Cookie ንጥቀም ኢና። ናትና ናይ ኢንተርኔት-ገጽ ብምጥቃምኩም፣ ናትና ናይ ዳታ - ምክልኻል መግለጺ ትቕበሉዎ ኣለኹም ማለት‘ዩ

Welcome
Small topic picture

ተቐባልነት ናይ Asyl-Antragካ

ብልቢ እንቋዕ ኣሓጎሰኩም። ተቐባልነት ረኺብኹም።. እንተድኣ ኣብ ጀርመን ተቐባልነት ረኺብኹም፣ እዚ ዝስዕብ ትወሃቡ Anerkennungsbescheid። እዚ ናይ ተቐባልነት-ኣፍልጦ‘ዚ(ወረቐት‘ዚ) ሓደ ደብዳቤ እዩ ካብ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)፣ ኣብ ዉሽጡ ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታታት ኣሎ። ኣብርእሲኡ ታሴራ ክወሃበኩም‘ዩ ካብ Ausländerbehörde። ኣብ ጀርመን 4 ዝተፈላለየ ተቐባልነት ኣሎ። ኣየናይ ተቐባልነት ከምዘለኩም፣ኣብቲ ዝተወሃብኩሞ ናይ ተቐባልነት-ኣፍልጦ (ወረቐት) ኣሎ።
ሕጂ ዝያድ መሰል ካብ ዝሓለፈ ግዜ ኣለኩም። እንተድኣ ምኽሪ ደሊኹም፣ ናብ‘ዚ ዝስዕብ Migrationsberatungs-Stelle ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም።

ዓይነታት ናይ ተቐባልነት

ኣብ ጀርመን 4 ዝተፈላለየ ተቐባልነት ኣሎ። ኣየናይ ተቐባልነት ከምዘለኩም፣ኣብቲ ዝተወሃብኩሞ ናይ ተቐባልነት-ኣፍልጦ (ወረቐት) ኽትሪዎ ትኸሉ ኢኩም።

ናይ ዑቕባ-ተቐባልነት ከምኡውን ናይ ስደተኛ-ደረጃ (ተቐባልነት)
እንተድኣ ናይ ዑቕባ ተቐባልነት ወይክኣ እቲ ናይ ስደተኛ-ደረጃ (ተቐባልነት) ረኺብኩም፣ እዚ ዝስዕብ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹምመንበሪ ፍቃድ und einen ሰሚያዊ ፓስፖርት.እቲ መንበሪ ፍቃድ (Aufenthaltserlaubnis) ን 3 ዓመታት ትወሃብዎ። ብድሕሪኡ ይምርመር አቲ BAMF፣ አንትድኣ ኣገዳሲ ኽማላአ ዝለዎ ቕጥዕታት ናይፍቃድ መንበሪ ኣማሊኩም። ኣብ ትሕቲ ኣገዳሲ ቕጥዕታት ምምላአ ድሕሪ 5 ዓመት ንዘይተወሰነ ግዜ ናይ መቐመጢ ወረቐት Niederlassungs-Erlaubnis ክትረኽቡ ይግባኣኩም እዩ። አዚ ኽኽውን ተኮይኑ ግን፣ ትሰርሕ ተኮንካ፣ ናትካ ዝኮነ ገዛ ተለካ፣ ዶች(deutsch) ትዛረብ ተኮንካ አዩ። አንድሕር ደኣ ተቀባልነት ወርቀት ኣለኩም፣ ድሕሪ 3 ዓመት ንዘይተወሰነ ግዜ ናይ መቐመጢ ወረቐት ኽትወሃቡ ትኽሉ ኢኹም። አዚ ዝኸወን ግን፣ አንተድኣ ጽቡቅ ዝኮነ ዶች ትዛረብ ተኮንኩምን ካብ ሶስያል(Sozial-Leistungen) ዘይትናበሩ ትኮንኩም Sozial-Leistungen አዩ። ተዘራረቡ አዚ ዝስዕብ ናይፍልሰት ኣማከርቲ ኣካል
እንተድኣ ናይ ተቐባልነት-ኣፍልጦ (ወረቐት) ኣለኩም፣ ናይስድራ-ቤታዊ ምትእኽኻብ ሕቶ (ምልክታ) Familienzusammenführung ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ሕቶ (ምልክታ) ብዛዕባ ሰድራኻ ምእካብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ከተቕርብዎ ትኽእሉ ኢኹም! ምስ‘ዚ ዝስዕብ ተዛረቡ ኢኹም Migrationsberatungs-Stelle


ክሳብ ባዕልኹም ሰሪሕኩም ሰልዲ ተእትዉ፣ ካብ‘ዚ ዝስዕብ ገንዘብ ትረኽቡ Job Center። ብቐጥታ ድሕሪ ናይ ተቐባልነት-ኣፍልጦ (ወረቐት) ምርካብኩም፣ ናይ ግድን ናብ ናይ ስራሕ-ማእከል(JobCenter) ከምኡ‘ውን ናብ ማሕበራዊ-ደገፍ Sozialleistungen ሕቶ (ምልክታ) ከተቕርቡ ኣለኩም። ሓደ Integrationskurs ናይግድን ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም።
እንተድኣ ጸገማት ኣለኩም፣ ነዚ ዝስዕብ ኣካል ሕተቱ ኢኹምMigrationsberatungs-Stelle


ዓለምለኻዊ ናይ ደገፍ (ሓገዝ) ምክልኻል
እንተድኣ እቲ ዓለምለኻዊ subsidiären Schutz ኣለኩም፣ ንሓደ ዓመት እዚ ዝስዕብ Aufenthaltserlaubnis ትወሃቡ። ድሓሪኡ እቲ Aufenthaltserlaubnis ን 2 ዓመታት ክናዋሕ ይኽእል እዩ። ሰማያዊ ናይ ስደተኛታት-ፓስፖርት ክትወሃቡ ኣይትኽእሉን ኢኹምblauen Flüchtlingspass። ናይስድራ-ቤታዊ ምትእኽኻብ ይክኣል አዩ፣ ግን በጣዕሚ ከቢድ አዩ። አንድሕር ደኣ ስድራካ ናብ ጀርመን ከተምጽኦም ደሊካ፣ ምስዞም ዝስዕቡ ናይፍልሰት ኣማከርቲ ኣካል(Migrationsberatungs-Stelle)
ክሳብ ባዕልኹም ሰሪሕኩም ሰልዲ ተእትዉ፣ ካብ ናይ ስራሕ-ማእከል (JobCenter) ገንዘብ ትረኽቡ። ኣንተድኣ ሓደ ናይ ተቐባልነት-ኣፍልጦ (ወረቐት) ተወሂብኩም፣ ናይ ግድን ናብ ናይ ስራሕ-ማእከል (JobCenter) ከምኡ‘ውን ናብ ማሕበራዊ-ደገፍ (Sozialleistungen) ኬድኩም ሕቶ ወይ ምልክታ ኣቕርቡ። ቋንቋ ናይግድን ክትማሃሩ ክትክእሉ ኣለኩም። ስቕኢልኩም ብኢደዋኒንኩም ናብ ካልእ ቦታ ክትግዕዙ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እንተድኣ ክትግዕዙ ደሊኹም፣ ናብ‘ዚ ዝስዕብ ኪዱ Migrationsberatungs-Stelle

ሃገራዊ ናይ ምስጓግ-ምኽልካል
ኣንተድኣ ሃገራዊ ናይ ምስጓግ-ምኽልካል ኣሎ (ተረኺቡ ኮይኑ)፣እዚ ዝስዕብ Aufenthaltserlaubnis ን 1 ዓመት። ድሕሪኡ እዚ ዝስዕብ Aufenthaltserlaubnis ክናዋሕ ይኽእል እዩ።
ሰማያዊ ናይ ስደተኛታት-ታሴራ ክትወሃቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እንተድኣ ስድራቤትኩም ናብ ጀርመን ክትስሕብዎም ደሊኹም፣ ናይ ግድን ብዙሕ ቅድመ-ኩነታት ከተማልኡ ኣለኩም። ናብ‘ዚ ዝስዕብ ኪዱ ኢኹም Migrationsberatungs-Stelle
ክሳብ ባዕልኹም ሰሪሕኩም ሰልዲ ተእትዉ፣ ካብ ናይ ስራሕ-ማእከል (JobCenter) ገንዘብ ትረኽቡ። ኣንተድኣ ሓደ ናይ ተቐባልነት-ኣፍልጦ (ወረቐት) ተወሂብኩም ፣ ናይ ግድን ናብ ናይ ስራሕ-ማእከል (JobCenter) ከምኡ‘ውን ናብ ማሕበራዊ-ደገፍ (Sozialleistungen) ኬድኩም ሕቶ ወይ ምልክታ ኣቕርቡ። ኣቕርቡ። ቋንቋ ናይግድን ክትማሃሩ ክትክእሉ ኣለኩም። ስቕኢልኩም ብኢደዋኒንኩም ናብ ካልእ ቦታ ክትግዕዙ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እንተድኣ ክትግዕዙ ደሊኹም፣ ናብ‘ዚ ዝስዕብ ኪዱ Migrationsberatungs-Stelle

ናይ ክሲ ተኽእሎታት

ኣንጻር እቲ ውሳኔታት ናይ BAMF ናብ ናይ ምምሕዳር-ቤት ፍርዲ ክሲ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሓደ ክሲ ገለ ግዜ ትርጉም ኣለዎ። ኣገዳሲ‘ዩ ቁልጡፍ ውሳኔ ክትወስዱ። መብዛሕቱ እዋን ናይ ግድን ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ክሲ ከተቕርቡ ኣለኩም። ድሕሪ‘ኡ ቡዙሕ ተኽእሎታት የብልኩምን! ካብ‘ዞም ዝስዕቡMigrationsberatungs-Stelle ምኽሪ ውሰዱ ኢኹም፣ ክሲ ምቕራብ ትርጉም ኣለዎ እንተኾይኑ ንምፍላጥ። ኣንተድኣ ክሲ ከተቕርቡ ደሊኹም ሓደ/ጠበቓ ወይ ሓንቲ ጠበቓ የድልየኩም እዩ Anwalt/Anwältin

ክሲ ስለ ዘቕረብኩም እቲ ክሳብ ሕጂ ዝነበረኩም መቐመጢ ኣይትስእንዎን ኢኹም።

ስድራቤታዊ-ምትእኽኽእብ

እንተድኣ ናይ ዑቕባ-ተቐባልነት ወይ ስደተኛ-ደረጃ(ተቐባልነት) ኣለኩም፣ናትኩምKern-Familie ክትስሕቡዎም ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ድሕሪ ተቐባልነት-ኣፍልጦ (ወረቐት)


ሕቶ (ምልክታ) ከተቕርቡዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ግድን ናይ ስድራቤታዊ-ምትእኽኽእብከምኡ‘ውን ሓደ fristwahrende Anzeige ዝብሃል (ድሕሪ ተቐባልነት ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ንምምጻእ ዝምላእ ፎርሙላ) ክትገብሩ ኣለኩም። እቲ ሕቶ (ምልክታ) ናይግድን ናብ ኣብ ሃገርኩም ዝርከብ ናይ ጀርመን ኤምባሲ ወይ ክኣ ናብ ጎረቤት ሃገርኩም ዝርከብ ናይ ጀርመን ኤምባሲ ከምኡ‘ውን ናብ ናይ ደቂ ወጻኢ-ሰበስልጣናት ከተቕርብ ትኽእሉ ኢኹም። ነዞም ዝስዕቡ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም Migrationsberatungs-Stelle
እንተድኣ ካብ ሶርያ መጺእኩም፣ እዚ ዝስዕብ ኣሎ Webportal ምእንቲ እዚ ሕቶ ከተቕርቡ። ኣቲ ናይ ኢንተርኔት መርበብ ገጽ ብጀርመንን ብዓረብን እዩ። ኣብ መጨረሻ ናይ ግድን ኩለን ፎርሙላታት ካብ`ቲ ናይ ኢንተርኔት መርበብ ገጽ ኣውጺእኩም ናብ ናይ ጀርመን ኤምባሲ ብኢመይል ይኹን ብፋክስ ክትሰድዎ ኣለኩም።
እንተድኣ ሓደ ዓለምለኻዊ subsidiären Schutz ኣለኩም፣ናይ ግድን ክሳብ 16.03.2018 ክትጽበዩ ኣለኩም። ድሕሪኡ ሕቶ(ምልክታ) ናይ ስድራ ቤት-ምስሓብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ ምውህሃድ ቋንቋ-ትምህርቲ Integrationskurs

ሕጂ ናይ ምውህሃድ ናይ ቋንቋ-ትምህርቲ ክትወስዱ ኣለኩም። እንተድኣ ቋንቋ ጀርመን ቁሩብ ትዛረቡ ኴንኩም፣ ናይ ግድን ቋንቋ ክትመሃሩ ኣለኩም። ኣንተድኣ ገንዘብ ካብ ናይ ስራሕ-ማእከል JobCenter ትወስዱ ኴንኩም፣እቲ ትምህርቲ ናጻ እዩ።ንናይ ምኽሪ-ኣካል ሕተቱ Beratungs-Stelle ፣ኣበይ እቲ ናይ ቋንቋ-ትምህርቲ ከምዝርከብ።

ዝተማየሸ መቐመጢ-ወረቐት (Aufenthaltsverfestigung)

ኣብ ታሴራኹም ሰፊሩ ይርከብ፣ ንኽንደይ ዝኣክል(ዓመታት) መቐመጢ ከምዘለኩም። እንተድኣ ወዲቑ፣እቲ BAMF ይምርምር፣ እንተድኣ ታሴራኹም ምንዋሕ የድልዮ ኮይኑ። ንሱ ይምርምር፣ ኣንተድኣ ምኽንያት ኣሎ ኮይኑ። ኣብርእሲኡ እቲ BAMF ይምርምር፣ ካልእ ምኽንያታት እንተሎ ኣብ ጀርመን ከቐምጠኩም ዘኽእል።
ድሕሪ 5 ዓመታት እውን ናብ ካልእ ኣባል ኤሮጳዊ-ሃገር ክትሰርሑን ክትቕመጡ ትኽእሉ ኢኹም። ቅድሚኡ ግን ገለ ግዜ ጠራይ እዩ ተኽእሎታት ዘሎ። ድሕሪኡ ከኣ ንዘይተወሰነ- መቐመጢ ኣብ ሕብረት-ኤሮጳ ኣለኩም። ምናልባሽ ናይ መቐመጢ-ፍቓድ Niederlassungserlaubnis ክትወሃቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ወረቐት‘ዚ ንዘይተወሰነ እዩ። ምእንቲ Niederlassungserlaubnis ክትወሃቡ፣ ናይ ግድን ብጣዕሚ ጽቡቕ ጀርመን ክትዛረቡ ክትክእሉ ኣለኩም። እንተድኣ Niederlassungserlaubnis ኣለኩም፣ከምኡውን ካልእ ቅድመ-ኩነት ኣማሊእኩም ናይ ጀርመን መንነት ከትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። እንተድኣ ሕቶ‘ለኩም፣ናብ‘ዚ ዝስዕብ ኪዱ Migrationsberatungs-Stelle