Cookie ንጥቀም ኢና። ናትና ናይ ኢንተርኔት-ገጽ ብምጥቃምኩም፣ ናትና ናይ ዳታ - ምክልኻል መግለጺ ትቕበሉዎ ኣለኹም ማለት‘ዩ

Welcome
Small topic picture

ዓሌታዊ ከምኡውን ጾታዊ መጥቃዕቲ

ኣብ ጀርመን ዝኾነ ሰብ ብሰንኪ መቦቆሉ፣ ሕብሩ፣ ቋንቋኡ፣ ግብረ-ስጋዊ ዝምባሌኡ ወይ ክኣ ጾቱኡ ሕማቕ ክተሓዝ የብሉን። እዚ ኣብ ዓንቀጽ 3፣ ኣብ ሰረታዊ-ሕጊ (Grundgesetz) ኣሎ። እዚ ሰረታዊ-ሕጊዚ (Grundgesetz) ቅዋም ናይ ጀርመን እዩ።
ገለ ሰባት ነዚ ሕጊ ኣይክተልዎን እዮም። ንኻልኦት ሰባት የፈራርሁ፣ ይጸርፉ፣ ወይክኣ ይሃርሙ። ምስተኣምንዎም ተዛረቡ ኢኹም፣ ኣንተድኣ መጥቃዕቲ ኣጋጢሙኩም። ከምኡ‘ውን ናይ ምኽሪ ኣካላት (ቦታታት) Beratungs-Stellen ክሕግዝኹም ይኽእሉ እዮም። ኣብርእሲኡ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ምኽሪ ኣካላት (ቦታታት) ኣለው።

መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ

እንተድኣ 17 ኮይኑ ዕድመኹም ወይ ክኣ ትሕቲ 17 ዓመት? ብዘይ ስድራ-ቤትኩም ኣብ ጀርመን እንተድኣ ኣለኹም? በዚ መሰረት ንስኹም መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ስደተኛ ኢኹም። ፍሉይ ዝኾነ መሰል ኣለኩም። ኣለዎም። ናይ ምኽሪ ኣካል (ቦታ) ሕተቱ ኢኹም Beratungs-Stelle ወይ ክኣ Jugendamt

ፖሊስ

እንተድኣ ናይ ግድን ሓገዝ ደሊኹም ወይ ክኣ ካልእ ሰብ ናይ ግድን ሓገዝ ደልዩ፣ናብ ፖሊስ ደዉሉ ኢኹም።በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 110 ደውሉ እንተድኣ ህጹጽ ኩነታት ኣለኩም። ቀትሪ ይኹን ለይቲ ክትድዉሉ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣዚ ዝስዕብ በሉ:
- ሽምኩም
- ትቕመጡሉ-ቦታ (ኣብቲ ትድዉሉሉ እዋን ኣበይ ከምዘለኹም?)
- ምኽንያት መደወሊኹም (ንምንታይ ደዊልኩም?)

ዓመጽ ኣንጻር ደቂ-ኣንስትዮ

እንተድኣ ሓደ ሰብ በዲልኩም፣ ኣፈራሪሁክን ወይ ኣቐይምክን፣ ሰበይቲ ስለ ዝኾንክን፣ ፍሉይ ሓገዝ ክትረኽባ ትኽእላ ኢኽን። ከምኡ‘ውን ዓመጽ፣ ካብ ደቂ ሃገርኩም፣ካብ ኣባላት-ስድራ-ቤት ከምኡ‘ውን ካብ ብዓል-ቤትክን፣ ኣብ ጀርመን የቕጽዕ እዩ።
እንተድኣ ሓደ መጥቃዕቲ ሪኢኹም፣ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ‘ዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 0800 011 601 6 ደውላ። ቀትሪ ይኹን ለይቲ ክትድውላ ትኽእላ ኢኽን። ሓገዝ ክትረኽባ ትኽእላ እቲ ሓገዝ ገንዘብ ኣይክፈሎን እዩ። እቲ ዝወሃብ ምኽሪ ስመ-ስዉር ከምኡ‘ውን ስቱር እዩ። ኣብኡ ናይ 25 ቋንቋታት ተርጎምቲ ኣለዋ። ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ‘ዚ ዝስዕብ ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ገጽ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም www.hilfetelefon.de

ግብረ-ስጋዊ ዓመጽ

እንተድኣ ተበዲልኩም፣ ሓደ ሰብ ኣፈራሪህኩም ወይክኣ ሰብ ኣቐይምኩም፣ ግብረ-ስጋዊ ዝንባሌኹም ስለ ዘይተቐበሎ፣ ፍሉይ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ‘ውን ዓመጽ፣ ካብ ደቂ ሃገርኩም፣ ካብ ኣባላት-ስድራ-ቤት ከምኡ‘ውን ካብ ብዓል-ቤትክን፣ ኣብ ጀርመን የቕጽዕ እዩ።
እንተድኣ ሓደ መጥቃዕቲ ሪኢኹም፣ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብዚ ዝስዕብ ቅጽሪ 0152 539 481 94 ክትድዉሉ ትኽእሉ ኢኹም። ሓገዝ ክትረኽቡ ኢኹም። እቲ ሓገዝ ገንዘብ ኣይክፈሎን እዩ። እቲ ዝወሃብ ምኽሪ ስመ-ስዉር ከምኡ‘ውን ስቱር እዩ። ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ‘ዚ ዝስዕብ ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ገጽ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም Queer-Refugees.de