موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

دپناهنده ګۍ دنه منلونه - حقوقي کمک اونورامکانات

دتاسو ] د پناهنده ګي غوښتنه متاسفانه ردسويده. (BAMF) چي دتاسود راتيښتيدو دلايل کافي ندي،واي چي تاسو رېښتيا نه واياست۰دنه منلو په مقابل کي تاسي کولايسي په قضا کي عريضه وکړۍ.
کله چي ردسي،داپدي معنا ندۍ چي تاسو به عاجل او اوتومات,
بيرته ليږي

دردولو ډولونه

په المانکي دردولو۳ډولونه سته.په Ablehnungs-Bescheid ښودل سوي چي د تاسو رديدل کوم ډول دۍ .
د ردفيصله تاسوته شخصي پوست په زيړ رنګ پاکتکي راوړي۰داډيرمهم پاکټ دۍ اوبايد ويساتي۰ درد يا نمنلو۳ډولونه سته،،
1) offensichtlich unbegründet اوفينزيښتليښ اونبيګرونديت
2) unbegründet اونبيګرونديت
3) unzulässig ناکافي

درديدوپرضد دعوه

تاسي دپناهنده ګۍ درديا نمنلو پرضد کولايسۍ قضاته عريضه وکړۍ،که غواړۍ دعوه وکړۍ بايد زري وکړۍ،بعضي اوقات۷ورزي وخت لرۍ.
دعريضي کولودشروع وخت په هغه ژيړ پاکټ باندي نوشته ده پديخاطر هغه بايد وساتۍ۰.

کچيري ناوخته عريضه وکړي،بيا داچانس نلرۍچي قضا ستاسو عريضه وڅيړي


ژردمشوري مرجع يا زايته ولاړسۍ دمشوري مرجع اويا مخامخ مدافع وکيل/وکيليته ورسۍ , که تاسي غواړۍ درَديدوپرخلاف دعوه وکړۍ.
نو دمهاجيرو فعاله aktiv.fluechtlingsrat-bw.de جرګي په سايت کي نمونه سته .
کچيري ستاسو پناه غوښتنه په لاندي توګهoffensichtlich unbegründet oder unzulässig رَده سوي وي, نود دي لپاره چي دعريضي دڅيړني په وخت کي بيرته ونليږل سۍ بايد دوخت دترلاسه کولو انتراګ ورکړۍلاندنۍ زايکي دانتراګ نموني aktiv.fluechtlingsrat-bw.de سته Vorlage für den Antrag auf aufschiebende Wirkung.

رَديدل اود دعوي -څيړنه په جلا جلا توګه


1) رَديدل offensichtlich unbegründet
دتاسود رَدپه فيصله کي نوشته چي ستاسو دپناهنده ګي غوښتنه په ديتوګه رَدسويده offensichtlich unbegründet .
که غواړۍ دعوه وکړۍ،نو۷ورزي وخت لرۍ اوپديوخت کي ستاسوعريضه بايد څارنوالۍ ته ورسيږي .
زر دمشوري ځايته اويا هم وکيل/وکيليته ورسۍ.
دعريضي سره په ګډه بايد انتراګ اوف اوفشيبيندي ورکونګ ديرکلاګي هم وکړۍ په لاندي سايت کي aktiv.fluechtlingsrat-bw.de نموني سته Klage und den Antrag auf aufschiebende Wirkung.

که عريضه ونکړۍ،يوه اونۍ وخت لرۍ اونوردالمان څخه بايدووزۍ که تردغه وخته داونکړۍ،کيدايسي چي المان تاسي وباسي۰کنه غواړۍچي دالمان نه ووزۍ بيا بايد وګورۍ چي څه نور امکانات لرۍ . خودا ډير کم اکانات دي دمشوري له ځايسره ووينۍ . که غواړۍدالمان څخه ولاړسۍ بياد پوښتنه وکړۍ د بيرته ګرزيدو دمشوري له ځاينه.

2) رَديدل unbegründet
دتاسود رَدپه فيصله کينوشته ديچي ستاسو دپناهنده ګي غوښتنه په ديتوګه رَدسويدهunbegründet.
تاسو۱۴ورزي وخت لرۍ چي دعوه وکړۍ اوپديوخت کي موعريضه بايد څارنواليته ورسيږي. پوښتنه وکړۍ دمشوري له ځاينه اويا هم وکيل/وکيليته ورسۍ.
که دعوه ونکړۍ،يوه مياست وخت لرۍ اونوردالمان څخه بايدووزۍ که تردغه وخته داونکړۍ،کيدايسي چي المان تاسي وباسي۰کنه غواړۍچي دالمان نه ووزۍ بيا بايد وګورۍ چي څه نور ر امکانات لرۍ . خودا ډير کم اکانات دي دمشوري له ځاينه پوښتنه وکړۍ دمشوري له ځاينه. که غواړۍدالمان څخه ولاړسۍ بياد بيرته ګرزيدو دمشوري له ځاينه پوښتنه وکړۍ بيرته ګرزيدو دمشوري له ځاينه.

3) رَديدل unzulässig
دتاسود رَدپه فيصله کي نوشته چي ستاسو دپناهنده ګي غوښتنه په ديتوګه رَدسويده Unzulässig.
تاسو ۷ورزي لري چي عريضه وکړۍ.
،امکان لري چي ستاسو ډپنا ه غوښتني انتراګي نوي قبولکړۍ، ځکه چي تاسي د دابلين په پروسه کيياست اويا په کوم بل هيوادکي ثبط سوي ياست .

مخکي تردينه چي عريضه وکړي ،ځانته معلومات وکړۍ،پدي خاطر لاندي کپيتل وګورۍ د دابلين ـ پروسه.


دعريضي سره په ګډه بايد انتراګ اوفشيبيندي ورکونګ ديرکلاګي هم وکړۍ په لاندي سايت کي aktiv.fluechtlingsrat-bw.de نموني سته Klage und den Antrag auf aufschiebende Wirkung.

کنه غواړۍ دالمان نه ووزۍ،بيا بايدوګورۍ چي کوم نور امکانات لرۍ. خودا ډير کم اکانات دي دمشوري له ځاينه پوښتنه وکړۍ دمشوري له ځاينه. که غواړۍدالمان څخه ولاړسۍ بياد بيرته ګرزيدو دمشوري له ځاينه پوښتنه وکړۍ بيرته ګرزيدو.

دولدونګ

کچيري رَدسۍ منفي ځواب درکړي بيا دولدونګ درکوي دولدونګ. په دولدونګ کي يوه نيټه سته دادهغه دچليدو نيټه ده،مخ تردينه چي دا نيټه پوره سي لاندي ځايکي تمديد کړۍ دبهرنيانودپاره مسولينو تمديد کړۍ. دانيټه دامعنی نه ورکوي چي المان به تاسي د دي نيټي په پوره کيدو اويا هم ترهغي نه مخکي بيرته شړي.
کله کله المان تاسود دولدونګ په خاطرنه شړي،لاندي نورمعلومات ترلاسه کولايسۍ „sichere Duldung“.
پوښتنه وکړۍ دمشوري له ځاينه اويا هم دبهرنيانودپاره مسولينونه پوښتنه وکړۍ،ولي تاسو دولدونګ لرۍ

نورامکانات،راتلونکي په المانکي

که چيرته درَد،نه ځواب ولرۍ،بيا نو په المانکي ليږ امکانات لرۍ په بعضي حالاتوکي موشايد زروشړي،په نوروحالاتوکي شايد ليزډير وخت په المانکي پاتيسۍ،مګرډيرامکانت نسته۰دمشوري له ځاينه پوښتنه وکړۍ .
اضافي معلومات په لاندي سايت کي سته Flüchtlings-Rat Niedersachsen خو متاسفانه په المانيي.
دپناه غوښتنی ورپسي غوښتنه
که BAMF تاسي رَدکړي ياست کولايسۍ دپناه غوښتنی ورپسي غوښتڼه يادوباره غوښتنه وکړۍ اودادوۍ تنهاپه هغه صورتکي اخلي که چيري ستاسوموقف بدلسوۍوي،اويا هم نوي شواهدولرۍ پدېصورتکي تاسي بايد د۳مياستوپه موده کي دپناه غوښتني ورپسي انتراګ ورکړۍ .
دتحصيل،کورنۍ اونوروعلتونوپه خاطردپاتيکدني حق
دپناه پر څنګکي نورعلتونه هم سته چي کيدايسي په المانکي ورباندي پاتيسی دمثال په توګه شځه اوميړه توب،کورنۍ يا هم تحصيل۰دمشوري له ځاينه پوښتنه وکړۍ .
خاص حالت- انتراګ،غوښتنه
خاص حالت- انتراګ داسي غوښتنه ده چي په بادينويرتيمبرګ کي دخاص حالت کميسيون پوري اړه لري،دوۍ دافيصله کوي چي د دغه مهم اوخاص دليل په خاطر په استثناي توګه په المانکي پاتيکيدا درته ممکنه وي۰هر يوکولايسي دا غوښتنه وکړي۰لاندي سايت اضافي معلومات لري Flüchtlings-Rat Baden-Württemberg متاسفانه پپه الماني. .

„متمين - دولدونګ
که تاسونسي شړه لاي،کولايسۍ „sichere Duldung“ ترلاسه کړۍ. دالمان په قانونکي سته چي دعيني او حقوقي علتونو په اساس تاسو „ “ نسي شړه لاي .
دعيني دلايلي پربڼسټ تاسي نه ايستل کيږۍ،ځکه ستاسو پلره نۍ هيوادله المان سره داسي قراردادنه لري اويا بيدون له تزکيري داناممکن دۍ۰دامکاناتو په هکله معلومات په لاندي سايت کي سته Flüchtlings-Rat Niedersachsen اما په الماني. پوښتنه وکړۍ دمشوري له ځاينه.
کله کله دحقوقي علتونو پر مبنا تاسو بيرته نسۍ ليږلکيدای،دمثال په توګه په لنډوخت کي داولاد خاوند کيږۍ اويا تحصيل کوۍ،دامکاناتوپه هکله لاندي Flüchtlings-Rat Niedersachsen په الماني ژبه معلومات سته.
پوښتنه وکړۍدمشوري له ځاينه .

دپاتيکيدوحق
کله چي تاسي د دولدونګ سره ډير وخت په المانکي ياست Bleiberecht ترلاسه ي کړۍ. د ديدپاره تاسو بايد کمترين۶کاله په المانکي واوسۍ،الماني وغږيږۍ اوکاروکړۍ۰که دکورنۍ سره ياست بايد ۴کاله په المانکي واوسۍ،الماني موزده وي اوکاروکړۍ.
ډيرمعلومات په لاندي سايتFlüchtlings-Rat Niedersachsen کي په الماني زبه ترلاسه کولايسۍ. پوښتنه وکړۍ دمشوري له ځاينه.
که تاسو تر۱۴کلونونه ډير او۲۱نه کم عمرولرۍ اود ډير وخت راهيسي په المانکي د دولدونګ سره ژوندکوۍ ،شايد Bleiberecht ترلاسه ي کړۍ. . Dafür müssen Sie mindestens 4 Jahre in Deutschland wohnen. د دي لپاره تاسو بايد۴کاله ژوندکړۍ وي،اضافه معلومات په لاندي سايت کي Flüchtlings-Rat Niedersachsen په الماني ژبه ترلاسه کولايسۍ. پوښتنه وکړۍ دمشوري له ځاينه .

په کليسا کي پناه
په المانکي هيڅوک دکليسا څخه بيرته نه ليږي۰پهمديخاطر بعضي انسانان په کليسا کي اوسيږي،اوديته واي دکليسا پناهنده ګي پوښتنه وکړۍ دمشوري له ځايه په لاندي سايت کي اضافي معلومات سته kirchenasyl.de .