موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

د دابلين پروسه ـ . دَس دابلين-فيرفارين

د اروپاي اتحادي هيوادونه له سويتسزرليند،ايسلند،ليښتينشتاين اوناروي سرهعبارتدي دابلين - هيوادونه. دي هيوادو ويلي دي مهاجر چي هرچيري ثبت سوۍ وي دپناهنده ګي پروسيجري اذول- فيرفارين بايدهمالته وسي. داهيوادونه داد دوی مقړات دي دابلين -III- فيروردنونګ .
تاسونسۍ کولاي په ازاد ډول فيصله وکړۍ چي دپناهنده ګۍ پروسه مو چيري صورت ومومي.

څوک ي صلاحيت لري؟

که چيرته په تاسو ثبوتشي څي په بل هيوادکي ولۍ، پديصورتکي ستاسو دپناه غوښتني پروسيجر بايد هلته صورت ومومي ثبوت پديمعنا چي تاسي ديو هيواد ويزه لرۍ،هلته مو دپناهنده ګي غوښتنه کړي اذول-انتراګ او ياي دګوتي ټاپه درنه اخيستي، BAMF کولايسي ستاسو موجوديت په بل هيوادکي په ثبوت ورسوي دمثال په توګه د ګاډي دټکت، يا دهغه هيواد کوم عکس چي له تاسوسره ي وموندي

دابلين دڅيړني جريان

دوۍ (BAMF) غواړي دا پيداکړي ايا بل هيواد خوبه ستاسو دپناهنده ګي دپروسي مسوليت نلري،دتاسو دګوتي ټاپه اخلي او اروپاي د مشخصاتو بانک تهي ورکي سربيره پردي دراتګ لاره درڅخه پوښښتي Reiseweg-Befragung. دراتګ لاره . کيداسي دراتګ دلاري ټپوس کتبي هم وکړي دراتګ دلاري ټپوس کتبي . د ديپپښتنو په جريانکي داهم ورته و واياست چي تاسو ولي دي مسول هيوادته بيرته نه غواړۍ، اوهلته څه دربانديتيرسويدي ستاسو دپناهنده ګي پروسه به په المانکي صورت مومي خو پديشرط چي BAMF داثبوت ترلاسه نکړي څي تاسي په بل هيوادکي هم تم سوي ياست،دراتګ دلاري په پښتنوکي دروغ بايد ونه وايست ،کمو څشۍ ښه په ياد نوي دابيا ورته وواياست

کورنۍ سره يو ځايکول (Artikel 8-12 د دابلين- ا ا ا- پروسي)

د دابلين- ا ا ا- پروسي له لياري کولايسۍ خپله اصلي اصلي کورنۍ دوبلین هیواد يوځايکړۍ, ، که چيري تاسوپه بل اروپاي هيوادکي ياست.تاسو ټول بايد دپناهنده ګي غوښتنه وکړۍ او د کورنې ادغام کول لدي لياري دوبلین هیواد درخواست کړۍ.پوښتنه وکړۍ دمشورتي مرجع.

شخص له اوفينتها لتس ايرلاوبنيس سره په بل اروپاي هيوادکي

منلي که تاسو په کوم بل اروپاي هيوادکي Anerkennung als Flüchtling اويا سوبسيديړ شوتس لرۍ نسۍ کولاي دپناهنده ګي پروسه موپه المانکي وکړۍ همداشان د دابلين - ا ا ا-فيراوردنونګ مقر رات دتاسو دپاره صدق نکوي تاسي کولايسۍ۹۰ورزي په المانکي پاته سۍ اوکه له هغه نه وروستۍ په المانکي پاتيسۍ،کيدايسي المان تاسو هغه بل اروپاي هيوادته بيرته وليږي .

دپناهنده ګي غوښتنه نه منل ابليحنونګ ازول – انتراګس

که له تاسوسره ( ريل ټکت،دګوتي ټاپه ، Asyl-Antrag, Visum, يا نورداسي)شواهد پيداکړي،چي تاسي په بل اروپاي هيوادکي واست،ستاسو دپناهنده ګي غوښتنليک نه مني unzulässig .
Asyl-Antrags د ازول انتراګ نه مني نه منل ديو زيړ رنګه پاکت په بڼه چي نيټه ورباندي نويشته ده درکولکيږي۰.

د نه منلو په مقابل کي کولايسۍ ديوي اونۍپه جريان کي عا جل وقضاته عريضه وکړۍ اوکي ناوخته وکړۍ بيا نو هيڅ چانس نلرۍ۰.

ډيرزرته ورسۍ مشوره تي مرجعي او يا مدافع وکيل،وکيليته! aktiv.fluechtlingsrat-bw.de die Klage او د .

دابلين - ا ا ا - څيړني ضرب العجل

د دابلين پروسس ډولډول ضرب العجلونه لري۰که المان پوهيږي چي دتاسو دپناهنده ګي دپروسي مسوليت بل هيوادلري،نو کم وخت لري چي اړيکه ورسره ونيسي اوبا لاخره داهيواد دي يو معين وخت په چوکاټکي جواب ورکړي.
وروسته له دغو دوو ضربا لعجلونه المان ۶مياشتي وخت لري چي تاسي بيرته هماغه هيوادته وروليږي۰کچيري په۶مياشتوکي تاسو ونباسي ،بيانوالمان دتاسو دپناهنده ګۍ مسوليت لري۰ .

له دي ۶مياشتو نه وروسته تاسي نسۍ کولاي اوتومات په المانکي پاتيسۍ ، تاسي اول بايد يو ليک و ته نوشته کړۍ BAMF.


دپناهنده ګي همغږي يوه وړه ښه نوشته لري چي تاسي څه کولايسۍ (متاسفانه يوازي په الماني)اوپه دي سايټ کي معلومات ترلاسه کولايسۍ w2eu. دا معلومات په عربي،انګريزي،فارسي اوفرانسوي دي۰.

کمو په قضاکي عريضه کړيوي اوهغه هم نوي منل سوي،اوس بيا دضرب ا لعجل تر ختمه ۶مياشتي دوام کوي. مراجعه وکړۍ دمشوري ځايته.

که پټ سۍ، بيا نو داضرب العجل ۱۸مياستي اوږديږي۰پټيدل پديصورتکي درست دي دمثال په توګه هغه څوک چي دفيصلي داعلان په وختکي حاضر بيرته ليږلو نه و. دمشوري له ځاينه پوښتنه وکړۍ .