Cookie ንጥቀም ኢና። ናትና ናይ ኢንተርኔት-ገጽ ብምጥቃምኩም፣ ናትና ናይ ዳታ - ምክልኻል መግለጺ ትቕበሉዎ ኣለኹም ማለት‘ዩ

Welcome
Small topic picture

መዕረፊ ከምኡውን ሰፈር

እንተድኣ ኣብ ጀርመን Asyl-Gesuch ጌርኩም፣ ቅድም ናይ ግድን ኣብ ሓደ ፍሉይ መዕረፊ ክትሰፍሩ ኣለኩም። እዚ ክኣ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ምስፋር (ምቕማጥ)-ግዴታ ይብሃል። ኣብ ገለ ጉዳያት ግን ኣብ ካልእ ገዛውቲ ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣንተድኣ ሓደ Aufenthaltserlaubnis ተዋሂብኩም፣ ናብ ሓደ ናይ ውልቂ ገዛ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። እንተድኣ ቀይርኩም ናይ ግድን ነቲ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ኩሉ ግዜ ኣድራሻኹም ክትሕብርዎ ኣለኩም!
ኣብዚ ዝስዕብ ናይ እንተርኔት ገጽ aktiv.fluechtlingsrat-bw.de እዚ ዝስዕብ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም aktiv.fluechtlingsrat-bw.de ናይ Vorlage

እታ Erstaufnahme-Stelle

እታ Erstaufnahme-Stelle ኣብ መጀመርያ ናይ ግድን ኣብ ውሽጢ Erstaufnahme-Stelle (EA) ክትቅመጡ ኣለኩም። ገለ ግዜ ንሓጺር ግዜ ኣብዚ ዝስዕብ ትቕመጡ EA። ገለ ግዜ ነዊሕ እዩ ዝወስድ። ድሕሪ እቲ ናይ መጀመርያ መቐበሊ-ቦታ ግድን ናብ ሓደ ወረዳ ናይ ባደን-ቩርተምበር(Baden-Württemberg) ክትቅይሩ ኢኹም። ደንጒዩ እንተተባህለ ናይግድን ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ናብ ሓደ ኣውራጃ ኣብ ውሽጢ ባደን-ቩርተንበርግ Baden-Württemberg ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም።
ናበይ ኣውራጃ ከምትኸዱ፣ ክትመርጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እንተድኣ ናብ ሓደ ውሱን ኣውራጃ ደሊኹም፣ናይ ግድን ቀልጢፍኩም ነቶም ሰራሕተኛታት ናይ Regierungspräsidiums (RP) ኣብቲ ናይ መጀመሪያ-መቐበሊ ክትነግርዎም ኣለኩም። ብዝብለጸ ደብዳቤ ጺሒፍኩም፣ ኣበይ ከምትደልዩን ንምንታይ ናብኡ ክትከዱ ከምትደዩን ግለጹ። እቲ ደብዳቤ ብጀርመን ክኸውን ኣለዎ። እንተድእ ሓገዝ ደሊኹም፣ ናብ ናይ ምኽሪ ኣካል (ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle
እንተድኣ ካብ ሓደ ሃገር ጀርመን ከምዚ ዝስዕብ „sicheren Herkunftsstaat“ ትጽውዖ። ከምቲ ጉቡእ ክሳብ መጨረሻ ናትኩም ናይ ዑቕባ-መስርሕ ኣብ EA ክትቅመጡ ኣለኩም።እንተድኣ ካብዘን ዉሑሳት መበቆል-ሃገራት „sicheren Herkunftsstaat“ ዘይመጻእኩም፣ከምኡ‘ውን ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መቐበሊ-ቦታ ትቕመጡ ሃሊኹም እሞ፣ካብኡ ክትወጹ እንተድኣ ደሊኹም፣ንናይ ምኽሪ ኣካላት ሕተቱ ኢኹም። ኣብ መጀመርያ ናይ ግድን ኣብ ውሽጢ Erstaufnahme-Stelle (EA) ክትቅመጡ ኣለኩም። ገለ ግዜ ንሓጺር ግዜ ኣብዚ ዝስዕብ ትቕመጡ EA። ገለ ግዜ ነዊሕ እዩ ዝወስድ። ደንጒዩ እንተተባህለ ናይግድን ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ናብ ሓደ ኣውራጃ ኣብ ውሽጢ ባደን-ቩርተንበርግ Baden-Württemberg ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም።
ናበይ ኣውራጃ ከምትኸዱ፣ ክትመርጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እንተድኣ ናብ ሓደ ውሱን ኣውራጃ ደሊኹም፣ናይ ግድን ቀልጢፍኩም ነቶም ሰራሕተኛታት ናይ Regierungspräsidiums (RP) ኣብቲ ናይ መጀመሪያ-መቐበሊ ክትነግርዎም ኣለኩም። ብዝብለጸ ደብዳቤ ጺሒፍኩም፣ ኣበይ ከምትደልዩን ንምንታይ ናብኡ ክትከዱ ከምትደዩን ግለጹ። እቲ ደብዳቤ ብጀርመን ክኸውን ኣለዎ። እንተድእ ሓገዝ ደሊኹም፣ ናብ ናይ ምኽሪ ኣካል (ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle
እንተድኣ ካብ ሓደ ሃገር ጀርመን ከምዚ ዝስዕብ „sicheren Herkunftsstaat“ ትጽውዖ። ከምቲ ጉቡእ ክሳብ መጨረሻ ናትኩም ናይ ዑቕባ-መስርሕ ኣብ EA ክትቅመጡ ኣለኩም።

እቲ ምቕያር (ትራንስፈር)

ድሕሪ ሓደ ፍሉይ ግዜ ካብ EA ክትወጹ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ሓደ ኣውራጃ ክትቅየሩ ኢኹም። ከምቲ ጉቡእ ካብዚ ተበጊስኩም EA ኣብ ሓደ ኣውቶቡስ ተሰቒልኹም ናብ‘ዚ ኣውራጃ ኢኹም ትውሰዱ። እቲ ቆጸራ ናይቲ ምቕያር ብደብዳቤ እዩ ዝመጻኩም፣ወይ ክኣ ዝተሰቕለ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ኣሎ EA። ናበይ ኣውራጃ ከምትኸዱ፣ ክትመርጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም።
እንተድኣ ናብ ሓደ ውሱን ኣውራጃ ደሊኹም፣ናይ ግድን ቀልጢፍኩም ነቶም ሰራሕተኛታት ናይ Regierungspräsidiums (RP) ኣብቲ ናይ መጀመሪያ-መቐበሊ ክትነግርዎም ኣለኩም። ብዝብለጸ ደብዳቤ ጺሒፍኩም፣ ኣበይ ከምትደልዩን ንምንታይ ናብኡ ክትከዱ ከምትደዩን ግለጹ። እቲ ደብዳቤ ብጀርመን ክኸውን ኣለዎ። እንተድእ ሓገዝ ደሊኹም፣ ናብ ናይ ምኽሪ ኣካል(ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle

እታ Gemeinschafts-Unterkunft (GU)

ኣብ ሓደ ኣውራጃ ከምቲ ግቡእ ኣብ ሓደ Gemeinschafts-Unterkunft (GU) ትነብሩ ከምኡ‘ውን ሳሕቲ ኣብ ሓደ ገዛ። እተን ናይ ሓባር-መቐበሊ ዝተፈላለያ እየን። ከምቲ ጉቡእ ናይ ብዙሕ ዓራታት-ክፍሊ‘ዩ ዘሎ። ክሽነን መሕጸብን ምስ ካልኦት ሰባት ኢኹም ትማቐልዎ። ድሕሪ 24 ኣዋርሕ ካብቲ ናይ ሓባር-መቐበሊ ክትወጹ (ትኽእሉ) ይግባኣኩም እዩ።
ገለ ግዜ ቀልጢፍኩም ካብ ናይ ሓባር-መቐበሊ ክትወጹ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት እንተድኣ ዑቕባ-መስርሕኩም ተወዲኡ፣ ንስኹም schutzbedürftig ኢኹም ወይ ትሰርሑ ኢኹም። ነዚ ዝስዕብ ሕተቱ ኢኹም Sozialdienst

እታ ናይ መላግቦ-መዕረፊት (ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ትሰጋገረሉ)

[break /] - መቐመጢ-ወረቐትን(Aufenthaltsgestattung) ከምኡ‘ውን ግዜያዊ ማለት-ክሳብ ካብ ጀርመን እትወጽእ ዝወሃብ ወረቐት(Duldung) ኣለኩም [/ strong] [break /] ከምኡ‘ውን እንተድኣ ኣብ ናይ ሓባር መቐመጢ-ገዛ ዘይትነብሩ ሃሊኹም፣ ኣብዚ ዝስዕብ መቐመጢ ትግዕዙ። ካብ ሕጂ ንድሓር ውልቃዊ ገዛ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም። እንተድኣ እቲ ክራይ ናይቲ ገዛ ክትከፍሉዎ ዘይትኽእሉ ኴንኩም እዚ ዝስዕብ ይኽፍለልኩም [[glossary] [term] '47 ','ti'[/ term] [text] Sozialamt [/ text] [/ glossary] ይኽፍለልኩ። እቶም ማሕበራዊ ሰበ-ስልጣን (Sozialamt) ዉሑድ ገንዘብ ጠራይ እዩ ዝኸፍል። ኣንተድኣ እቲ ገዛ ክቡር ኮይኑ ናብኡ ክትኣትዉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ነዚ ዝስዕብ ሕተቱ ኢኹም [link] [href]de/willkommen/beratungsstellen#chapter2[/href] [text] ማሕበራዊ ኣገልግሎታት [/ text] [/ link],ምእንቲ እቲ ክራይ ናይ‘ቲ ገዛ ክንደይ ከም ዝውድእ ክትፈልጡ። ኣብ ትነብሩሉ ከባቢ ጠራይ ኢኹም ሓደ ገዛ ክትደልዩ ዝግበኣኩም። እንተድኣ ገዛ ዘይረኸብኹም፣ ኣዚ ዝስዕብ እቶም ማሕበራዊ ሰበ-ስልጣን (Sozialamt) መዕረፊ ይህበኩም። ኣበየናይ ከባቢ ክትቕይሩ ከም ዘለኩም ደብዳቤ ክወሃበኩም እዩ።ናብቲ ናይ መላግቦ-መዕረፊ ቦታ ተባሂሉ ዝጽዋኦ(ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ትሰጋገረሉ) ሓደ ክፍሊ ክወሃበኩም እዩ። ኣንተድኣ በዚ ዘይተሰማሚዕኩም፣ ጥርዓን ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ን[link] [href]de/willkommen/beratungsstellen#contentBox[/href] [text] ናይ ምኽሪ ቤት-ጽሕፈታት ሕተቱ ኢኹም [/ text] [/ link]። [Break /] [break /] - ናብ ካልእ ከባቢ ምቕያር [/ strong] [break /] እንተድኣ መቐመጢ-ወረቐት ዘይብልኩም፣ ኣብ‘ቲ ከባቢኹም(Landkreis) ጠራይ ኢኹም ክትነብሩ ትኽእሉ፣ ናብቲ ድሕሪ‘ቲ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ዝተቐየርኩሞ ቦታ። እንተድኣ ናብ ካልእ ከባቢ ክትቅይሩ ደሊኹም፣ ናይ ግድን ሓደ ሕቶ(ምልክታ)ናብ ናይ ደቂ-ወጻኢ ሰበ ስልጣናት ከተቕርቡ ኣለኩም። እቲ ሕቶ ኽኣ [glossary] [term] '49 ','ti'[/ term] [text] Umverteilungs-Antrag [/ text] [/ glossary] ይበሃል። ናይ ግድን ምኽንያት ከተቕርቡ ኣለኩም ንምንታይ ክትቅይሩ ከምዝደለኹም። መብዛሕቱ እዋን እቲ ሕቶ(ምልክታ) ይንጸግ እዩ። እንተድኣ እታ ናትኩም ስድራ (ቀንዲ) [glossary] [term] '35 ','ti'[/ term] [text] (Kern-Familie) [/ text] [/ glossary] ኣብ ካልእ ከባቢ ትነብር ሃልያ፣መብዛሕትኡ ግዜ እቲ እተቕርብዎ ሕቶ(ምልክታ) ተቐባልነት ኣለዎ።ን[link] [href]de/willkommen/beratungsstellen#contentBox"> ናይ ምኽሪ ቤት-ጽሕፈት፣ሕተቱ ኢኹም [/ text] [/ link]። [Break /] [break /] - መቐመጢ-ወረቐት እንተድኣ ኣለኩም [/ strong] [break /] ናይ ግሊ ገዛ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም። እንተድኣ ክራይ ባዕልኹም ክትከፍልዎ ዘይትኽእሉ ኴንኩም [glossary] [term] '34 ','ti'[/ term] [text] እቲ ናይ ስራሕ-ማእከል(Jobcenter) ይኸፍለልኩም እዩ [/ text] [/glossary]። እቲ ናይ ስራሕ-ማእከል(Jobcenter) ዉሑድ ገንዘብ ጠራይ እዮም ዝኸፍሉ። እንተድኣ እቲ ክራይ ክቡር ኮይኑ እቲ ናይ ስራሕ-ማእከል(Jobcenter) ኣይከፍለልኩምን እዩ። ን[link] [href]de/willkommen/beratungsstellen#chapter2[/href] [text] ማሕበራዊ-ኣልግሎት [/ text] [/ link] ወይ [link] [href]de/willkommen/beratungsstellen#chapter3[/href] [Text] ናይ ስደተኛታት መኸርቲ ሕተቱ ኢኹም [/ text] [/ link], ክንደይ እዩ ናይ ገዛ ክራይ ዋጋ ንኽትፈልጡ? ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ምቕማጥ-ግዴታ፣ ማለት ኣብ ሓደ ናይ ከባቢ-ምምሕዳር (Gemeinde) ይወሃበኩም እዩ። እዚ ማለት ክኣ፣ኣብ ሓን‘ቲ ውስንቲ ከተማ ንክትነብሩ ክትግደዱ ኢኹም። ቅድሚ ናብ ሓደ ቦታ ናይ ምቕማጥ-ግዴታ ምቕባልኩም፣ ንምንታይ ኣብታ ፍልይቲ ቦታ ንኽትነብሩ ኣይትኽእሉን፣ምኽንያት ኣሎዶ የለን ንምፍላጥ፣ ናይ ግድን ክትሕተቱ ኣለኩም። ንኣብነት እታ እትቕመጥዋ ዘለኹም ከተማ ንናትኩም(Integration) ባህልን ንምድን ቋንቋን ናይቶም ደቂ-ዓዲ ፈሊጥካ ተማሳሲልካ ናይ ምንባር ዕድል ምስ ዘይህሉ። ብደብዳቤ መልክዕ ንኽትሕተቱ ተኽእሎ ኣሎ።ሕቶኹም ብኸመይ ኣገባብ ከም እተቕርብዎ ሓገዝ እንተድኣ ደሊኹም(ምልክታ)[link] [href]de/willkommen/beratungsstellen#chapter3[/href] [text] ናይ ስደተኛታት ናይ ምኽሪ-ቦታታትን [/ text] [/ link] ተወከሱ። [Break /] እንተድኣ ናብ ካልእ ከባቢ ክትቅይሩ ደሊኹም፣ገ ፍሉይ ምኽንያት ክህልወኩም ኣለዎ። ከምኡ ናይ ምግባር ሓሳብ እንተሃሊኩም፣ ንናይ ፍልሰት(ስደት) ሰበ-ስልጣናት ሕተቱ። ን[link] [href]de/willkommen/beratungsstellen#chapter3[/href] [text] ንናይ ፍልሰት(ስደት) ናይ ምኽሪ-ኣካላትን [/ text] [/ link]፣ ሕተቱ ኢኹም፣ ንክትቅይሩ መል ኣለኩም ድዩ የብልኩምን ምእንቲ ክትፈልጡ። [break /] ንሕሱር ማሕበራዊ- ገዛ ንምርካብ፣ናይ መንበሪ-ወረቐትን ([glossary] [term] '53 ','ti'[/ term] [text] ናይ መንበሪ ገዛ ፍቕድን [/ text] [/glossary]) ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ምቕያር ናብ ካልእ ከባቢ (ኣውራጃ)

እንተድኣ Aufenthaltserlaubnis ዘይብልኩም፣ ኣብቲ ከባቢኹም (ኣውራጃ) ጠራይ ኢኹም ክትነብሩ ትኽእሉ፣ ናብቲ ድሕሪ‘ዚ EA ዝተቐየርኩሞ። እንተድኣ ናብ ካልእ ኣውራጃታት ክትቅይሩ ደሊኹም፣ ናይ ግድን ሓደ ሕቶ (ምልክታ)ናብ ናይ ደቂ-ወጻኢ ሰበ ስልጣናት ከተቕርቡ ኣለኩም። እቲ ሕቶ (ምልክታ) ክምዚ ዝስዕብ ይብሃል Umverteilungs-Antrag። ናይ ግድን ምኽንያት ከተቕርቡ ኣለኩም ንምንታይ ክትቅይሩ ከምዝደለኹም። መብዛሕቱ እዋን እቲ ሕቶ (ምልክታ) ይንጸግ እዩ። እንተድኣ ናትኩም Kern-Familie ኣብ ከባቢ (ኣውራጃ) ካልእ ትነብር ሃልያ፣ መብዛሕቱ እዋን እቲ ሕቶ(ምልክታ) ቅቡል ይኸውን ናብ ናይ ምኽሪ ኣካል(ቦታ) ሕተቱ Beratungs-Stelle

ገዛ ምድላይ

ኣብ ቡዙሓት ከተማታት ናይ ባደን-ቩርተምበርግ (Baden-Württemberg) ከቢድ እዩ ገዛ ንኽትረክብ። ኣብዚ ዝስዕብ ናይ እንተርኔት ገጽ Fluechtlinge-willkommen.de ናይ ሓባር-ገዛ (ኣብ ሓደ ገዛ ቡዙሓት ሰባት ተኻርዮም ዝቕመጥዎ) ናብ ናይ ምኽሪ ኣካል (ቦታ) ሕተቱ Beratungsstelle ብኸመይ ሓደ ገዛ ክትደዩ ከምትኽእሉ።