موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

دپناهنده ګي پروسه څرنګه صورت مومي؛

دپناهندهګي پر پروسه کي (BAMF), دوی فيصله کوي چي ايا تاسي په المانکي پاتيکيدايسۍ اودچا په صفت۰پدي خاطر شه اماده ګي ضرورده!دپناهنده ګي پروسيجر بعضي وخت ډيره اوزديږي۰

دپناهنده ګي - غوښتنه

تر هرڅه نه دمخه لاندي ځايته ورسۍ Erstaufnahme-Stelle (EA). ځای ټپوس وکړۍ دمشوره تي , EA چيريده. EA. په Asyl-Gesuch. پوښتنه وکړۍ ۰وروسته کولايسۍ Asyl-Antrag وکړۍ. کله کم او کله ډير وخت نيسي.
تاسو بايد په Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) کي وکړۍ۰ که تاسوپه کي EA ژوند کوۍ د دپناهنده ګي - غوښتني Asyl-Antrag د پاره په ليک کي وخت درته ټاکلکيږي اويا داوخت دجدول په بڼه په EA کي ځوړندوي. اوکه داوسيدوپه ګډ - ځايکي داوسيدوپه ګډ (GU) اوسيږۍ, بيا دليک پواسط وخت درته ټاکلکيږي البته دپناهنده ګي - غوښتنيپاره Asyl-Antrag.
تاسودي ټاکلي وخته بايد ورسۍ اوکه نسۍ کولاي دمثال پتوګهوغږيږۍ Beratungs-Stelle.
که تاسو خپل دپناهنده ګي - غوښتنه Asyl-Antrag کوۍ،بايد دخپل ځان پهکله معلومت ورکړۍ۰ دمثال پتوګه نوم،دزيږيدني نيټه اوميلت همداشاندتاسونه دراتګ دلاري پوښتنه کوي.
که تاسو خپل Asyl-Antrag کړۍ وي بيا نولاندنۍ موقف درکيږي Aufenthaltsgestattung.

دراتګ دلاري - پوښتني

تا سې اکثراٙٙ بايد وواياست چي څرنګه اروپا اوالمانته راغلي ياست، BAMF ديته واي دراتګ دلاري - پوښتني۰ کله کله دليک له په بڼه داپوښتني کوي۰ دراتګ دلاري - پوښتني. تاسو کولايسۍ وواياست چي ولي هغه بل ملکته بيرته نزۍ،همداشان څه مو هلته تيرکړيدي۰ په هغه صورتکي چي داسي شواهد ونلري چي تاسوپه بل ملک کي تم سوي ياست، دتاسودپناهنده ګي پروسه به په المانکي سرته رسيږي۰.
پدي پوښتنوکي تاسي بايد دروغ ونه واياست. اوکچيري موڅشۍ دقيق په ياد نوي بياي ورته وواياست.
اوکچيري موڅشۍ دقيق په ياد نوي بياي ورته وواياست۰پديهکله اضافي په لاندي سايتکي سته Das Dublin-Verfahren.

تحقيق

په تحقيق کي تاسوبايد دخپلي تشتيدا علتونه تشريح کړۍ،چي ډيرخلک ورته انترويوهم واي۰.

دا انترويو ډيره مهمه ده او ښه اماده ګي ورته ونيسۍ. په لاندي ويبسايټ کيد واړه >> کتاب په شکل معلومات سته asyl.net د واړه کتاب په شکل معلومات سته asylindeutschland.de. دمشوري مرجع وپوښتۍ دمشوري مرجع او ورته وواياست چي دانترويو دپاره کمک ته اړتيالرۍ Anhörung .

کيدايسي چي تاسو دانترويوته ژروروغواړي اوياډيروخت ونيسي .
وروستهAnhörung له انترويونه BAMF, فيصله کوي چي ايا تاسي په المانکي پاتيکيدايسۍاوکنه البته په کوم موقف کي موقف .
که په کي ژوندکوۍ دانترويوEA , دپاره نيټه دليک پواسط درليږلکيږي اوياهم دجدول په بڼه هلته درته زړه ولکيږي. دمشوري مرجع وپوښتۍ Erst-Aufnahme. که چيري تاسو په ژوندکوۍ بيانودپناه غوښتني دوړانديزدپاره GU Asyl-Antragد مصاحبه نيټه دليک په بڼه درليږلکيږي او تاسوبايد په ۸بجو دتحقيق پرځايکي حضورولرۍ ،مګر کيدايسي چي انترويو مو ناوخته وي تاسوکولايسۍ چي دانترويو نه کي وکړي EA مخکي شپه پهدانترويودپاره دلاري ،دټکټ پيسيمو درکولکيږي. سوسيال اَمت وپوښتۍ سوسيال اَمت .
تاسي دي ټاکل سوي وخته بايد ورسۍ ،کنه سوايکولاي دمثال پتوګه مريض ياست بيانو دمشوري دمرجع سره وغږيږۍ دمشوري دمرجع .

یو لست هغه سوالونو سره چې په انترویو کی تر ټولو نه ډير پوښتنه کیږی، دلته ترلاسه کوی شې. hier. پام وکړی چی دا یو مثال دی, د هغه سوالونو نه چی ډیر پوښتنه شوی دې. امکان لری چی بل سوالونه تاسونه هم پوښتنه وشې. تر ټولونه مهم دا ده چی, تاسو هر مهم شې قصه وکرې, که تاسونه سوال هم به ونه شې. ووایې چی ولې خپل وطن ته تښتیدلی یست, او سه به وشې که چیری تاسو بیرته ولار شې. ترويو لپاره تيارۍ
انترويوډيره مهمه ده اومخکي ځان ښه ورته تيارواماده کړۍ،پديبرخه کي په لاندي ويبسايت کي دواړه >> کتاب په بڼه معلومت سته asyl.net کتاب په بڼه معلومت سته asylindeutschland.de, وپوښتۍ دمشوري مرجع او ورته وواياست دانترويو دپاره کمک ته اړتيالرۍ .

ګړندۍ پروسيجر ""مطمين اوبيخطره ملکونه چي ورڅخه راغلي ياست""
دالمان حکومت يو تعداد ملکوته ""مطمين اوبيخطره ملکونه وايچي البانيا،مقدونيا،مونتينيګرو،سينيګال اوسربيا دهغو له ډلي نه دي اضافي معلومات په ۱۳کپيتل کي ترلاسه کولايسۍ دهغو خلکو دپناهنده ګۍ پروسه ګړندۍ“.
سرته رسوي چي له دغو بي خطرو ملکونه راغلي اوغواړي د رَد ځواب ورکړي انترويو ته ځان ښه اماده کړۍ اودمشوري دمرجع نه پوښتنه وکړۍ اودمشوري دمرجع!

فيصله

له انترويو نه وروسته کيدايسي زراوياوروسته،فيصله ترلاسه کړۍ.
اوکه دا فيصله دليک په واسط درورسيږي،بيا دمشوري دمرجع نه پوښتنه وکړۍ دمشوري دمرجع. کمو دافيصله خرابه وموندله،کولايسۍ قضاته عريضه وکړۍ لاندي ځايکي معلومات ترلاسه کولايسۍ کله چي پناهنده ګي رَدسي , په اوتوماتيک ډول باسي und Anerkennung des Asyl-Antrags.

نده چي تاسوبه په اوتوماتيک ډول باسي.

دا درَدفيصله تاسوته دشخصي پوست له لياري در رسيږي اويو ژيړ پاکټ دۍ چي ورباندي يوه نيټه نوشته ده ،دا پاکټ ډير مهم دۍ او بايد ويساتۍ.
کله کله دعريضي کولودپاره يوه اونۍ وخت درکولکيږي اوکمو تريوي اونۍ نه ناوخته عريضه وکړه،دا چانس له لاسه ورکوۍ چي عريضه مو په جريانکي ولويږي

دپناهنده ګۍ اوژدمهاله پروسيجر

کله کله ډيره موده په کاروي چي تا سي دپناهنده ګي غوښتنه وکولايسۍ،انترويو وکړۍ اوفيصله ترلاسه کړۍ.
که تاسو وغواړۍ چي ليږ زر اجرات وسي څه ډير شۍ نسۍ کولاي،تنها څه چي کولايسۍ هغه داده چي BAMF ته ليک نويشته کړۍ اويا تيليفون وروکړۍ څومره موده لاپه کار ده۰دمشوري مرجع ته ولاړسۍ ۰دمشوري مرجع. کلکله داستاسوپه ګټه ده چي دپناهنده ګي پروسه اوږده سسي شايد نور امکانت دپناهند ه ګۍ په څنګکي جوړه ول

اضافي معلومات

اضافي معلومات په لاندي سايتکي ترلاسه کولايسۍ w2eu. دامعلومات په عربي،انګليسي،فارسي اوفرانسوي بانديدي