Sتاسو بايد دلايل پکي نوشته کړۍ،چي ولي غواړۍ هلته کډه وکړۍ،اکثرداسي درخواستي ردکيږي،که دتاسو اصلي کورنۍ په بله ولسوالۍ کي ژوند کوي،بيا دا درخواستي منل کيږي پوښتنه وکړۍ دمشوري ـ دځاينه.

ـ داوفينتهالس ايرلاوبنيس سره
تاسو کولايسۍ په کور پسي وګرزۍ، کي کرايه نسۍ ورکولاي جوبسنتر هغه ورکوي جوبسنتر. لوړه وي جوبسنترليږ کرايه ورکوي،که کرايه. نسۍ کولاي ورکډه سۍ لاندي ځايونه وپوښتۍ سوسیال یا یو دمشوري دځاينه, څومره وي چي کرايه بايد تاسو کولايسۍ دالمان په هر ګوټ کي ووسۍ، پوښتنه وکړۍ دميګريشن دمشوري دځاينه ی سنگه تاسو دا کولی شی.
تاسي کولايسۍ دکور دحق درلودلو دپاڼي دميګريشن دمشوري دځاينه
دکور دحق درلودلودولتي،سوسيال کورونه دي ورکړۍ.

بلي ولسوالۍ ته کډه کول

که تاسو د تمکيدواجازه يعني اوفينتهالتس ايرلاوبنيس ونلرۍ تنها په هغه ځايکي به اوسۍ چي ورته راوستي ياست،که غواړۍ بلي ولسوالۍ ته کډه وکړۍ بايد دخارجيانودپاره دمسولينو دفترته درخواستي ورکړۍ چي که تاسو د تمکيدواجازه يعني اوفينتهالتس ايرلاوبنيس ونلرۍ تنها په هغه ځايکي به اوسۍ چي ورته راوستي ياست،که غواړۍ بلي ولسوالۍ ته کډه وکړۍ بايد دخارجيانودپاره دمسولينو دفترته درخواستي ورکړۍ چي. تاسو بايد دلايل پکي نوشته کړۍ،چي ولي غواړۍ هلته کډه وکړۍ،اکثرداسي درخواستي ردکيږي،که دتاسو اصلي کورنۍ په بله ولسوالۍ کي ژوند کوي،بيا دا درخواستي منل کيږي پوښتنه وکړۍ دمشوري ـ دځاينه.

دکور پلټنه

دبادينورتيمبيرګ په اکثر ښاروکي په سختي سره کور پيداکيږي،په لاندي سايتکي Fluechtlinge-willkommen.de کولايسۍ په ګډ کورپسي وګورۍ، پوښتنه وکړۍ دمشوري - دځاينه, چي څرنګه کور پيداکړۍ